Tillgänglighets­utlåtande för YM.fi

Webbplatsen YM.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

I detta utlåtande redogörs det för brister i webbplatsens tillgänglighet.

Webbplatsen YM.fi publicerades den 23 september 2020. Detta tillgänglighetsutlåtande publicerades likaså den 23 september 2020.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen YM.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan.

Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av miljöministeriet i samarbete med den tekniska leverantören av webbplatsen. Vi följer kontinuerligt upp webbtjänstens tillgänglighet bland annat med olika hjälpprogram.

I juni 2020 uppdaterades det publikationssystem som används för YM.fi, och de tillgänglighetsproblem som konstaterades då ska korrigeras under hösten 2020. Tillgängligheten beaktas alltid när nya egenskaper utvecklas. Även ministeriets tjänstemän uppmanas beakta tillgänglighetskraven i sitt arbete.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss med responsblanketten. Vi strävar då efter att skicka det material du behöver i tillgängligt format.

Brister i webbplatsens tillgänglighet

Fel i rubrikshierarkin

Rubrikernas nivåordning är delvis fel i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. I html-koden finns eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsarna som tomma rubriker. (WCAG 1.3.1)

Brister i de alternativa texterna till bilder och diagram

På vissa sidor finns bilder med text som saknar alternativt textinnehåll. Viktig information exempelvis i grafer och diagram förmedlas inte på grund av avsaknaden av alternativa texter. En del av grafiken på webbplatsen har också felaktigt försetts med detaljerade alternativa texter. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Tillgänglighetsbrister i PDF-filer

På webbplatsen finns pdf-filer som miljöministeriet har publicerat efter den 23 september 2018 och som har brister i tillgängligheten.

  • Filerna kan innehålla visuella element och diagram som saknar alternativ text. (WCAG 1.1.1)
  • Det finns brister i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna finns brister som försvårar användningen av skärmläsare. Dessa har att göra med att tabeller har använts för att justera texten eller att kolumnrubriker saknas i koden. Likartad information kan också ha fördelats på flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte har länkats till texten och som är svåra att tolka med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
  • Det finns brister i filernas metadata, till exempel rubriker (title) som saknas eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Brister i länknamnet

På vissa sidor har man använt samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Namnen på vissa länkar fungerar inte om de avskiljs från sitt sammanhang (till exempel ”mer om ämnet” eller ”läs mer”). Webbplatsen innehåller också bildlänkar som saknar en alternativ text som beskriver länkens innehåll. (WCAG 2.4.4)

Länkar som inte fungerar

Webbplatsen innehåller länkar som inte fungerar. Länkarna korrigeras i samband med att sidorna i övrigt uppdateras.

Bristfälliga rubriker till inbäddningar

På webbplatsen finns inbäddat innehåll som saknar en beskrivande rubrik (title). Sådana inbäddningar är till exempel Youtube-klipp. (WCAG 4.1.2)

Utformning av layouten i koden

Html-kod har i enskilda fall använts i stället för CSS (cascading style sheets) för att utforma innehållet. Till exempel i fråga om inbäddade innehåll på YM.fi som kommer från utomstående system går det inte att påverka koden.

Fel html-koder kan ha använts vid utformningen av brödtexten. Till exempel bold-, font-, u- och strike-taggar kan ha använts i texterna, och dessa taggar kan synas som fel för den som använder hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Brister i färgkontraster på webbplatsen

Kontrasten mellan texter och bakgrund är inte alltid tillräckligt stor. Problemen gäller till exempel textinnehåll och knappar. (WCAG 1.4.3)

Tillgänglighet till innehåll som kommer från externa system

På webbplatsen YM.fi visas innehåll som hämtats från externa system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet.

Beslutsmaterial

På webbplatsen publiceras pdf-filer som hämtats från stödsystemet för beslutsfattande, och de filerna är inte fullständigt tillgängliga. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. Filerna saknar alternativa texter, rubriker och språkspecifikationer. Filerna är delvis också bristfälliga till sin struktur.

Stödsystemet för beslutsfattande ska förnyas före augusti 2021. Då kommer materialet i systemet att vara tillgängligt.

Publikationer

Webbplatsen YM.fi innehåller länkar till olika ministeriers pdf-filer som finns i statsrådets publikationsarkiv Valto. Det finns separata tillgänglighetsutlåtanden för publikationerna och för publikationsarkivet. I utlåtandena beskrivs eventuella tillgänglighetsbrister.

Projektinformation

Den projektinformation som visas på webbplatsen YM.fi kommer från ett annat system. I vissa funktioner finns tillgänglighetsbrister som försvårar användningen av skärmläsare och tangentbord. Bristerna har att göra med bland annat modalfönstren i uppgifterna om enskilda projekt och projektkalendern, och med att sidan laddas upp på nytt när man rör sig mellan olika flikar.

Projektinformationen innehåller pdf-filer som produceras i andra system, till exempel ärendehanteringssystem. I dessa filer kan det finnas tillgänglighetsbrister till exempel i fråga om strukturer, egenskapsinformation och bristfälliga alternativa texter. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Sådana innehåll är

  • material som utomstående aktörer har publicerat och som inte har producerats och inte heller finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören
  • filer som har publicerats före den 23 september 2018
  • direkta video- eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras eller offentliggöras på nytt
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före den 23 september 2020.

Har du observerat brister i tillgängligheten på webbplatsen?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Vänligen lämna dina kommentarer på responsblanketten.

Tillsynen över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
[email protected]
tfn (växel) 0295 016 000