En bättre miljö för kommande generationer

Miljöministeriets reviderade strategi sträcker sig fram till 2030. Strategin har tre övergripande effektmål som ska säkerställa en hållbar livsmiljö och tillväxt. Strategin lever med sin tid. De åtgärder och konkreta vägar som leder till målen kommer att uppdateras årligen.

Effektmål

En god miljö och biologisk mångfald

 • God miljöstatus har uppnåtts i Östersjön och i vattendragen
 • Förlusten av biologisk mångfald har stoppats och ett gynnsamt tillstånd tryggats
 • Livsmiljön bidrar till människornas välbefinnande
 • Miljöriskerna har identifierats och är under kontroll

Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle

 • Finland har minskat sina växthusgasutsläpp betydligt
 • Cirkulär ekonomi innebär samhällsförnyelse
 • Naturresurserna nyttjas på ett sparsamt och hållbart sätt
 • Byggnadernas livscykel är koldioxidsnål och materialeffektiv

Hållbar stadsutveckling

 • Stadsregionerna bidrar till en hållbar tillväxt i regionerna
 • Närmiljöerna är socialt och ekologiskt hållbara
 • Det finns bostäder som svarar på olika befolkningsgruppers behov
 • Utvecklingen i stadsregionerna och på landsbygden stöder och står i samspel med varandra

Värden – Tillförsikt, sakkunnighet och ansvarsfullhet

Värden som styr miljöministeriets verksamhet.

Tillförsikt och öppenhet

 • Allt vårt samarbete baseras på öppenhet.
 • Med vårt öppna beredningsförfarande uppmuntrar vi andra att framföra sin åsikt och vi fattar även svåra beslut på öppna grunder.

En erkänd sakkunnig

 • Vi är välkända och erkända sakkunniga.
 • Vi stöder varandras kompetensutveckling genom att dela med oss av vår sakkunskap och utveckla vårt eget kunnande.

En ansvarsfull framtidsaktör

 • Verkningarna av våra beslut sträcker sig långt in i framtiden.
 • Vi strävar efter långsiktiga lösningar med framtiden i sikte.

Material

Mer information

Juho Korpi, utvecklingsdirektör 
miljöministeriet, Kanslichefens stab och stöd för ledningen 0295250136