Ministeriets verksamhets miljöpåverkan

Miljöministeriet strävar efter att verksamheten ska medföra så lite olägenheter för miljön som möjligt. Vi vill följa principerna för hållbar utveckling i vårt arbete. Vi strävar efter att arbeta ekologiskt och orsaka så lite utsläpp som möjligt, såväl i tjänstemännens arbete till vardags som i ministeriets verksamhet överlag.

En grupp vid ministeriet har i uppgift att främja dessa mål genom att tänka igenom ministeriets miljöpolicy. Gruppen, som inrättades 2008, representerar alla avdelningar vid ministeriet och utvecklar ministeriets verksamhet i en allt mer miljövänlig riktning. Gruppen ordnar också exkursioner till olika organisationer som tar fram eller tillämpar miljövänliga innovationer.

Målen för miljöministeriets miljöledningsprogram 2019–2020 är att minska mängden avfall vid ministeriet, främja materialåtervinning, förbättra den interna kommunikationen i fråga om återvinning och sortering av avfall samt bidra till att ekologiska arbetsformer tillämpas i hela statsrådet.

Miljöministeriet medlem i WWF:s Green Office-nätverk

År 2011 anslöt sig miljöministeriet till Världsnaturfonden WWF:s Green Office-nätverk. Green Office är ett miljöledningssystem som är avsett för arbetsplatser. Med hjälp av systemet kan arbetsplatserna minska sin miljöbelastning, spara på material- och energikostnaderna och bidra till att begränsa klimatförändringen.

WWF utvärderar miljöministeriets genomförande av Green Office-systemet genom regelbundna kontroller och utifrån ministeriets årliga rapportering.

Inom systemet följer man upp miljökonsekvenserna av resor, anskaffningar, fastighetsunderhåll (energi- och vattenförbrukning och avfall) och pappersförbrukning (publikationer, kopiering, utskrifter).

Mer information

[email protected]