Naturskydds­områden

Genom naturskyddsområden tryggas naturtypernas och arternas mångfald. Dessutom bevarar de nationallandskapet, kulturarvet och rekreations- och friluftsområden.

Nationalparker och naturreservat

Nationalparker och naturreservat utgör stommen för Finlands nätverk av naturskyddsområden. Finland har 40 nationalparker med en areal på cirka 1 003 300 hektar.

Nationalparker och naturreservat

Natura 2000-områden

I Finland omfattar nätverket Natura 2000 en areal på cirka fem miljoner hektar. Det finns sammanlagt 1 866 områden

Natura 2000-områden

Ödemarksområden

I Norra Finland har det inrättats 12 ödemarksområden.

Ödemarksområden

Naturskydd på privat mark

En privat markägare kan sälja ett markområde som ingår i det nationella naturskyddsprogrammet eller nätverket Natura 2000 till staten till gängse pris eller mot ersättning fridlysa marken som privat naturskyddsområde.

Naturskydd på privat mark

Landskapsvårdsområden

Landskapsvårdsområden bevarar landsbygdslandskapens kultur- och naturvärden.

Landskapsvårdsområden

Ramsarområden

Ramsarkonventionen förpliktar parterna att inrätta naturskyddsområden på våtmarker och att främja skyddet av internationellt betydelsefulla våtmarker och vattenfåglar.

Ramsarområden

Naturminnesmärken

Naturformationer kan skyddas bland annat på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet eller sitt vetenskapliga värde.

Naturminnesmärken

Nationalstadsparker

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet. Det finns tio nationalstadsparker i Finland.

Nationalstadsparker

Biosfärområden

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling där man kombinerar skyddet av den biologiska mångfalden i livsmiljön med hållbart nyttjande av naturresurser och miljöforskning. I Finland finns det två biosfärområden.

Biosfärområden