Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö

Programmet för en koldioxidsnål bebyggd miljö stöder åren 2021–2023 finländska företag med sammanlagt 40 miljoner euro i utvecklingen av koldioxidsnåla lösningar inom den byggda miljön. 

Målet är att påskynda utvecklingen och spridningen av produkter, tekniker, tjänster och verksamhetsmodeller som bekämpar klimatförändringen och som stöder koldioxidsnålhet inom byggbranschen, främja förnyelsen av näringsstrukturen och öka de finländska företagens konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland och det består av tre delprogram.

Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering

Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering för lösningar för en koldioxidsnål byggd miljö har en volym på sammanlagt 32 miljoner euro, och den används till att stöda forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar en koldioxidsnål byggd miljö samt anpassning till och bekämpning av klimatförändringen.

Stöd kan beviljas företag som söker internationell tillväxt samt forskningsorganisationer som stöder dem. Kommuner och andra offentliga aktörer kan finansieras genom stödet för innovativa offentliga upphandlingar då de aktuella upphandlingarna har en inverkan på utvecklingen inom branschen.

Det stödbelopp som kan ansökas uppgår till 2 miljoner euro år 2021 och 15 miljoner euro år 2022. År 2023 kan man ansöka ytterliga 15 miljoner euro. 

Miljöministeriets finansiering

Hos miljöministeriet kan man ansöka upp till 6 miljoner euro och stöd kan också beviljas företag som enbart har verksamhet i Finland. Man kan till exempel stödja upphandlingar som stöder övergången till en koldioxidsnål byggd miljö eller utvecklandet av olika verktyg. 

Den första ansökningsomgången som omfattar 2 miljoner euro inleds hösten 2021.

Business Finlands exportfinansiering

Inom Business Finlands stödprogram för export understöds även andra exportfrämjande åtgärder med sammanlagt 2 miljoner euro. Första ansökningsomgången ordnas 2022.

Finansiering och kriterier ur EU:s återhämtningsinstrument

Finansieringen av programmet för en koldioxidsnål byggd miljö kommer från EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU), vars nationella användning fastställdes i Finlands program för hållbar utveckling (RRF, Recovery and Resiliency Facility), som offentliggjordes i maj 2021.

De projekt som stöds ska följa den s.k. do no significant harm-principen, dvs. de får inte orsaka betydande olägenheter för miljön. Projekt som främjar användning av fossila bränslen kommer inte att finansieras. Noggrannare ansökningskriterier framgår alltid av ansökningsmaterialet för respektive finansieringsansökan.

Projekten ska vara färdiga före utgången av 2025, och rapporteringen sker 2026. 

Mer information

Kirsi Martinkauppi 
regeringsråd 
miljöministeriet 
029 525 0177 
[email protected]

Ansökningar om understöd från Business Finland

Virpi Mikkonen 
Business Lead 
Business Finland 
050 557 7930
[email protected]