Jämställdhet och lika­behandling vid miljö­ministeriet

Enligt 6 § i Finlands grundlag (731/1999) är alla lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Det allmänna ska aktivt säkerställa att jämställdhet och likabehandling uppnås i samhället i så hög utsträckning som möjligt, och också se till att inte utgöra ett hinder för detta.

Enligt 4 § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) ska myndigheterna i all sin verksamhet främja jämställdheten mellan kvinnor och män på ett målinriktat och planmässigt sätt samt skapa och befästa sådana förvaltnings- och tillvägagångssätt som säkrar främjandet av jämställdheten mellan kvinnor och män vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet.

Enligt 5 § i diskrimineringslagen (1325/2014) ska myndigheterna främja likabehandling genom att i synnerhet bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av myndighetens verksamhetsmiljö, resurser och övriga omständigheter. Varje myndighet ska ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Ansvaret för att främja likabehandling och jämställdhet mellan könen ligger hos alla myndigheter och enskilda tjänsteinnehavare. Organisationens ledning ansvarar för att verksamhetsformerna förändras och verksamhetsstrukturerna utvecklas så att de beaktar likabehandlings- och jämställdhetsaspekten.

Miljö­ministeriets arbetsgrupp för jämställdhet och lika­behandling

Vid miljöministeriet verkar en operativ arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling som ska planera och se till att jämställdhet och likabehandling integreras i ministeriets verksamhet, till exempel i lagberedningen, kommunikationen, planeringen av verksamheten och ekonomin eller den internationella verksamheten. Varje avdelning och resultatområde är representerat i arbetsgruppen för att det kunnande som gäller kärnverksamheten ska täckas i så bred utsträckning som möjligt. Arbetsgruppen har dessutom ett starkt mandat att agera i ministeriet.

Miljö­ministeriets operativa plan för jämställdhet och lika­behandling

Lagstiftningen förutsätter planmässighet av myndigheterna också när det gäller att främja jämställdhet och likabehandling. Till exempel 5 § i diskrimineringslagen (1325/2014) förutsätter en särskild plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Den jämställdhetsplan och plan för likabehandling som lagstiftningen förutsätter har i miljöministeriet slagits ihop till ett enda dokument för 2018–2023. I planen anges de allmänna mål, åtgärder och ansvar med vilka miljöministeriet ska arbeta för jämställdhet och likabehandling i sin myndighetsverksamhet. Planen är ett sätt för ministeriet att planmässigt upprätthålla sådana förvaltnings- och verksamhetsformer som också i fortsättningen säkerställer att jämställdhet mellan kvinnor och män och likabehandling främjas i beredningen av ärenden och i beslutsfattandet. När jämställdhets- och likabehandlingsaspekten beaktas förbättras kvaliteten i beredningen och beslutsfattandet, och i bästa fall blir åtgärderna effektivare.

Som stöd för beredningen av planen gjordes en bedömning av nuläget: Arbetet med att främja jämställdhet och likabehandling har fått en god start och framskrider i ministeriet, men det måste fördjupas ytterligare. Utifrån bedömningen kan man konstatera att de centrala utmaningarna inom miljöministeriets politikområde i högre grad hänför sig till likabehandling i vid bemärkelse än till direkta frågor som gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Det finns åtskilliga gränssnitt och utmaningar, vilket innebär att vi också i fortsättningen bör sträva efter att aktivt lyfta fram åtgärder som främjar jämställdhet och likabehandling i samhället. Att beakta jämställdhetsperspektivet och likabehandling kommer också i fortsättningen att ingå i det normala tjänstearbetet och i en god beredning av ärenden.