Miljöministeriet begär utlåtanden om nedläggningen av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och överföringen av dess uppgifter till ministeriet

12.7.2024 12.00
MM
Finanspolitiska ministerutskottet fastställde den 24 juni 2024 att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets verksamhet som ett självständigt ämbetsverk upphör och att dess uppgifter överförs till miljöministeriet 2025. Miljöministeriet tar emot utlåtanden om en lag om upphävande av lagen om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och om lagstiftning som har samband med den fram till den 23 augusti 2024.

Senaste meddelanden

En kartläggning av tumlare i Östersjön har inletts – spana efter tumlare och hjälp till att skydda den hotade arten

4.7.2024 14.40
MM
Tumlare i vattnet
Bild: Kai Mattson
Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Utbredningen och storleken av tumlarpopulationen i centrala Östersjön kartläggs i ett internationellt projekt som Finland deltar i tillsammans med Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen och Estland. En motsvarande kartläggning gjordes senast 2011–2013. Det är ytterst viktigt att få en exakt bild av tumlarens förekomst för att skyddsåtgärderna ska kunna riktas effektivt och korrekt. Som stöd för skyddsarbetet efterlyses också allmänhetens observationer.

Avtalen om markanvändning, boende och trafik gav fart åt bostadsproduktionen och hållbara färdsätt 2020–2023

27.6.2024 13.05
KM MM
Uppföljningsöversikterna av avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) 2020–2023 har färdigställts. Uppföljningsöversikterna gäller de MBT-avtal som statsminister Sanna Marins regering förhandlat fram.

Forststyrelsen och minister Mykkänen: Nätfiske i områden där det förekommer saimenvikare bör undvikas även i juli

27.6.2024 8.06
MM
Bild: Miina Auttila.
Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör den 30 juni. Forststyrelsen och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen uppmanar till att också i juli undvika nätfiske i saimenvikarens viktigaste utbredningsområden. Nätfiske utgör ett betydande hot mot saimenvikaren.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Tjänster från ett enda service­ställe och smidiga tillstånds­förfaranden »

  Syftet med miljöministeriets lagstiftningsprojekt om ett enda serviceställe är att enligt en modell med en riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndighet göra tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön smidigare och att stifta lagar som främjar tjänster från ett enda serviceställe.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.