Miljöbrott

Miljöbrott är ofta brott som är utan målsägare och där ett gemensamt rättsobjekt kränks – i detta fall miljön, som tillhör oss alla. Motivet bakom miljöbrott är ofta gärningsmannens strävan efter ekonomisk vinning eller andra fördelar. Bekämpningen av miljörelaterade brott och realiseringen av straffrättsligt ansvar har upplevts vara utmanande frågor.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljövårds- och byggnadstillsynsmyndigheterna samarbetar i tillsynen över miljölagstiftningen. I miljöbrottmål ansvarar förundersökningsmyndigheterna för förundersökningen och åklagarväsendet för åtalsprövningen. Även Tullen och Gränsbevakningsväsendet har en central roll när det gäller att förebygga och bekämpa gränsöverskridande miljöbrottslighet.

Strategin och årgärdsprogram för miljöbrottsbekämpning

I den strategi för miljöbrottsbekämpning som färdigställdes 2015 ingår följande mål:

  • Myndighetssamarbetet inom bekämpningen av miljöbrott ska utvecklas
  • Ministeriernas resultatstyrning i miljöbrottsärenden ska stärkas
  • Det ska utarbetas en gemensam miljöbrottsutbildning
  • Befintliga statistik- och uppföljningsuppgifter förädlas och utnyttjas vid bekämpningen av miljöbrott
  • Behoven att utveckla lagstiftningen ska utvärderas tillräckligt ofta
  • Attityderna påverkas
  • Utvecklingen inom internationell miljöbrottslighet ska följas upp och
    myndigheternas roll bedömas

Avsikten är att nå målen senast 2020. En av miljöministeriet tillsatt verkställighetsgrupp där alla centrala aktörer är representerade ser till att de praktiska åtgärderna genomförs. Följ verkställighetsgruppens arbete på statsrådets webbplats:

Läromedel relaterade till miljöbrott är tillgängliga på den finska sidan.

Mer information

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör 
miljöministeriet, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250255  


Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Päästöt ja ympäristöriskit 0295250150