Miljöministeriet publicerar en webbutbildning om koldioxidsnålt byggande – fördjupa din kompetens och ge respons

6.5.2024 13.01
MM
Miljöministeriet publicerar en webbutbildning om koldioxidsnålt byggande och cirkulär ekonomi inom byggandet. Webbutbildningen är gratis och öppen för alla. Utbildningen är på engelska och riktar sig till experter och studerande inom fastighets- och byggbranschen i hela Europa.

Senaste meddelanden

Utveckling av den frivilliga koldioxidmarknaden diskuteras vid ett rundabordssamtal

17.5.2024 8.34
JSM MM
Aurinkoinen sekametsä ja metsätie
Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har sammankallat kolmarknadsaktörer till ett rundabordsmöte. Vid mötet som hålls i dag diskuterar deltagarna arbetet med att främja den frivilliga koldioxidmarknaden särskilt inom jord- och skogsbruket.

I reformen av BSP-systemet lyssnar man på dem för vilka bostadssparande och köp av en första bostad är aktuellt

16.5.2024 16.09
MM
pyöreän pöydän ympärillä ministeri ja nuoret keskustelemassa
Miljöministeriet bereder en reform av BSP-lagstiftningen, som gör det lättare att köpa en första bostad. Ministeriet bjöd in studerande och unga vuxna till en rundabordsdiskussion för att diskutera önskemål om boende, sparande och köp av en första bostad. Vid diskussionsmötet behandlades frågor och problem i anslutning till köp av en första bostad ur de ungas synvinkel och diskuterades olika idéer om hur man kan utveckla det nuvarande BSP-systemet. Diskussionsdeltagarnas synpunkter och enkätsvaren beaktas vid beredningen av den nya BSP-lagstiftningen. Genom sin enkät efterlyser miljöministeriet också i större utsträckning unga vuxnas tankar och erfarenheter av att köpa en första bostad och av BSP-systemet.

Miljöministeriet beviljar nästan 860 000 euro i understöd till åtta projekt för klimatinsatser inom den byggda miljön

13.5.2024 12.43
MM
Miljöministeriet har beviljat statsunderstöd på sammanlagt 858 801 euro till åtta projekt som utvecklar sätt att minska utsläppen inom den byggda miljön och öka anpassningen till klimatförändringarna. Finansieringen beviljas ur EU:s facilitet för återhämtning genom miljöministeriets femte ansökningsomgång för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, som också är hela programmets sista ansökningsomgång.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Tjänster från ett enda service­ställe och smidiga tillstånds­förfaranden »

  Syftet med miljöministeriets lagstiftningsprojekt om ett enda serviceställe är att enligt en modell med en riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndighet göra tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön smidigare och att stifta lagar som främjar tjänster från ett enda serviceställe.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.