Ministeriets verksamhets miljö­påverkan

Miljöministeriet strävar efter att verksamheten ska medföra så lite olägenheter för miljön som möjligt. Vi vill följa principerna för hållbar utveckling i vårt arbete. Vi strävar efter att arbeta ekologiskt och orsaka så lite utsläpp som möjligt, såväl i tjänstemännens arbete till vardags som i ministeriets verksamhet överlag.

Rapportering om ansvarstagandet

I miljöministeriets verksamhet står hållbar utveckling i fokus. Inom ministeriets alla avdelningar och resultatområden görs det arbete för att främja detta. Miljöministeriet publicerar sin första ansvarsrapport, och rapporten gäller år 2021.

Ansvarsrapporten innehåller en redogörelse för ministeriets: 

  • handavtryck, det vill säga positiva effekter för att främja hållbar utveckling, samt
  • otavtryck, det vill säga negativa effekter i verksamhetsmiljön.

Ansvarsrapporten baserar sig på Statskontorets anvisningar om enhetlig ansvarsrapportering i statsförvaltningen. Bedömningen av handavtrycket i rapporten bygger på miljöministeriets sex viktigaste mål, som valts ut inom ramen för FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030. 

I rapporten för 2021 presenteras också ministeriets organisation och berättas det om ledningen av organisationens ansvarstagande.

Ekovirasto-gruppen vid miljö­ministeriet

En grupp vid ministeriet har i uppgift att främja mål genom att tänka igenom ministeriets miljöpolicy. Gruppen, som inrättades 2008, representerar alla avdelningar vid ministeriet och utvecklar ministeriets verksamhet i en allt mer miljövänlig riktning. Gruppen ordnar också exkursioner till olika organisationer som tar fram eller tillämpar miljövänliga innovationer.

Miljöministeriet medlem i WWF:s Green Office -nätverk

År 2011 anslöt sig miljöministeriet till Världsnaturfonden WWF:s Green Office-nätverk. Green Office är ett miljöledningssystem som är avsett för arbetsplatser. Med hjälp av systemet kan arbetsplatserna minska sin miljöbelastning, spara på material- och energikostnaderna och bidra till att begränsa klimatförändringen.

WWF utvärderar miljöministeriets genomförande av Green Office -systemet genom regelbundna kontroller och utifrån ministeriets årliga rapportering.

Inom systemet följer man upp miljökonsekvenserna av resor, anskaffningar, fastighetsunderhåll (energi- och vattenförbrukning och avfall) och pappersförbrukning (publikationer, kopiering, utskrifter).

Mer information

Juulia Suuronen 
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295 250 212

[email protected]