Det nationella luftvårds­programmet 2030

Det nationella luftvårdsprogrammet 2030, som statsrådet antog i mars 2019, är ett centralt verktyg när det gäller att fullgöra EU-åtagandena och uppnå de nationella luftvårdsmålen. Programmet innefattar de åtgärder som krävs för genomförandet av EU:s direktiv om nationella utsläppstak (2016/2284) och andra åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.

Enligt takdirektivet ska medlemsstaterna uppdatera sina nationella luftvårdsprogram minst vart fjärde år. Statsrådet godkände den första uppdateringen av det nationella luftvårdsprogrammet 2030 i mars 2023. Utsläppsinventeringar, utsläppsscenarier, information om luftkvaliteten samt aktuella uppgifter om den nationella politiska ramen, ansvarsfördelningen och övervakningen av ekosystem har uppdaterats. Luftvårdsprogrammet 2019 förblir i kraft och uppdateringen läses parallellt med det.

Ålands utsläpp ingår i det nationella luftvårdsprogrammet och dess uppdatering, men Åland beslutar själv om sina åtgärder för att minska utsläppen.

EU-åtaganden och fullgörandet av dem

De åtaganden om utsläppsminskning som fastställts för Finland i direktivet om nationella utsläppstak anges i tabellen nedan. Syftet har varit att fastställa åtagandena om minskning av EU-ländernas utsläpp så att de med tanke på helheten resulterar i största möjliga nytta med lägsta möjliga kostnader. I praktiken innebär detta att Finlands åtaganden är mindre än de flesta andra länders.

Finlands åtaganden att minska utsläppen angivna som procentuella utsläppsminskningar och de på basis av dem beräknade utsläppstaken i kiloton (kt)

Förorening Utsläpp 2005
som utgör grund för de nya åtagandena
Nya åtaganden
2020–2029
Nya åtaganden
2030
SO2 70 kt -30 % (49 kt) -34 % (46 kt)
NOX 208 kt -35 % (136 kt) -47 % (110 kt)
NMVOC 148 kt -35 % (96 kt) -48 % (77 kt)
NH3 40 kt -20 % (32 kt) -20 % ( 32 kt)
PM2.5 26 kt -30 % (18 kt) -34 % (17 kt)

I uppdateringen av det nationella luftvårdsprogrammet (6 kap.) konstateras det att Finland år 2020 uppfyllde åtagandena för minskning av utsläppen av de luftföroreningar som omfattas av takdirektivet.

Enligt de beräkningar som Finlands miljöcentral har gjort uppfylls minskningsåtagandena enligt takdirektivet genom de åtgärder som överenskommits i energi- och klimatstrategin och i programmet för att minska jordbrukets ammoniakutsläpp samt genom verkställande av befintlig och kommande sektorsvis reglering av utsläppsgränsvärden. Dessutom kommer de åtgärder som i den klimatpolitiska planen på medellång sikt planerats för att minska utsläppen av växthusgaser också att effektivisera minskningen av luftföroreningsutsläpp.

Nationella mål och åtgärder

Även om åtagandena enligt takdirektivet uppfylls kommer luftföroreningar fortfarande att orsaka olägenheter för hälsa och miljö år 2030. Därför omfattar luftvårdsprogrammet åtgärder för att få ner utsläppen och halterna av luftföroreningar till en ännu lägre nivå än vad EU-lagstiftningen kräver.

Åtgärderna gäller i synnerhet utsläppskällor i andningshöjd (småskalig vedeldning, gatudamm) i tätorter och integrering av luftkvalitetsfrågor i all planering, allt beslutsfattande och all verkställighet som har inverkan på luftkvaliteten.

Ansvaret för att genomföra åtgärderna vilar på en bred grupp aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Centrala aktörer är bl.a. olika ministerier (MM, SHM, ANM, KM, JSM), närings-, trafik- och miljöcentralerna, Transport- och kommunikationsverket Traficom, kommunerna, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, forskningsinstitut (Finlands Miljöcentral, Institutet föf häsla och välfärd, Meterologiska insitutet, VTT, Valvira Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) och olika organisationer (bl.a. Nuohousalan keskusliitto, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Finlands naturskyddsförbund).

Inom ramen för det nationella luftvårdsprogrammet har bästa praxis för luftvård utarbetats för medborgare och olika aktörer. Tyngdpunkten ligger på tips för att minska utsläppen av luftföroreningar genom frivilliga åtgärder.

Nätverket för verkställande av det nationella luftvårdsprogrammet 2030

Miljöministeriet tillsatte nätverket för verkställande av luftvårdsprogrammet för en andra mandatperiod för tiden 11.5.2023–31.3.2027. Arbetsgruppen har till uppgift att planera, stödja, genomföra och följa upp verkställigheten av det nationella luftvårdsprogrammet.

Mer information

Katja Ohtonen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250168   E-postadress: