Vatten- och havsskyddslagstiftningen

Vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Vattenvårdsförvaltningen och havsvårdsförvaltningen omfattas av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen från 2004 samt förordningen om vattenvårdsförvaltningen, förordningen om havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenförvaltningsområden. Författningarna utgör en del av det nationella genomförandet av ramdirektivet för vatten och ramdirektivet om en marin strategi.

Central EU-lagstiftning

Skydd av grundvatten

Skyddet av grundvatten baserar sig på förbudet mot förorening av grundvatten i 17 § i miljöskyddslagen (527/2014).

Förbudet mot förorening av grundvatten gäller alla grundvatten. Man utgår bland annat från principen om förebyggande åtgärder.

Avgränsning och klassificering av grundvattenområden samt skyddsplaner

Bestämmelser om avgränsning och klassificering av grundvattenområden samt om skyddsplaner för grundvattenområden finns i 2 a kap. i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004, ändrad genom 1263/2014). Bestämmelserna utgör ett led i det nationella genomförandet av ramdirektivet för vatten (60/2000/EU).

Förebyggande av förorening samt vattenbyggnad

Bestämmelser om förebyggande av förorening av vatten finns i den nya miljöskyddslagen, som trädde i kraft 2014. 

Bestämmelser om utsläpp och läckage av ämnen som är farliga eller skadliga för vattenmiljön har utfärdats genom en förordning av statsrådet, vars syfte är att skydda ytvattnen och förbättra deras kvalitet.

Vattenlagen, som hör till justitieministeriets förvaltningsområde, tillämpas på vattenbyggnad. 

Behandling av avloppsvatten

Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse tillämpas på sådan behandling och sådant avledande av avloppsvatten från tätbebyggelse för vilket det krävs ett i miljöskyddslagen avsett miljötillstånd. Förordningen baserar sig på direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Bestämmelser om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet finns i 16 kap. (ändrat genom 19/2017) och 238 § i miljöskyddslagen. Preciserande bestämmelser finns i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet.

Bestämmelser om ordnande av vattentjänster och om skyldigheten att ansluta fastigheter till vattentjänstverkets ledningsnät finns i lagen om vattentjänster, som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Utsläpp i vattnen från jordbruket

På kvävegödsling tillämpas statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. Denna förordning, även kallad nitratförordningen, har utfärdats med stöd av EU:s nitratdirektiv. Förordningen styr både användning och lagring av stallgödsel och organiska gödselfabrikat. Förordningen är bindande för alla som bedriver jordbruk och trädgårdsodling, och den gäller överallt i Fastlandsfinland. Målet är att förebygga och minska de utsläpp i miljön som härrör från stallgödsel och gödselfabrikat. Användningen av näringsämnen ska koncentreras till växternas vegetationsperiod och lagringen av gödselmedel till ändamålsenliga lagringsplatser.

I bifogade dokument finns frågor och svar som gäller genomförandet av förordningen. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ger vid behov mer information om hur förordningen ska tillämpas.

Andra författningar

Bestämmelser om miljöskydd inom sjöfarten finns i miljöskyddslagen för sjöfarten och tillhörande förordning, som hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde.