Bedömning av miljökonsekvenser

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser.

Miljökonsekvensbedömning av planer och program, eller SMB, betyder att miljökonsekvenserna bedöms som en del av planernas eller programmens beredning.

Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning regleras i det så kallade Esboavtalet (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Protokollet om strategiska miljöbedömningar som fogats till Esbokonventionen tillämpas på gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning av planer eller program.

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska miljöministeriet informera den andra staten om planer som kan ha gränsöverskridande konsekvenser.

Miljöministeriet är Finlands kontaktmyndighet vid internationella miljökonsekvensbedömningar.

Nationella MKB-förfarandet och kärnenergiprojekt

NTM-centralerna ansvarar för det nationella MKB-förfarandet.

I kärnenergiprojekt är arbets- och näringsministeriet kontaktmyndighet.

Miljökonsekvensbedömningar av pågående projekt

Miljökonsekvensbedömningar av pågående planer och program

Mer information

Seija Rantakallio, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Bioekonomi 0295250246