En bättre miljö för kommande generationer

Miljöministeriets reviderade strategi sträcker sig fram till 2035. Miljöministeriet fokuserar allt mer på tre temaområden: att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen på ett övergripande sätt, leda omställningen till ett klimatneutralt samhälle och att bidra till välfärdsfrämjande livsmiljöer. Strategin lever med sin tid. De åtgärder och konkreta vägar som leder till målen kommer att uppdateras årligen.

Effektmål

1.    Finland är klimatneutralt och har hejdat förlusten av biologiskt mångfald och nedsmutsningen

 • de ömsesidiga kopplingarna mellan klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och nedsmutsningen har identifierats, och de frågor som gäller dessa ska lösas i samarbete med andra
 • Finland har uppnått målet om klimatneutralitet och är klimatnegativt
 • miljöfarliga ämnen kommer inte ut i miljön, marken, luften eller vattendragen, och miljöriskerna är under kontroll
 • utvecklingen av samhällena förebygger förlusten av biologisk mångfald och begränsar klimatförändringarna

2.    Den gröna omställningen utgör grunden för tillväxt 

 • lösningarna för den gröna omställningen är en drivkraft för Finlands ekonomiska tillväxt
 • den gröna omställningen ökar naturkapitalet och försörjningsberedskapen
 • den cirkulära ekonomin är en integrerad del av ekonomin och naturresurserna används enligt planetens bärkraft
 • fastighets- och byggbranschens produktivitet förbättras, byggnadernas livscykel är koldioxidsnål och materialeffektiv

3.    Livsmiljöerna och nya lösningar bidrar till en smidig vardag i alla livssituationer

 • kommunerna, städerna och regionerna skapar förutsättningar för en hållbar livsstil
 • det finns tillräckligt med bostäder för olika befolkningsgrupper och de motsvarar invånarnas behov, bostadslöshet förekommer inte
 • den byggda miljön stöder människornas välbefinnande och relation till naturen och bidrar till en smidig vardag
 • att göra hållbara val är lätt och lockande och det finns ekonomiska incitament för det

4.    Det samhälleliga beslutsfattandet styr oss mot en grön omställning

 • lagstiftningen och förvaltningsstrukturerna stöder en hållbar förändring
 • samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn styr kapitalen och åtgärderna för grön omställning
 • miljöinformation och digitalisering utnyttjas effektivt i beslutsfattandet - informationen styr den gröna omställningen och konsumtionsvalen
 • Finlands inflytande inom EU och internationellt är proaktivt och resultatrikt
 • en rättvis omställning bereds i växelverkan med det civila samhället och berörda grupper

5.    Vi är en ansvarstagande och uppskattad arbetsplats

 • vår verksamhetskultur är lösnings- och samarbetsinriktad, öppen och smidig
 • vår personal är välmående, kompetent och motiverad
 • coachande ledarskap säkerställer att vi uppnår våra gemensamma mål

Värden – Tillförsikt, sakkunnighet och ansvarsfullhet

Värden som styr miljöministeriets verksamhet.

Tillförsikt och öppenhet

 • Allt vårt samarbete baseras på öppenhet.
 • Med vårt öppna beredningsförfarande uppmuntrar vi andra att framföra sin åsikt och vi fattar även svåra beslut på öppna grunder.

En erkänd sakkunnig

 • Vi är välkända och erkända sakkunniga.
 • Vi stöder varandras kompetensutveckling genom att dela med oss av vår sakkunskap och utveckla vårt eget kunnande.

En ansvarsfull framtidsaktör

 • Verkningarna av våra beslut sträcker sig långt in i framtiden.
 • Vi strävar efter långsiktiga lösningar med framtiden i sikte.

Material

Mer information

Juho Korpi, utvecklingsdirektör 
miljöministeriet, Kanslichef, Kansliapäällikön esikunta Telefon:0295250136   E-postadress: