Understöd och stöd

Miljöministeriet beviljar organisationer och sammanslutningar statsunderstöd och samordnar de förfaranden genom vilka dessa kan ansöka om understöd för sin egen verksamhet och sina projekt. Statsunderstöd beviljas för de behov som anges i statsbudgeten och för utvecklingsprojekt som stöder målen i regeringsprogrammet.

Miljöministeriet ska bland annat

  • Bevilja statsunderstöd enligt prövning för verksamhet som bedrivs av naturvårdsorganisationer, miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen samt för förvärv av rekreationsområden.
  • Bevilja statsunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Samordna vissa understöd som EU beviljar (Life-finansiering och stöd från EU:s strukturfonder för miljöprojekt).

Lagstiftning som gäller understöd och stöd

På understöd som miljöministeriet beviljar tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), förvaltningslagen (434/2003) och lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Lagstiftningen och de tillhörande villkoren nämns alltid separat i samband med utlysningen av understöd. De statsunderstöd som beviljas är huvudsakligen allmänna understöd, specialunderstöd, investeringsunderstöd och stipendier. Statsunderstöd beviljas för icke-ekonomisk verksamhet och i form av företagsstöd för ekonomisk verksamhet.

Ansökningar