Internationellt samarbete och EU-frågor – avfall

Europaparlamentets och rådets direktiv om revidering av sex direktiv som rör avfallssektorn offentliggjordes i EU:s officiella tidning den 14 juni 2018. Ett centralt mål med revideringen av avfallsdirektiven är att ställa upp nya och ännu mer ambitiösa mål för förberedelse för återanvändning och återvinning av kommunalt avfall och förpackningsavfall och för minskad deponering av kommunalt avfall.

Kommissionen lade fram sitt förslag om revidering av avfallsdirektiven i samband med att paketet om cirkulär ekonomi offentliggjordes i december 2015. Förslaget ersatte det förslag som kommissionen lade fram i juli 2014 och som senare drogs tillbaka. Europaparlamentet, rådet och kommissionen nådde preliminär överenskommelse om förslagen vid sina trepartsmöten i december 2017. Europeiska unionens råd antog direktiven den 22 maj 2018.

Mer information om EU:s avfallspolitik och avfallslagstiftning och om de anvisningar och utredningar som kommissionen bereder finns på kommissionens webbplats.

Internationella avtal

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall är det viktigaste och mest omfattande internationella avtalet om avfall. Det reglerar de internationella transporterna av farligt avfall och syftar till att minimera uppkomsten av farligt avfall och gränsöverskridande transporter av avfall. Konventionen trädde i kraft i maj 1992. Hittills har 186 stater ratificerat Baselkonventionen.

Baselprotokollet om ansvar och skadeståndsskyldighet undertecknades 1999. Avtalet har inte ännu trätt i kraft internationellt.

OECD-länderna måste övervaka gränsöverskridande transporter av avfall som kan återvinnas på OECD:s område. Målet är att stärka, förenkla och precisera förfarandena för kontroll av avfallstransporter för att förbättra skyddet av miljön.

Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning (2009) har ännu inte trätt i kraft internationellt. Villkoren för ikraftträdandet kan uppfyllas när några stora sjöfartsstater och stater där fartyg demonteras godkänner konventionen. Också Finland bereder en ratificering av konventionen. Inom EU har konventionen dock i praktiken i huvudsak verkställts genom förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och de nationella bestämmelser som kompletterar den.

Mer information: EU:s avfallsdirektiv

Riitta Levinen, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250162   E-postadress:

Baselkonventionen och internationella avfallstransporter

Marja-Riitta Korhonen, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250398   E-postadress:

Hong Kong-konventionen

Tarja-Riitta Blauberg, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250059   E-postadress:

OECD-samarbetet

Sirje Stén, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250276   E-postadress: