Bedömning av miljö­konsekvenser

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser.

Miljökonsekvensbedömning av planer och program, eller SMB, betyder att miljökonsekvenserna bedöms som en del av planernas eller programmens beredning.

Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning regleras i det så kallade Esboavtalet (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Protokollet om strategiska miljöbedömningar som fogats till Esbokonventionen tillämpas på gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning av planer eller program.

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska miljöministeriet informera den andra staten om planer som kan ha gränsöverskridande konsekvenser.

Finlands miljöcentral är vid ingången av 2023 Finlands behöriga myndighet vid internationella samrådsförfaranden som gäller MKB-förfarandet och SMB-förfarandet. Information om de samråd som inleds i år finns på miljöförvaltningens webbtjänst:

Uppgifterna om de projekt som pågår fram till utgången av 2022 finns tills vidare på denna sida.

Nationella MKB-förfarandet och kärnenergi­projekt

NTM-centralerna ansvarar för det nationella MKB-förfarandet.

I kärnenergiprojekt är arbets- och näringsministeriet kontaktmyndighet.

Nedan finns en förteckning över projekten fram till den 31 december 2022. Nya projekt finns i www.miljo.fi (miljökonsekvensbedömning)

Miljökonsekvensbedömningar av pågående planer och program

Mer information

Seija Rantakallio, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturresurser och miljökonsekvenser Telefon:0295250246   E-postadress: