Beredskaps­ärenden vid miljö­ministeriet

Miljöministeriet leder, övervakar och samordnar miljöförvaltningens beredskap för störningar under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Med beredskapen säkerställs att uppgifterna sköts så störningsfritt som möjligt i alla situationer.

Grunden för miljöministeriets beredskap utgörs av statsrådets principbeslut av den 2 november 2017 om en säkerhetsstrategi för samhället. I säkerhetsstrategin för samhället definieras miljöförvaltningens centrala uppgifter i anslutning till särskilda situationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Störningar

Exempel på störningar som är betydande för miljöministeriet är

  • omfattande förorening av mark- och vattenområde
  • land-, havs- eller lufttrafikolycka
  • olycka som innefattar farliga ämnen
  • allvarlig djur- eller växtsjukdomsepidemi
  • massdöd av organismer
  • störningar i vattenförsörjningen (inkl. avloppsvattenhantering)
  • störningar i avfallshanteringen

Undantags­förhållanden och beredskaps­lagen

Myndigheterna ska säkerställa att de så störningsfritt som möjligt kan sköta sina uppgifter också under undantagsförhållanden. Undantagsförhållanden är situationer som definieras i beredskapslagen, exempelvis synnerligen allvarliga storolyckor. I beredskapslagen finns bestämmelser om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden.

Beredskaps­organisation

Miljöministeriet har en beredskapsgrupp som leds av ministeriets beredskapschef. Beredskapsgruppen samordnar ministeriets beredskapsplanering.

Vid miljöministeriet finns med tanke på störningar ett jourarrangemang. Vid allvarliga störningar samlas en krisgrupp vid ministeriet för att ta hand om situationen.

Finlands miljöcentral är sakkunniginrättning vid störningar. Till Finlands miljöcentrals expertisområde hör miljöolyckor och undantagsförhållanden i miljön, betydande miljöskador som föranleds av naturkatastrofer samt andra situationer som kräver sakkunnighjälp och informationsförmedling som hör till Finlands miljöcentrals ansvarsområde. Med tanke på störningar upprätthåller Finlands miljöcentral beredskapsservice och har ett telefonnummer för servicen endast för myndighetsanvändning.

Miljöministeriets beredskapschef

Teppo Lehtinen
Överdirektör
0295250157
[email protected]