Markskyddslagstiftningen

Viktigast av de författningar som gäller förorening av mark och iståndsättning av förorenade områden är miljöskyddslagen, som förbjuder förorening av mark och grundvatten.

De jordmassor som grävs upp när förorenad mark skall iståndsättas är avfall som berörs av avfallslagstiftningen.

Normer som styr en hållbar användning och skyddet av marken finns vanligen i de författningar som gäller verksamhet där marken utnyttjas (t.ex. byggande, marktäkt, jordbruk eller skogsskötsel). Styrningen av naturvården och landskapsvården berör delvis också marken.

Förorening av mark och förorenade markområden

Markskydd

Mer information

Anna-Maija Pajukallio, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250218   E-postadress: