EU:s Life-program – finansiering för miljö- och klimat­projekt

EU:s Life-program är den enda EU-finansiering som enbart riktar sig till miljö, naturskydd och klimatåtgärder. Life-programmets (2021–2027) budget uppgår till cirka 5,4 miljarder euro. Målen för Life-programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för EU-finansiering och reglerna för hur sådan finansiering ska tillhandahållas fastställs i Life-förordningen och det fleråriga arbetsprogrammet.

Under de senaste åren har många betydande projekt inletts med stöd från EU:s Life-instrument:

Projektet Priodiversity LIFE: Detta är det största projektet för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald i Finlands historia. Syftet med projektet är att utveckla nya och effektivare metoder för att motverka förlusten av biologisk mångfald och öka den biologiska mångfalden. Projektets totala budget uppgår till cirka 50 miljoner euro.

Projektet för att påskynda klimatlösningar (ACE): Syftet med projektet är att stödja uppnåendet av koldioxidneutralitet i enlighet med Finlands klimatåtaganden, i synnerhet inom delområdena jordbruk, tung trafik och industriella processer. Inom projektet utvecklas bland annat värdekedjorna för våtmarksodling, växtproteiner och biogas. Projektets budget är 20 miljoner euro.

Målet med projektet Green Casting LIFE är att man i stället för traditionella organiska bindemedel ska lyckas använda oorganiska bindemedelssystem i industriell skala i sex flaggskeppsjärngjuterier i fem europeiska länder. Projektets budget är 7,2 miljoner euro.

Projektet LIFE IP BIODIVERSEA: Detta är Finlands största satsning på att skydda Östersjöns arter och naturtyper. Syftet med projektet är att utveckla nätverket av marina skyddsområden och utarbeta iståndsättningsplaner för den finska kusten. Projektets budget är 20 miljoner euro.

Projektet PlastLIFE: Syftet med detta projekt är att främja den cirkulära ekonomin för plast i Finland. Projektets budget är 20 miljoner euro.

Projektet LIFE Revives: Detta projekt fokuserar på att restaurera flodpärlmusslans livsmiljöer. Projektets totalbudget är 9,5 miljoner euro.

Mer information om Life-programmet, projekttyperna och ansökningstiderna 

Miljöministeriets medfinansiering för LIFE-projekt

Miljöministeriet beviljar 50 000 euro i medfinansiering för ett godkänt projekt. Till skillnad från tidigare finns det inget separat ansökningsförfarande för dessa, utan det beviljas alla traditionella projekt som fått kommissionens finansieringsbeslut, det vill säga s.k. SAP-projekt (standard action Project). 

Strategiska LIFE-projekt 

Strategiska Life-projekt är verktyg för genomförande av strategier och handlingsprogram som gäller miljö, natur eller klimat och för integrering av EU:s miljömål. Till skillnad från sedvanliga Life-projekt skapas de strategiska Life-projekten enligt top-down-principen utgående från nationella och regionala behov. Miljöministeriet har en central roll i beredningen av dessa projekt.

Miljöministeriet har publicerat en rapport om erfarenheterna av de strategiska Life-projekten (tidigare Integrerade projekt) i EU.

Miljöministeriets projekt LIFE IP Promo

I projektet Life IP Promo har man bildat en ändamålsenlig och fungerande helhet av de strategiska Life-projekten under perioden 2021–2027 Miljöministeriet bildade projekthelheten tillsammans med olika nationella aktörer. Vid planeringen av projekthelheten ville man identifiera de viktigaste projektteman som ska främjas samt potentiella partnerorganisationer och organisationer för samordning och finansiering. 

Mer information

Riitta Komulainen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Ekonomi och finansiering Telefon:0295250130   E-postadress:


Sari Piippo, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Ekonomi och finansiering Telefon:0295250275   E-postadress:


Heta-Elena Heiskanen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250380   E-postadress: