Bygglagen styr hållbart byggande

Den nya bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025. Den innehåller många övergångsbestämmelser. Till dess att bygglagen träder i kraft regleras byggandet av markanvändnings- och bygglagen (MBL).

Markanvändnings- och bygglagen har varit i kraft sedan millennieskiftet. Under den tiden har byggandets omvärld förändrats kraftigt.

Den nya bygglagen och de ändringar som enligt regeringsprogrammet ska göras i den minskar den administrativa bördan och byråkratin, förtydligar besvärsrätten och preciserar ansvarsfrågorna. Lagen syftar till att bekämpa klimatförändringar, främja cirkulär ekonomi, förbättra kvaliteten på byggandet, göra byggandet smidigare och stödja digitaliseringsutvecklingen inom den byggda miljön.

Petteri Orpos regerings ändringar i bygglagen

Regeringsprogrammet omfattar ändringar i den bygglag som stiftades 2023. I enlighet med dessa korrigeras lagen så att den administrativa bördan och byråkratin minskar, besvärsrätten förtydligas och den huvudansvariga aktörens ansvar preciseras. I lagen fastställs också en garanti för behandlingstiden för bygglov.

Vid den remissbehandling som ordnades den 9 januari–5 mars 2024 fick miljöministeriet 279 utlåtanden om ändringarna i bygglagen. Mer information om utlåtandena och de centrala ändringar som görs utifrån remissvaren finns i pressmeddelandet nedanför.

Ändringarna gäller följande paragrafer i bygglagen

 • Byggnadsordning 17 §
 • Hållbart byggande: 
  • Byggnaders koldioxidsnålhet 38 § 
  • Byggnaders livscykelegenskaper 39 §
 • Placeringstillstånd för industriprojekt för ren omställning 43 a §
 • Beviljande av bygglov före utarbetande av tomtindelning och styckning av tomt  43 b §
 • Förutsättningar för rivningslov 56 §
 • Digitalisering: 
  • Uppgifter som krävs i samband med ansökan om bygglov 61 § 
  • Lämnande av specialbeskrivningar 69 §
 • Garanti för behandlingstiden för bygglov 68 a §
 • Den huvudansvariga aktörens ansvar för genomförandet 95 §
 • Besvärsrätt:
  • Bygglov 179 §
  • Genomförandetillstånd 181 §
  • Rivningslov 182 §
  •  Tillstånd för miljöåtgärder 183 §
 • Teknisk korrigering: 
  • Ansökan om placeringstillstånd 62 §
  • Behörighetsvillkor för projekterare 83 §

Förordningar som utfärdas med stöd av bygglagen

Miljöministeriet bereder förordningar som utfärdas med stöd av bygglagen. Beredningen av förordningarna är kopplad till de ändringar som görs i bygglagen.

Övergångsbestämmelser

I mars 2023 antog riksdagen lagar som minskar utsläppen från byggande och styr den digitala reformen inom den byggda miljön. Ändringen av markanvändnings- och bygglagen (från den 1 januari 2025 lagen om områdesanvändning) och lagen om datasystemet för den byggda miljön träder i kraft den 1 januari 2024.

Bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025. Kommunerna ska lämna uppgifter om byggande till datasystemet för den byggda miljön senast från den 1 januari 2028. Kommunerna är dock skyldiga att hantera bygglov i form av informationsmodeller redan när lagen träder i kraft år 2025.

Mer information

Kirsi Martinkauppi, regeringsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande Telefon:0295250177   E-postadress: