Naturens mångfald

Naturens mångfald måste skyddas och upprätthållas för att vi ska kunna trygga förutsättningarna för liv på jorden. Det är nödvändigt med skydd eftersom många organismer och livsmiljöer är hotade på grund av skadliga förändringar orsakade av människan. Naturens mångfald tryggas genom fridlysning av naturskyddsområden samt skydd av naturtyper och arter.

I Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald utstakas mål och åtgärder, med vilka vi ska försöka stoppa utarmningen av naturens mångfald före år 2020.

För att vi ska kunna trygga naturens mångfald krävs en insats från hela samhället. Vi måste nyttja naturresurserna måste på ett hållbart sätt.

Myndigheternas ansvar i skyddet av naturens mångfald

Enligt grundlagen bär var och en ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.

Miljöministeriet styr och övervakar naturvården i Finland. Ministeriet bereder lagar som tryggar naturens mångfald och svarar för den allmänna tillsynen över att lagarna verkställs. Miljöministeriet bereder naturskyddsprogram och inrättar naturskyddsområden enligt programmen. Ministeriet godkänner också skötsel- och nyttjandeplaner för de viktigaste naturskyddsområdena.

Finlands miljöcentral bedriver forskning och gör bedömningar som rör naturens mångfald och som används av olika förvaltningsområden, företag och organisationer. Miljöcentralen bedömer hotbilden för arter och naturtyper och undersöker metoderna för skötsel och sanering av naturtyper, ekosystemtjänsternas betydelse samt växelverkan mellan dem och naturens mångfald.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar och övervakar naturvården och landskapsvården inom sina områden. De tryggar naturens mångfald bland annat genom att

  • inrätta naturskyddsområden på privat mark
  • anskaffa områden till staten för naturskyddsändamål
  • godkänna fridlysningsförslag och skötsel- och nyttjandeplaner för skyddsobjekt
  • trygga naturvärden i planeringen av markanvändning
  • planera hur Natura 2000-områdena ska skötas och användas.
  • Naturvård (Närings-, trafik- och miljöcentralerna)

Kommunerna främjar och övervakar naturvården och landskapsvården inom sina områden. Kommunerna kan bland annat bereda fridlysningsförslag och skötsel- och nyttjandeplaner för skyddsobjekt eller fatta beslut om skydd av naturminnesmärken. Kommunerna ser till att ekologiskt hållbar utveckling främjas i planeringen av markanvändningen och byggandet samt att miljökonsekvenserna av planerna beaktas.

Forststyrelsen sköter majoriteten av Finlands skyddsområden.

Mer information