Byggnaders energiprestanda

Energieffektiva byggnader är bra både för människorna och för klimatet. En god energiprestanda minskar byggnadens driftskostnader och dämpar ökningen av kostnaderna om energipriset stiger. En god energiprestanda förbättrar också ofta boendetrivseln.

I Finland förbrukar byggnader cirka 40 procent av all den energi vi använder. Energiprestandan har alltså ett direkt samband med koldioxidutsläpp som värmer upp klimatet.

Syftet med lagstiftningen är att förbättra byggnadernas energiprestanda, öka användningen av förnybar energi, minska energiförbrukningen och minska koldioxidutsläppen.

Bestämmelserna om byggnaders energiprestanda grundar sig på EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, som trädde i kraft 2010, och den ändring av direktivet som trädde i kraft 2018.

Kommissionen publicerade sitt förslag till revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda i december 2021. Läs mer om revideringen:

Centrala bestämmelser om byggnaders energiprestanda i byggbestämmelsesamlingen

Bestämmelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda genomförs nationellt genom markanvändnings- och bygglagen och de förordningar av statsrådet och miljöministeriet som utfärdas med stöd av markanvändnings- och bygglagen. De finns samlade i byggbestämmelsesamlingen.

Bestämmelserna gäller både nybyggnad och reparation av byggnader.

Exempelvis nya byggnader ska byggas som nära-nollenergibyggnader, vilket innebär att byggnaderna är mycket energieffektiva och att deras mycket låga energiförbrukning i stor utsträckning täcks med förnybar energi.

Direktivet genomförs också genom den speciallagstiftning och de övriga åtgärder som beskrivs nedan.

Energicertifikat för byggnader

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning. Byggnadens ägare ska skaffa ett energicertifikat när bygglov söks för en ny byggnad. Ett certifikat behövs också när en byggnad eller en del av den säljs eller hyrs ut.

Byggnadens energiprestandaklass ska också anges i annonser om försäljning eller uthyrning. I vissa byggnader ska certifikatet läggas fram offentligt.

Bestämmelser om energicertifikat finns i lagen om energicertifikat för byggnader.

Fler möjligheter för laddning av elbilar samt automations- och styrsystem

Det behövs flera laddningspunkter för att allt fler ska ha möjlighet att byta ut bilar som går på fossila bränslen till elbilar. Bilisterna bör kunna lita på att elbilen kan laddas hemma, på arbetsplatsen och på resor runt om i Finland. Lagen ökar också användningen av automations- och styrsystem i byggnader.

Energieffektiva tekniska system

De tekniska system som installeras i byggnader ska planeras och genomföras så att de är energieffektiva. Miljöministeriets förordning innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar.

Renoveringsstrategin 2020–2050

Finlands långsiktiga renoveringsstrategi anger vilka kostnadseffektiva metoder som kan bidra till att göra det befintliga byggnadsbeståndet mycket energieffektivt och koldioxidsnålt fram till 2050. I strategin presenteras en översikt över byggnadsbeståndet i Finland, målen när det gäller energiprestanda, kostnadseffektiva reparationsåtgärder och hur de finansieras samt politikåtgärder för att främja renoveringen av byggnader så att de blir energieffektiva och, i fråga om uppvärmningen, även koldioxidsnåla.

Kommunikation för att förbättra energiprestandan

Genom kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer inom branschen, förmedlas information som syftar till att förbättra energiprestandan hos olika system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Kommunikationsforumets verksamhet samordnas av Motiva.

Indikator för smart beredskap

Med hjälp av indikatorn bedömer man på ett enhetligt sätt den smarta beredskapen hos en byggnad med tanke på energiprestandan, användaren av byggnaden och energiflexibiliteten. Systemet för klassificering är frivilligt för EU-medlemsländerna.  

Motiva utreder möjligheterna att testa och införa indikatorn. Motiva utreder också aktörernas synpunkter på användningen av indikatorn och nyttan med den. Utifrån projektet fattas beslut om att inleda en eventuell testfas.

Statliga understöd till byggnadsägare

Ägarna till byggnader erbjuds understöd som kan användas för att förbättra byggnadernas energiprestanda, bygga laddningspunkter för elbilar och byta oljeuppvärmning mot en annan uppvärmningsform.

Energiunderstöd för byggnader

En person, ett husbolag eller ett ARA-samfund som äger ett bostadshus kan ansöka om understöd för att förbättra byggnadens energiprestanda. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Understöd för att byta oljeuppvärmning mot en annan uppvärmningsform

Småhusägare och offentliga aktörer erbjuds understöd för att byta oljeuppvärmning mot en hållbarare uppvärmningsform.

Understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar

Ett husbolag eller ett hyresbusbolag som äger ett bostadshus, eller ett parkeringsbolag som ägs av dessa, kan ansöka om understöd för de ändringar i fastigheternas elsystem som installationen av laddningsstationer för elbilar kräver. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Mer information

Maarit Haakana, miljöråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250069  


Sari Rapinoja, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250320  


Pekka Kalliomäki, byggnadsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250114  


Jyrki Kauppinen, byggnadsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250122