Nationella godkännandeförfaranden

De nationella godkännandeförfarandena är i Finland befintliga godkännandeförfaranden för sådana produkter som inte kan CE-märkas. Det är alltså frågan om byggprodukter som inte hör till den harmoniserade produktstandardens tillämpningsområde eller som inte har europeisk teknisk bedömning (ETA).

De nationella godkännandeförfarandena grundar sig på lagen om produktgodkännande för vissa byggprodukter (954/2012) som trädde i kraft den 1 juli 2013. Den upphävde den gamla lagen om godkännande av byggprodukter (230/2003).

Med de nationella godkännandeförfarandena kan produkternas tillverkare påvisa att en byggprodukt som inte omfattas av CE-märkning fyller kraven i markanvändnings- och bygglagen.

Det finns tre frivilliga alternativ för det nationella godkännandet av byggprodukter:

Utöver dessa frivilliga förfaranden kan byggnadstillsynsmyndigheten kräva byggplatsspecifik säkring av byggprodukt när dess duglighet inte har påvisats på något annat sätt och det finns skäl att misstänka att byggprodukten inte fyller de väsentliga tekniska kraven som föreskrivits för den.

För samma produktgrupp kan man använda endast ett av dessa förfaranden.