Understöd och stöd för förbättring av vattendragens och havets tillstånd

På den här sidan berättar vi om miljöförvaltningens understöds- och stödmöjligheter.

Understöd utlyses för projekt som främjar återvinning av näringsämnen

Miljöministeriet stöder investeringar och forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som utnyttjar de näringsrika biomassorna och sidoströmmarna från tätbebyggelse och biomassorna från vatten, och som skapar förutsättningar för en lönsam marknad för återvunna näringsämnen. Utöver återvinning av näringsämnen stöds sådana projekt som främjar energieffektiviteten och energineutraliteten i behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Anvisningar för ansökan om understöd finns i ansökningsanvisningen:

För uppgörandet av kostnadsspecifikationen och bedömningen enligt principen orsaka inte betydande skada (DNSH) används följande mallar:

Ansökan om understöd görs i det elektroniska ansökningssystemet. 

Projektrapportering

De projekt som fått understöd ska rapportera om hur projekten framskrider och om projektets resultat i enlighet med vad som överenskommits. Anvisningar och mallar för halvtidsrapportering och slutrapportering finns nedan.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI)

Investeringsprojekt

Statsunderstöd enligt prövning för genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder och för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

Understöden för genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder är avsedda för projekt som bidrar till uppnående och upprätthållande av god vattenstatus. Understöd kan beviljas för sådana projekt där det vattendrag som projektet gäller befinner sig i sämre än gott tillstånd eller där det finns risk för att tillståndet försämras. Det primära målet med åtgärderna ska vara att förbättra vattenstatusen.

Projektet kan omfatta vattenskyddslösningar i både vattendrag och avrinningsområden, med undantag för spridning av jordförbättringsmedel på åkrar eller åtgärder för vilka annan offentlig finansiering står till förfogande. För att målen ska nås stöds också verksamheten inom och utvecklingen av samarbetsnätverk bestående av kommuner, företag, föreningar och andra lokala grupper.

Genom skyddsplanerna för grundvattenområden genomförs förvaltningsplanerna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Understöd kan beviljas kommuner för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden och för uppdatering av planerna.

NTM-centralernas kontaktuppgifter

Ansökan om gipsbehandling

Genom gipsbehandling kan man avsevärt minska yterosionen och läckaget av fosfor och kol från åkrarna.

Andra finansieringsmöjligheter

Mer information

Petri Nissinen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250419   E-postadress: