Naturskyddsområden

Genom naturskyddsområden tryggas naturtypernas och arternas mångfald. Dessutom bevarar de nationallandskapet, kulturarvet och rekreations- och friluftsområden.

Nationalparker och naturreservat

Kansallis- ja luonnonpuistot muodostavat Suomen luonnonsuojelualueiden verkoston rungon. Suomessa on 40 kansallispuistoa, joiden pinta-ala on 1 003 300 hehtaaria.

Nationalparker och naturreservat

Natura 2000-områden

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on 3/4 ja vesialueita 1/4. Kaikkiaan alueita on 1866.

Natura 2000-områden

Ödemarksområden

Pohjois-Suomeen on perustettu 12 erämaa-aluetta. Tavoitteena on säilyttää alueiden erämaaluonne, turvata saamelaiskulttuuri ja luontaiselinkeinot sekä kehittää luonnon monipuolista käyttöä.

Ödemarksområden

Naturskydd på privat mark

Maanomistaja voi myydä maa-alueensa valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on lähes 7800.

Naturskydd på privat mark

Landskapsvårdsområden

Maisemanhoitoalueiden avulla vaalitaan luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa.

Landskapsvårdsområden

Ramsarområden

Ramsar-sopimus suojelee kosteikkoja, jotka ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä. Alueisiin kuuluu vesilinnuston kannalta merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja saaristoalueita.

Ramsarområden

Naturminnesmärken

Luonnonmuistomerkit ovat suojeltuja luonnonmuodostumia. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.

Naturminnesmärken

Nationalstadsparker

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Suomessa on 10 kansallista kaupunkipuistoa.

Nationalstadsparker

Biosfärområden

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Suomessa on kaksi biosfäärialuetta.

Biosfärområden