Nationella godkännande­förfaranden

De nationella godkännandeförfarandena är i Finland befintliga godkännandeförfaranden för sådana produkter som inte kan CE-märkas. Det är alltså frågan om byggprodukter som inte hör till den harmoniserade produktstandardens tillämpningsområde eller som inte har europeisk teknisk bedömning (ETA).

De nationella godkännandeförfarandena grundar sig på lagen om produktgodkännande för vissa byggprodukter (954/2012) som trädde i kraft den 1 juli 2013. Den upphävde den gamla lagen om godkännande av byggprodukter (230/2003).

Med de nationella godkännandeförfarandena kan produkternas tillverkare påvisa att en byggprodukt som inte omfattas av CE-märkning fyller kraven i markanvändnings- och bygglagen.

Det finns tre frivilliga alternativ för det nationella godkännandet av byggprodukter:

För samma produktgrupp kan man använda endast ett av dessa förfaranden.

Byggplats­specifik prestanda­kontroll

Utöver frivilliga förfaranden kan byggnadstillsynsmyndigheten kräva byggplatsspecifik säkring av byggprodukt när dess duglighet inte har påvisats på något annat sätt och det finns skäl att misstänka att byggprodukten inte fyller de väsentliga tekniska kraven som föreskrivits för den.

Den byggplatsspecifika prestandakontrollen erbjuder en möjlighet för byggnadstillsynsmyndigheterna att försäkra sig om att byggprodukten är säker och lämpar sig för att användas i ifrågavarande byggnad.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva att en byggprodukts prestandakontroll sker byggplatsspecifikt om:

  • tillverkaren inte på något sätt har presenterat byggproduktens egenskaper och
  • byggnadstillsynsmyndigheten har skäl att misstänka att produkten inte uppfyller väsentliga tekniska krav

Som i allt byggande ligger ansvaret för byggproduktens duglighet i sista hand hos den som påbörjar ett byggprojekt.

Den som påbörjar ett byggprojekt svarar för de kostnader som certifieringen orsakar.

Organ

Om ett organ uppfyller de krav som ställs på det, bemyndigar miljöministeriet organet att meddela typgodkännanden eller godkänner organet för att utfärda kontrollintyg eller som organ för certifiering av tillverkningskontroll. Lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) innehåller de allmänna krav som ställs på ett organ.