Miljöskade­fonden

Miljöskadefonden är en fond utanför statsbudgeten. Fondens verksamhet inleds den 1 januari 2025. Ur fonden betalas ersättning för kostnader för bekämpning av förorening av miljön och återställande av förorenad miljö samt för skador som orsakats då ersättning inte kan tas ut av den egentliga ansvariga parten. En sådan situation kan uppstå till exempel på grund av insolvens eller för att det inte har kunnat utredas vem den ansvariga parten är. Ur fonden beviljas också understöd enligt prövning för anskaffningar som avser verksamhet för bekämpning av miljöskador till de aktörer som ansvarar för ordnandet av räddningsväsendet.

Miljöskadefonden ersätter den nuvarande oljeskyddsfonden och systemet med den obligatoriska miljöskadeförsäkringen.

Miljöskade­avgiften

Fondmedlen för betalning av ersättningarna samlas in hos verksamhetsutövare med verksamhet som medför risk för förorening genom miljöskadeavgifter som tas ut årligen eller som är av engångsnatur. År 2025 uppbärs miljöskadeavgifter av engångsnatur till fonden. Årliga miljöskadeavgifter uppbärs för första gången år 2026. Avgiften uppbärs alltid för den verksamhet som bedrivits under det föregående året. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten är avgiftsmyndigheten för miljöskadeavgiften.

Mer information om skyldigheten att betala miljöskadeavgift, grunderna för hur miljöskadeavgiften bestäms, avgiftsklasserna och uppbörden av avgiften finns på följande webbsida:

Ersättningar ur miljöskade­fonden

Ur miljöskadefonden betalas ersättningar för skador samt för kostnader för bekämpning och återställande, om ersättningen inte till fullo har kunnat tas ut av den som enligt lagen är ansvarig för ersättningen av skadan. Ur miljöskadefonden betalas alltid ersättning i sista hand efter säkerheter, obligatoriska och frivilliga försäkringsarrangemang eller andra ersättningsarrangemang som anges i lag.

Ersättning för skador som orsakats och kostnader för bekämpning och återställande som föranletts av ett och samma föroreningsfall eller av någon annan motsvarande störning betalas till ett belopp av högst 30 miljoner euro.

Ersättning ur miljöskadefonden söks genom en skriftlig ansökan och i regel inom tre år från det att den skadelidande eller den myndighet som vidtagit åtgärder för bekämpning och återställande har fått veta att den ersättningsskyldige eller den som svarar för kostnaderna inte kan ställas till svars. Ur fonden kan myndigheter också i vissa situationer beviljas förskottsersättning för kostnader för bekämpning och återställande.

Understöd ur miljöskade­fonden

För de understöd som beviljas för anskaffningar som avser verksamhet för bekämpning av miljöskador används ett anslag som överförs från statsbudgeten till fonden. Anslagets storlek kan variera från år till år. Det är fråga om statsunderstöd som kan beviljas välfärdsområdena och Helsingfors stad samt Ålands landskapsregering och kommunerna på Åland.

Understöd för anskaffning av materiel för bekämpning av miljöskador kan sökas årligen från den 1 januari till den 30 juni via webbplatsen sokunderstod.fi. Miljöskadefondens styrelse tar upp inkomna ansökningar till behandling från och med den 1 juli. Mer information om den årliga utlysningen av understöd publiceras på ovan nämnda webbplats.

Kapitalgränser

Kapitalgränsen för miljöskadefonden är 30 miljoner euro. Om gränsen överskrids avbryts uppbörden av miljöskadeavgiften tills fondens kapital har sjunkit till 15 miljoner euro.

Miljöskade­fondens styrelse

Miljöskadefondens styrelse fattar beslut om ersättningar och understöd från miljöskadefonden. Miljöministeriet utnämner styrelsen för tre år åt gången. Fondens styrelse består av en ordförande samt en vice ordförande och fem andra medlemmar, som var och en har en personlig suppleant. Styrelsens ordförande är från miljöministeriet. De övriga medlemmarna företräder statliga och kommunala myndigheter, näringslivet och miljöorganisationer.

Behandling av personuppgifter i miljöskade­fonden

De ansökningshandlingar som riktas till miljöskadefonden innehåller personuppgifter. När miljöskadefonden behandlar handlingarna är den personuppgiftsansvarig i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och följer de principer och förpliktelser som gäller behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvariga. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter i miljöskadefonden finns i följande handling.

Mer information

Kati Leskinen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250090   E-postadress:


Mari-Linda Harju-Oksanen, regeringssekreterare 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250554   E-postadress: