Lagstiftning som gäller byggnaders energiprestanda

Syftet med den lagstiftning som handlar om byggnaders energiprestanda är att förbättra energiprestandan och främja användningen av förnybar energi i byggnader samt att minska byggnadernas energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Omkring 40 % av den totala energiförbrukningen i Finland hänför sig till byggnader. Genom författningarna genomförs direktivet om byggnaders energiprestanda, samtidigt som Finlands egna mål för förbättrad energiprestanda främjas. Med god energiprestanda i byggnader kan man minska driftskostnaderna och kontrollera boendekostnaderna när energipriset stiger. Bättre energiprestanda leder ofta också till ökad boendekomfort.

Författningar om energicertifikat för byggnader

Genom lagen om energicertifikat för byggnader sattes Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda i kraft till de delar som gäller energicertifikat.

Den som äger en byggnad ska skaffa ett energicertifikat i samband med förfarandet för bygglov för nybyggnad. Ett certifikat ska också finnas till hands när byggnaden, eller en del av den, säljs eller hyrs ut. Energiprestandaklassen ska också anges i försäljnings- och uthyrningsannonser. I vissa byggnader ska certifikatet hållas offentligt framlagt. Lagen och de andra författningarna om energicertifikat trädde i kraft den 1 juni 2013.

Centrala författningar om energicertifikat

Andra författningar som hänför sig till energicertifikat:

Styrningen av byggnaders energiprestanda vid nybyggnad och ombyggnad

Bestämmelser som hänför sig till byggnaders energiprestanda finns också markanvändnings- och bygglagen och i förordningar som miljöministeriet utfärdar med stöd av den. Dessa förordningar publiceras i Finlands byggbestämmelsesamling.