Hoppa till innehåll
Media

Miljöskyddslagstiftning

Miljöskyddslagstiftning

Lagstiftningen har en central betydelse i uppnåendet av målen för miljöskyddet. Även om lagstiftningen på området är rätt heltäckande, måste den kontinuerligt utvecklas så att den motsvarar förändringarna i samhället och samhällets behov. Utvecklingen av den nationella miljöskyddslagstiftningen är starkt kopplad till EU-lagstiftningen, vars innehåll Finland strävar efter att påverka. Man strävar efter att uppnå miljöskyddsmålen både genom lagstiftning och till exempel genom utbildning och olika anvisningar från miljöministeriet.

Miljöskyddslagen 

Den viktigaste allmänna lag som gäller miljöförorening och förebyggande av miljöförorening är miljöskyddslagen, som trädde i kraft år 2000 och reviderades i sin helhet år 2014. Då togs bland annat kraven i EU:s industriutsläppsdirektiv in i lagen. Genom dessa krav blev till exempel användningen av bästa tillgängliga teknik juridiskt bindande i fråga om utsläppsnivåer. 

Syftet med miljöskyddslagen är att

  • förebygga och hindra förorening och risk för förorening av miljön, förebygga och minska utsläpp, avhjälpa skador orsakade av förorening och avvärja miljöskador,
  • trygga en sund, trivsam och naturekonomiskt hållbar och mångsidig miljö, stödja en hållbar utveckling och motverka klimatförändringen, 
  • främja en hållbar användning av naturresurser, minska mängden avfall och avfallets skadlighet samt förebygga skadeverkningar av avfall, 
  • effektivisera bedömningen av konsekvenserna av miljöförorenande verksamhet och beaktandet av dessa konsekvenser som en helhet, samt
  • förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön.

Miljöskyddslagen kompletteras av den nya miljöskyddsförordningen som utfärdades samtidigt, samt av ett stort antal andra förordningar som gäller verkställigheten av lagen.

Lagen förutsätter att man ska söka miljötillstånd för verksamheter som innebär risk för miljöförorening. Uppnåendet av lagens syften är också nära förknippat med olika anmälnings- och registreringsförfaranden. De statliga och kommunala myndigheterna säkerställer att olika slags verksamheter genomförs på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Miljöskyddslagen gäller däremot inte fysiska ändringar i miljön, strukturell förstöring, markanvändning eller naturvård. Det finns separat lagstiftning om detta. 

Vattenlagen styr användningen av vatten och byggande. Avfallslagen styr avfallshanteringen och återvinningen av avfall. Bestämmelser om användningen av genteknik och kemikalier, havsskyddet och miljökonsekvensbedömningen för olika projekt finns också i olika lagar.

Revideringen av miljöskyddslagen

Den miljöskyddslag som stiftades 2014 har ändrats många gånger sedan den trädde i kraft, när man fortsatt genomföra projektet för revidering av miljöskyddslagen. Genom den lag som stiftades 2014 effektiviserades tillståndsförfarandet och tillsynen över tillstånden inom miljöskyddet, men under reformprojektet gjordes tillståndspraxis och tillståndsförfarandena ännu smidigare. Under projektets gång genomfördes följande centrala ändringar. 

Genom lagen skapades ett nytt enklare anmälningsförfarande som delvis ersätter miljötillståndsförfarandet. Vissa verksamheter som tidigare varit tillståndspliktiga kom nu att omfattas av anmälningsförfarandet. Den största kategorin av ärenden som överfördes gällde djurenheter.

Tillståndsskyldigheten för vissa verksamheter som ingår i den nationella förteckningen över anläggningar slopades och samtidigt utvidgades tillämpningsområdet för registreringsförfarandet. För myndighetsrådgivningen i samband med tillståndsansökan infördes det dessutom mer exakta bestämmelser än i den allmänna förvaltningslagstiftningen.

Förfarandet för regelbunden översyn av miljötillståndsvillkoren slopades och ersattes med en skyldighet för tillsynsmyndigheten att utreda om det finns grunder för ändring av tillståndet. Samtidigt sammanslogs behandlingen av tillstånd enligt miljöskyddslagen med behandlingen av tillstånd enligt marktäktslagen.

Av miljöskyddslagen och reformprojekten har det genomförts en funktions- och effektivitetsbedömning. Se nedan: Utredningar som gäller miljöskyddslagen och projektet för revidering av den.

Miljöskyddslagstiftning som är under beredning eller revidering

Utredningar som gäller miljöskyddslagen och projektet för revidering av den

Anvisningar och bakgrundsmaterial relaterat till miljöskyddslagen

Anvisningar om skydd av mark och grundvatten

Slutsatser om bästa tillgängliga teknik vid prövning av tillstånd för direktivanläggningar

BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris

BAT-slutsatser för avfallsbehandling

BAT-slutsatser för avfallsförbränning

Särskilda frågor som rör stora förbränningsanläggningar

Små förbränningsanläggningar

Användning av naturgödsel som bränsle

Promemoria på finska: Laitosluettelon muutokset ja tulkinnat

Valto, publikationen på finska: Anvisning om naturinventeringar i anslutning till ansökan om miljötillstånd för torvutvinning

Tillsyn

Bakgrundsmaterial