Miljö­brott

Miljöbrott är ofta brott som är utan målsägare och där ett gemensamt rättsobjekt kränks – i detta fall miljön, som tillhör oss alla. Motivet bakom miljöbrott är ofta gärningsmannens strävan efter ekonomisk vinning eller andra fördelar. Bekämpningen av miljörelaterade brott och realiseringen av straffrättsligt ansvar har upplevts vara utmanande frågor.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljövårds- och byggnadstillsynsmyndigheterna samarbetar i tillsynen över miljölagstiftningen. I miljöbrottmål ansvarar förundersökningsmyndigheterna för förundersökningen och åklagarväsendet för åtalsprövningen. Även Tullen och Gränsbevakningsväsendet har en central roll när det gäller att förebygga och bekämpa gränsöverskridande miljöbrottslighet.

Strategin och åtgärds­program för miljöbrotts­bekämpning

Strategin för miljöbrottsbekämpning från 2015 uppdaterades 2020. Följande mål har satts upp fram till 2026:

  • Funktionen av myndighetssamarbetet, spridningen av god praxis och kontinuiteten inom miljöbrottsbekämpningen ska säkerställas
  • Ministeriernas resultatstyrning och övriga styrning i miljöbrottsärenden ska samordnas
  • Verkställandet av den gemensamma miljöbrottsutbildningen ska fortsätta
  • Befintliga statistik- och uppföljningsuppgifter förädlas och utnyttjas vid bekämpningen av miljöbrott
  • Bekämpningen av miljöbrott ska beaktas i nationella lagstiftningsprojekt. Utvecklingen av den internationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen om miljöbrott ska också följas upp
  • Attityderna påverkas i syfte att förebygga miljöbrott
  • Utvecklingen inom internationell miljöbrottslighet ska följas upp och växelverkan intensifieras mellan nationella aktörer och aktörer i internationella nätverk.

Strategin har uppdaterats för perioden 2021–2026. En av miljöministeriet tillsatt verkställighetsgrupp där alla centrala aktörer är representerade ser till att de praktiska åtgärderna genomförs. Det senaste åtgärdsprogrammet har utarbetats för åren 2021–2022. Följ verkställighetsgruppens arbete på statsrådets webbplats:

Användbara länkar

Läromedel relaterade till miljöbrott är tillgängliga på den finska sidan.

Mer information

Johanna Korpi, lagstiftningsdirektör 
miljöministeriet, Kanslichef, Kansliapäällikön esikunta Telefon:0295250278   E-postadress:


Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250150   E-postadress: