Utvecklings­bilden av områdes­användningen

Vår omgivning förändras i en snabbare takt än någonsin tidigare bland annat till följd av klimatförändringen, urbaniseringen, befolkningens stigande medelålder och digitaliseringen. Olika regioner har allt mångsidigare särdrag och behov. För att vi ska kunna bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Finland behöver vi aktuell information till grund för planer och beslut.

Vad är utvecklings­bilden av område­sanvändningen?

Utvecklingsbilden av områdesanvändningen är ett verktyg som ger information om nuläget och framtiden för Finlands region- och samhällsstruktur. Utvecklingsbilden av områdesanvändningen:

 • tillhandahåller aktuell information om utvecklingen av region- och samhällsstrukturen till stöd för planeringen och beslutsfattandet
 • finns till hands för att förklara uppåtgående trender med avseende på framtida utveckling och behov
 • hjälper olika aktörer i samhället att utveckla sin verksamhet så att den blir mer hållbar.

Utvecklings­bilden utgörs av tre delar.

 • I lägesbilden, som upprätthålls kontinuerligt, undersöks de mest centrala förändringarna i region- och samhällsstrukturen och faktorerna bakom dem.
 • I framtidsbilden, som utarbetas utifrån lägesbilden, skisseras det upp eventuella framtida utvecklingsförlopp som man måste förbereda sig på vid utvecklingen av region- och samhällsstrukturen. Målet är också att identifiera sådana utvecklingsförlopp som är osannolika, men som skulle ha en betydande inverkan på utvecklingen av region- och samhällsstrukturen om de förverkligas.
 • I utvecklingsbilden, som utarbetas under regeringsperiodens sista år, fastställs målbilden för region- och samhällsstrukturen och de åtgärder som behövs för att uppnå den.

Beredningen av utvecklingsbilden inleddes våren 2021 och miljöministeriet ansvarar för den i samarbete med andra ministerier, ämbetsverk, landskapsförbund och kommuner.

Vilken information ingår i utvecklingsbilden?

I utvecklingsbilden undersöker vi i synnerhet region- och samhällsstrukturen, det vill säga placeringen av till exempel boende, näringar, tjänster, trafik och teknisk service. Utöver regionstrukturen på nationell och landskapsnivå undersöker vi stadsområdenas och landsbygdsområdenas samhällsstruktur.

För att vi ska kunna förutse framtiden måste vi känna till nuläget och den utveckling som lett till det på internationell, nationell och regional nivå. Vi utnyttjar statsrådets och ämbetsverkens uppföljnings- och framsynsarbete och forskningsinstitutens, universitetens och företagens kompetens.

Arbetet är en fortsättning på tidigare arbete med utvecklingsbilder, av vilka den senaste är Ett möjliggörande Finland som har en förmåga att förnya sig, En utvecklingsbild av regionstrukturen och trafiksystemet 2050, som blev färdig 2015. Skillnaden jämfört med tidigare är att det nu inledda arbetet är kontinuerligt och att man utöver regionstrukturen också undersöker samhällsstrukturens utveckling.

Vad används utvecklings­bilden för?

Resultaten kan användas inom många olika samhällssektorer och på olika förvaltningsnivåer, från kommuner till statens verksamhet, till exempel inom planeringen av områdesanvändningen, stads- och landsbygdspolitiken, klimat- och energipolitiken, planeringen av trafiksystemet, servicenätet, boendet och statsfinanserna och i statens och kommunernas avtalsförfaranden. Utvecklingsbilden av områdesanvändningen kan användas också vid revideringen av de riksomfattande målen för områdesanvändningen för varje regeringsperiod.

Utvecklings­bilden görs tillsammans – kom med!

Vi bjuder in alla aktörer och beslutsfattare som har en central inverkan på utvecklingen av region- och samhällsstrukturen att tillsammans skapa en uppfattning om vad som har hänt i Finlands region- och samhällsstruktur och vad som eventuellt kommer att hända. Genom samarbetet söker vi så godtagbara och verkningsfulla metoder som möjligt för att förbättra hållbarheten i våra samhällen.

I takt med att arbetet framskrider ordnar vi evenemang och workshoppar och ber om synpunkter från olika aktörer.

Miljöministeriet har utarbetat ett förslag om att inleda arbetet med utvecklingsbilden av områdesanvändningen och ber nu de berörda grupperna kommentera det. Värdefull information är bland annat synpunkter på det planerade innehållet i arbetet, sättet att utföra arbetet och intressentgruppernas möjligheter att delta. Webbenkäten är öppen för allmänheten och kan besvaras fram till den 23 augusti 2021.

Ta kontakt om du vill delta. Kontaktuppgifterna finns längst ner på sidan.

Tidsplan

Utöver den läges- och framtidsbild som kontinuerligt upprätthålls publiceras under regeringsperiodens sista år en utvecklingsbild i vilken man sammanställer utvecklingsförslagen för följande regeringsprogram.

Åren 2021–2022 genomförs projektet Möjliga framtidsscenarion för region- och samhällsstrukturen (PERUS-SKENE) inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS), som skapar en grund för arbetet med utvecklingsbilden av områdesanvändningen.

2021

 • Ett förslag för inledandet av arbetet med utvecklingsbilden utarbetas och färdigställs utifrån responsen från intressentgrupperna.
 • Projektet inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet Möjliga framtidsscenarion för region- och samhällsstrukturen (PERUS-SKENE) inleds
 • Den gemensamma utvecklingen inleds

2022

 • Projektet inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet Möjliga framtidsscenarion för region- och samhällsstrukturen (PERUS-SKENE) slutförs
 • Den första lägesbilden, framtidsbilden och utvecklingsbilden utarbetas

2023

 • Lägesbilden, framtidsbilden och utvecklingsbilden underhålls och uppdateras kontinuerligt

Utredningar

Mer information

Juha Nurmi, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Områdesanvändning Telefon:0295250181   E-postadress:


Mika Ristimäki, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer Telefon:0295250188   E-postadress:


Timo Turunen, miljöråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Områdesanvändning Telefon:0295250303   E-postadress:


Petteri Katajisto, miljöråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Områdesanvändning Telefon:0295250120   E-postadress:


Mikko Friipyöli, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250375   E-postadress: