CE-märkning

Genom CE-märkning försäkrar tillverkaren att en byggprodukts egenskaper överensstämmer med en europeisk harmoniserad produktstandard eller ett europeiskt tekniskt godkännande.

En tillverkare av byggprodukter får inte tillhandahålla byggprodukter på marknaden som tillhör tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard och som inte har CE-märkning.

En CE-märkning som har fästs på en byggprodukt visar att produkten har testats med en testmetod enligt den harmoniserade produktstandarden och att produkten överensstämmer med den angivna prestandan. Det räcker att en egenskap hos produkten testas för att den ska få CE-märkas. CE-märkning av byggprodukter är inte en kvalitetsmärkning och garanterar inte i sig att produkten kan användas i ett byggnadsverk.

Användningen av produkten i det byggnadsverk som den är avsedd för ska alltid bedömas separat med beaktande av den planerade användningen, de lokala förhållandena och kraven i byggbestämmelserna.

Målet är att förbättra jämförbarheten hos byggprodukterna. Planerare och konsumenter kan lätt jämföra olika byggprodukters prestandadeklarationer när produktens egenskaper alltid anges på samma sätt.  Det här underlättar också försäljningen av finländska produkter till övriga Europa.

Fördelar med CE-märkning:

  • CE-märkningen gör det lättare att jämföra byggprodukters egenskaper.
  • CE-märkningen berättar med en harmoniserad europeisk beskrivning vilka egenskaper som ska fastställas hos en byggprodukt.
  • En CE-märkt byggprodukt kan lanseras på marknaden överallt i Europa utan särskilda tilläggsutredningar i varje enskilt land.

Vanliga frågor om CE-märkning

Byggprodukter för vilka CE-märkning krävs

CE-märkningen är obligatorisk för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad produktstandard. Byggprodukter är sådana produkter som utgör byggnadens fasta delar, såsom betongelement, fönster, stålkonstruktioner och trävaror.

En harmoniserad produktstandard (hEN) är en produktstandard som leder till CE-märkning och som utarbetats av Europeiska standardiseringsorganisationen CEN. I standarden fastställs för varje produktgrupp vilka egenskaper hos produkterna som ska redovisas, kraven för kvalitetskontroll av tillverkningen samt de uppgifter som ska anges i CE-märkningen. I Finland fastställer Finlands standardiseringsförbund dem som SFS-EN-standarder.

Företagen måste utreda om de byggprodukter som de tillverkar ingår i tillämpningsområdet för någon harmoniserad produktstandard.

Rådgivningstjänsten för de harmoniserade produktstandarder som gäller byggproduktsförordningen ger upplysningar om vilka harmoniserade produktstandarder som finns och vilka produkter som ingår i deras tillämpningsområde.

De harmoniserade standarderna utfärdas av Finlands Standardiseringsförbund SFS rf.

Europeisk teknisk bedömning är en frivillig bedömning som leder till CE-märkning

Om det inte finns någon harmoniserad produktstandard för produkten är CE-märkning inte obligatoriskt. Tillverkaren kan dock skaffa CE-märkning för produkten med hjälp av en europeisk teknisk bedömning, d.v.s. ETA. Bedömningen är ämnad speciellt för nya, innovativa produkter.

Det tekniska godkännandet ges med stöd av ett europeiskt tekniskt bedömningsdokument (EAD). Beslut om metoderna för bedömning och kontinuitetskontroll av prestandan (AVCP-klasserna) publiceras i ZA-bilagan till en harmoniserad produktstandard samt i ETA och EAD. Även branschorganisationerna ger information om dessa.

Europeiska tekniska bedömningar utfärdas i Finland av Eurofins Expert Services Oy.

Prestandadeklaration (DoP)

Det är nödvändigt att upprätta en prestandadeklaration för att CE-märkningen ska kunna anbringas på byggprodukten. Tillverkaren ska upprätta prestandadeklarationen utifrån en harmoniserad standard eller en europeisk teknisk bedömning. I prestandadeklarationen ska uppges alla de värden för produktens egenskaper som behövs för att uppfylla kraven i de nationella myndighetsföreskrifterna.

Om tillverkaren inte vill deklarera värdena för en viss egenskap, kan denna i stället ange NPD (no performance determined = ingen prestanda har deklarerats). Tillverkaren måste deklarera minst en prestanda som hänför sig till de väsentliga egenskaperna hos byggprodukten och som har betydelse för den avsedda användningen i de fall medlemslandet inte har utfärdat några myndighetsföreskrifter i frågan.

Prestandadeklarationen är det enda sättet att uppge värdena och prestandaklasserna för byggproduktens egenskaper. En modell för prestandadeklarationen finns i bilaga III till byggproduktförordningen.

Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP-systemet)

Vid bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda används fem system: AVCP-systemen 1+, 1, 2+, 3 och 4. Bestämmelser om systemen finns i bilaga V till byggproduktförordningen.

Att fästa en CE-märkning

Tillverkaren eller importören ska efter att ha upprättat en prestandadeklaration själv anbringa CE-märkningen på produkten, förpackningen och medföljande dokument. Noggranna anvisningar om märkningen finns i den harmoniserade produktstandarden i fråga eller i ETA.

De provningar och tillverkningskontroller som CE-märkningen kräver får utföras av så kallade anmälda organ. I Finland är det miljöministeriet som utser de anmälda organen och övervakar deras verksamhet.

Tillverkaren ansvarar för att en CE-märkt produkts egenskaper motsvarar den harmoniserade produktstandard eller den europeiska tekniska bedömning som gäller produkten. Tillverkaren ska kontinuerligt övervaka och testa produktens kvalitet samt ge en skriftlig redogörelse för kvalitetskontrollen. I vissa fall ska ett av tillverkaren oberoende anmält bedömningsorgan övervaka bedömningen och kontinuitetskontrollen av produktens prestanda.

En tillverkare i Finland är dock inte tvungen att anlita ett finländskt anmält organ, utan kan anlita ett anmält organ i vilket annat land som helst, förutsatt att organet konstaterats vara behörigt. I Europeiska kommissionens NANDO-databas (New Approach Notified and Designated Organisations) finns information om de anmälda organen samt rättsgrunder som hänför sig till dem.

Från Finland utses ett organ med ansvar för teknisk bedömning till medlem i det europeiska samarbetsorganet EOTA (European Organisation for Technical Approvals). Miljöministeriet har utsett Eurofins Expert Services Oy till Finlands representant.

CE-märkning

CE-märkningen utgörs av bokstavskombinationen CE på det sätt som anges nedan. Bestämmelser om de grundläggande uppgifterna i märkningen finns i den så kallade NLF-förordningen.

CE-merkintä

Marknads­övervakning

Myndigheterna övervakar marknaden och försöker säkerställa att CE-märkningen inte används fel. I Finland är Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) marknadsövervakare av alla byggprodukter. TUKES övervakar både alla CE-märkta produkter som finns på marknaden i Finland och alla produkter utan CE-märkningen.

Om CE-märket har använts utan att kraven uppfylls kan TUKES förbjuda att produkten släpps ut på marknaden eller används för byggande tills villkoren för märkningen uppfyllts.

Om den obefogade användningen av CE-märket trots detta fortsätter kan TUKES förbjuda att produkten säljs eller på annat sätt släpps ut på marknaden och vid behov bestämma att produkten ska dras in.