Understöd och stöd

Miljöministeriet beviljar organisationer och sammanslutningar statsunderstöd och samordnar de förfaranden genom vilka dessa kan ansöka om understöd för sin egen verksamhet och sina projekt. Statsunderstöd beviljas för de behov som anges i statsbudgeten och för utvecklingsprojekt som stöder målen i regeringsprogrammet.

Miljöministeriet ska bland annat

  • Bevilja statsunderstöd enligt prövning för verksamhet som bedrivs av naturvårdsorganisationer, miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen samt för förvärv av rekreationsområden.
  • Bevilja statsunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Samordna vissa understöd som EU beviljar (Life-finansiering och stöd från EU:s strukturfonder för miljöprojekt).

Lagstiftning som gäller understöd och stöd

På understöd som miljöministeriet beviljar tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), förvaltningslagen (434/2003) och lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Lagstiftningen och de tillhörande villkoren nämns alltid separat i samband med utlysningen av understöd. De statsunderstöd som beviljas är huvudsakligen allmänna understöd, specialunderstöd, investeringsunderstöd och stipendier. Statsunderstöd beviljas för icke-ekonomisk verksamhet och i form av företagsstöd för ekonomisk verksamhet.

Hur inverkar sanktionerna mot Ryssland på statsunder­stöden?

Enligt artikel 2 i Europeiska unionens råds förordning (EU) nr 269/2014 (förordning om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende) får inga penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för de aktörer som finns förtecknade i sanktionsförteckningen.

Den som ansöker om statsunderstöd ska försäkra att sanktionerna mot Ryssland inte gäller den sökande eller dennes förmånstagare eller underleverantörer. Sökanden ska lämna en försäkran om sanktioner i e-tjänsten i samband med att ansökan om understöd lämnas in. Beslut som gäller ansökan om statsunderstöd kan fattas först efter att statsunderstödsmyndigheten har tagit emot försäkran om sanktioner.

Sanktionsförteckningen finns i bilaga I till Europeiska unionens råds förordning (EU) nr 269/2014.