Programmet Kommunernas klimat­lösningar påskyndar klimatarbetet i kommunerna och regionerna

Drygt 60 procent av finländarna är bosatta i kommuner som strävar efter att bli koldioxidneutrala eller åtminstone efter att minska utsläppen med 80 procent fram till 2030, fem år före Finlands nationella mål för koldioxidneutralitet 2035. Även om det i Finland finns många föregångarkommuner inom klimatarbete finns det många andra kommuner som ännu inte har påbörjat klimatarbetet.

Information om kommunernas klimatplaner finns separat på sidan  Kommunernas klimatplaner.

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar påskyndar och finansierar lokalt och regionalt klimatarbete i Finland. 

Programmets viktigaste uppgifter

  • främja och påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna
  • finansiera lokala och regionala klimatlösningar 
  • finansiera och sprida klimatrelaterade verktyg och verksamhetsmodeller på en lokal och regional nivå
  • främja och intensifiera informationsutbytet och samarbetet mellan staten och kommunerna inom klimatarbete

Programmet Kommunernas klimatlösningar är kopplat till Finlands koldioxid­neutralitetsmål

Kommunerna innehar en nyckelposition i Finlands strävan efter koldioxidneutralitet fram till 2035. Kommunerna är plattformar, påskyndande agenter och katalysatorer för lokalt och regionalt klimatarbete. Inom sitt område svarar kommunerna för bland annat planläggning, markanvändning, trafikplanering, ägarstyrning av kommunala energibolag, uppvärmningssätt i många byggnader och offentlig upphandling.

Enligt en grovkornig tumregel står kommunkoncernen för cirka 10 procent av växthusgasutsläppen inom kommunens område. Resterande 90 procent av utsläppen orsakas av andra aktörer, i synnerhet lokala företag och invånare. Variationerna i de procentuella andelarna enligt denna 10/90-regel är dock mycket stora mellan olika typer av kommuner. Därför är det viktigt att kommunerna minskar både sina egna utsläpp och påskyndar minskningen av andra lokala aktörers utsläpp. Kommunerna kan göra detta med hjälp av olika styrmetoder, såsom skyldigheter, ekonomisk styrning, kommunikation och servicedesign.

Med hjälp av finansiering införs bästa praxis och testas nya lösningar

Programmet Kommunernas klimatlösningar stöder och finansieras kommunernas och regionernas klimatarbete genom upphandling och statsbidrag. Största delen av programfinansieringen riktas direkt till kommunernas och regionernas egna klimatprojekt. Projekten syftar till att införa bästa klimatpraxis och testa nya lösningar. På regional nivå uppmuntras kommunerna till klimatsamarbete med närliggande kommuner. På regional nivå påskyndas klimatarbetet i synnerhet av landskapsförbunden och NTM-centralerna.

En del av programfinansieringen används för upphandling på nationell nivå för att möjliggöra klimatarbete i alla kommuner och regioner. Med hjälp av finansieringen utvecklas gemensamma verktyg, verksamhetsmodeller, kommunikationsmaterial, faktaunderlag och utbildningar.

Information om kommande ansökningar om finansiering från programmet Kommunernas klimatlösningar publiceras på denna webbplats. Information om andra bidrag för klimatarbete i kommunerna finns på programmets lista, som uppdateras en gång i månaden.

Vilka projekt har beviljats finansiering ur programmet?

Åren 2018–2023 har programmet Kommunernas klimatlösningar finansierat nästan 160 pojekt. Viktiga teman i de finansierade projekten är kommunernas klimat- och ekonomiledning, klimatsamarbete mellan kommuner och företag, hållbar livsstil och kommuninvånares delaktighet, koldioxidsnål trafik, energieffektivitet och resurssmarthet samt regionalt klimatsamarbete. Projekt har genomförts av kommuner, landskapsförbund, nationella organisationer för främjande av klimatarbete, NTM-centraler och forskningsinstitut. Projekt har genomförts i varje landskap i Fastlandsfinland. Utöver stora städer har små och medelstora kommuner deltagit i programmet.

Projekt som beviljats finansiering ur programmet 2019-2023. Regionala projekt är märkta med ljusgrönt. Kommunala projekt är märkta med mörkgrönt. På kartan är dessutom kommuner som deltagit i nationella projekt (ILMAVA-coachning, Klimatledarna, KILTOVA, KIVAT, REETTA, REIVI, REIJO) märkta med mörkgrönt. NTM-centralerna har inte märkts på kartan. Programmet Kommunernas klimatlösningar finansierar NTM-projektet för klimatvägkartor och NMT-centralernas klimatsakkunnignätverk. Vägkartan befäster NTM-centralernas klimatarbete i hela Finland.

Utredningar och publikationer 

Sociala medier

Följ med och delta i diskussionen om kommunernas klimatarbete i sociala medier med hashtag #KuntienIlmastoratkaisut.

Mer information

Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250316   E-postadress:


Veera Visuri, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250325   E-postadress: