Reform av lagstiftningen om områdesanvändning

​​​​​​​Lagstiftningen om områdesanvändning reformeras i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo. Målet är bland annat att främja en smidig planläggning, en god livsmiljö, städernas och kommunernas tillväxt, regionernas livskraft, företagens konkurrenskraft och Finlands attraktionskraft som investeringsobjekt.

Reformen genomförs i två faser. Först inleds reformen av lagen om områdesanvändning. En arbetsgrupp med uppgift att bereda reformen av bestämmelserna om genomförande av planer och markpolitik tillsätts senare i år.

Beredningen av reformen av lagen om områdesanvändning har redan börjat
Den nya lagen om områdesanvändning innehåller bestämmelser om de riksomfattande målen för områdesanvändningen, om planläggningssystemet och om havsplaneringen.

I enlighet med regeringsprogrammet är målet bland annat att göra landskapsplaner mindre detaljerade och att i lagen ta in bestämmelser om en initiativrätt för markägaren i fråga om general- och detaljplaner och en möjlighet till partnerskapsbaserad planläggning.

Mandattiden för den arbetsgrupp som miljöministeriet tillsatt löper ut den 30 september 2024. Målet är att regeringen ska kunna lämna en proposition till riksdagen under vårsessionen 2025.

Det första diskussionsmötet för intressentgrupper om lagen om områdesanvändning den 4 december 2023

Miljöministeriet ordnar ett diskussionsmöte för intressentgrupper om reformen av lagen om områdesanvändning den 4 december 2023 kl. 9–11. Mötet ordnas via Teams och är öppet för alla. Anmäl dig till mötet senast den 30 november.

Beredningen av en lag om samhällsutveckling och en lag om samhällsbyggande inleds i slutet av året

Miljöministeriet tillsätter senare i år en annan arbetsgrupp med uppgift att bereda en ny lag om samhällsutveckling och en ny lag om samhällsbyggande. Information om tillsättandet av arbetsgruppen ges separat.

Helheten omfattar bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen om kommunernas markpolitik, tomtindelning, gator och andra allmänna områden, ersättning för kommunernas kostnader för samhällsbyggande, överlåtelse och inlösning av mark, dagvatten, ersättning till följd av genomförandet av generalplaner och detaljplaner samt utvecklingsområden.

Dessutom innehåller helheten bestämmelserna i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) i sin helhet. I samband med reformen ska också den undantagslag som gäller inlösen av gatuområden och överlåtelse av dem utan ersättning (16.8.1958/369) upphävas.

Reformen av bestämmelserna om områdesanvändning är en fortsättning på reformen av markanvändnings- och bygglagen

De reformer som inleds är en fortsättning på den totalreform av markanvändnings- och bygglagen som inleddes 2018 och där reformen av bestämmelserna om områdesanvändning inte slutfördes. Under förra regeringsperioden lämnades delen om byggande och författningarna om digitalisering av områdesanvändningen till riksdagen.

Vid reformen av lagstiftningen om områdesanvändning beaktas i tillämpliga delar de utredningar och det övriga grundarbete som gjorts i samband med reformen av markanvändnings- och bygglagen.

Den nya bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025. Samtidigt upphävs de bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen som gäller byggande, och namnet på den återstående lagen ändras till lagen om områdesanvändning. Utöver bestämmelserna i den kommande lagen om områdesanvändning revideras nu bestämmelserna i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Mer information:

Reformen av lagen om områdesanvändning:
Anna-Leena Seppälä
enhetsdirektör
tfn 0295 250 242
[email protected]

Reformen av bestämmelserna om genomförande av planer och underhåll av gator:
Samuli Alppi
enhetsdirektör
tfn 0295 250 036
[email protected]