EU:s Life-program – finansiering för miljö- och klimatprojekt

EU:s Life-program är den enda EU-finansiering som enbart riktar sig till miljö, naturskydd och klimatåtgärder. Life-programmets (2021–2027) budget uppgår till cirka 5,4 miljarder euro. Målen för Life-programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för EU-finansiering och reglerna för hur sådan finansiering ska tillhandahållas fastställs i Life-förordningen och det fleråriga arbetsprogrammet. Det fleråriga arbetsprogrammet för 2021–2024 håller på att beredas och förväntas bli färdigt i juni 2021.

Mer information om Life-programmet, projekttyperna och ansökningstiderna

•    Europeiska kommissionens Life-program
•    EU-finansieringsrådgivningens Life-sidor (på finska)
•    Life-förordningen 2021–2027

Miljöministeriets understöd för Life-projekt och för beredningen av dem

Miljöministeriet beviljar år 2021 understöd för beredning av sedvanliga Life-projekt. Ansökan om beredningsunderstöd är öppen.

•    Utlysning av understöd

Miljöministeriet stöder genom villkorliga understöd eller genom finansieringsbeslut (30 000 €, 50 000 €) genomförandet av konkurrenskraftiga Life-projekt som stöder ministeriets strategi. För integrerade Life-projekt kan detta stöd uppgå till 100 000 euro.

Strategiska Life-projekt

Strategiska Life-projekt är verktyg för genomförande av strategier och handlingsprogram som gäller miljö, natur eller klimat och för integrering av EU:s miljömål. Till skillnad från sedvanliga Life-projekt skapas de strategiska Life-projekten enligt top-down-principen utgående från nationella och regionala behov. Miljöministeriet har en central roll i beredningen av dessa projekt.

Miljöministeriets projekt Life IP Promo

Projektet Life IP Promo syftar till att bilda en ändamålsenlig och fungerande helhet av de strategiska Life-projekten under perioden 2021–2027. Miljöministeriet bildar projekthelheten tillsammans med olika nationella aktörer. Vid planeringen av projekthelheten vill man identifiera de viktigaste projektteman som ska främjas samt potentiella partnerorganisationer och organisationer för samordning och finansiering. Helheten av de strategiska Life-projekten planeras under åren 2021 och 2022.

Mer information

Pekka Harju-Autti, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Ekonomi och finansiering 0295250339  


Heta-Elena Heiskanen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat 0295250380  

Mer information om projektet Life IP Promo

Matti Sahla, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Ekonomi och finansiering 0295250460