Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni

30.5.2023 14.10
MM
Nytt i naturvårdslagen är till exempel starkare skydd av naturtyper genom strikt skydd, frivillig ekologisk kompensation och försiktighetsprincipen. Naturvårdslagen är ett av de viktigaste verktygen för att värna om den biologiska mångfalden i Finland.

Senaste meddelanden

De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn – intensivare tempo i takt med att klimatmötet i Dubai i december närmar sig

1.6.2023 12.30
MM
FN:s klimatförhandlingar fortsätter i Bonn i Tyskland den 5–15 juni. Vid förhandlingarna bereds de beslut som ska fattas vid klimatkonferensen i Dubai i december angående minskade utsläpp, anpassning till klimatförändringarna och kanalisering av klimatfinansieringen till klimatåtgärder i utvecklingsländerna.

Förhandlingar i Paris om ett avtal för att stoppa plastföroreningarna

26.5.2023 9.08
MM
Förhandlingarna om ett globalt plastavtal fortsätter i Paris den 29 maj–2 juni. Finland och Europeiska unionen har som mål att i förhandlingarna redan behandla frågor om avtalets innehåll.  Det behövs till exempel gemensamma regler för hållbar produktplanering och plastproduktion samt skyldigheter i fråga om att återanvända och återvinna plast.  

Miljöministeriet beviljar stöd till 15 projekt för klimatarbete inom den byggda miljön

22.5.2023 9.54
MM
Miljöministeriet har beviljat statsunderstöd på 1,2 miljoner euro till 15 projekt som utvecklar sätt för den byggda miljön att minska utsläpp och anpassa sig till klimatförändringen. Finansieringen har beviljats ur EU:s facilitet för återhämtning i projektansökan för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Regeringens klimatpolitik »

  I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.