Datasystemet för den byggda miljön

I Ryhti-projektet ska den viktigaste informationen om byggda miljön samlas på ett gemensamt ställe. Målet är att lätta upp och förtydliga informationshanteringen: Informationen skapas endast en gång i den form man kommit överens om och lagras i ett gemensamt riksomfattande datasystem så att den är uppdaterad, tillförlitlig och tillgänglig för alla system. På detta sätt underlättas arbetet för dem som använder informationen. Användbarheten spelar en viktig roll i utarbetandet av datasystemet.

Systemet består av två informationsresurser, varav den ena är för byggnadsinformation och den andra för planläggning.

Finlands miljöcentral (SYKE) svarar för utvecklingen av systemet och Finlands miljöcentral och miljöministeriet styr tillsammans arbetet med att utarbeta specifikationen för systemet. Vad som ingår i genomförandet blir klart under andra hälften av 2021. Under våren 2021 blir det klart hur det tekniska genomförandet ska ske. Då förs arbetet framåt av en konsult och ett tätt samarbete med intressentgrupper. Därefter skaffas den huvudsakliga utvecklaren av datasystemet för att genomföra den minsta livskraftiga versionen av systemet (MVP).

Vilken information kommer att ingå i det nya systemet?

Den plattform som nu utvecklas erbjuder kontrollerad tillgång till information om markanvändning och byggande. I den första fasen kommer informationen i systemet att vara sådan som den offentliga förvaltningen använder i sin lagstadgade verksamhet. Den reviderade markanvändnings- och bygglagen fastställer den information som i fortsättningen ska fås i digital form.

Enligt den aktuella beredningen ska följande uppgifter ingå i datasystemet för den byggda miljön:

Planering av områdesanvändningen

 • Information om olika skeden i utarbetandet av planen i form av en informationsmodell: planförslag, godkänd plan och lagakraftvunnen plan
 • Planbeskrivning
 • Information om byggförbud
 • Information om bygginskränkning
 • Information om åtgärdsbegränsning
 • Tomtindelningsplan
 • Byggnadsordning

Bygglov

 • Beslut om bygglov
 • Beslut om tillstånd för miljöåtgärder
 • Beslut om rivningslov
 • Beslut om undantagslov

Vem kommer att använda datasystemet?

Informationen lagras i de nya systemen särskilt i samband med kommunernas planläggning och vid behandlingen av bygglov. I fortsättningen kommer den manuella informationsbehandlingen att minska.  

Via plattformen får olika aktörer sådan aktuell och tillförlitlig information om markanvändning och byggande som de behöver. Exempel:

 • Beslutsfattare får mer detaljerad information med tanke på bedömningar och prognostisering som styr användningen av områden och fastigheter.
 • Kommunen får information med hjälp av vilken man exempelvis kan bedöma behovet av reparationer av kommunens fastigheter inom den närmaste framtiden.
 • Byggnadens ägare får central information om sitt objekt (bland annat byggrätt och planläggning i närmiljön) och kan till exempel uppdatera informationen om hur byggnaden renoverats.
 • Räddningsverket får information om olika särdrag hos objektet, såsom skyddsbeslut.
 • Skattemyndigheten får aktuell information som behövs till exempel i fastighetsbeskattningen.
 • Företag får information som hjälper dem att utveckla sina tjänster.  

Ersätter det nya systemet de befintliga datasystemen?

Målet är att statliga aktörer ska be om information endast en gång. Det nya datasystemet kompletterar statens informationshanteringshelhet, som består av olika datasystem för bland annat fastighetsinformation, befolkningsinformation och företagsinformation. Systemet utformas så att det är kompatibelt med andra system och så att systemen kan förse varandra med information. Kommunerna överför informationen om markanvändning och byggnader i standardiserad form antingen direkt till det riksomfattande systemet eller så att en statlig aktör hämtar kommunens uppgifter via ett interoperabelt gränssnitt.  

Den mest centrala informationen om markanvändning och byggnader (till exempel användningsändamål, byggrätt) kommer i fortsättningen att finnas endast i det nya systemet, där de övriga statliga datasystemen eller andra organisationer som behöver informationen kan inhämta den. Det nya datasystemet använder i sin tur till exempel den information om fastigheter, lägenheter, ägare, farleder och infrastruktur som finns i andra system.

Tidsplan för datasystemets specifikation

Viktiga datum i arbetet med specifikationen 2021:

 • Arbetet med specifikationen inleddes i slutet av april. Till konsult valdes konsortiet Ramboll, Ubigu, Gravicon och Gofore.
 • Kickoff-webbinarier för arbetet hålls den 10 och den 12 maj.
 • Inom ramen för arbetet med specifikationen hålls workshoppar som varar en hel dag den 21 maj, den 31 maj och den 7 juni. Den sista workshoppen är öppen för alla
 • Information om mellanresultaten av arbetet ges när de läggs fram för kommentarer.
 • Arbetet med specifikationen blir klart under 2023.

Mer information

specialsakkunnig Tuija Pakkanen, [email protected], 050 471 0891
projectledare Päivi Malmi, [email protected], p. 050 3757 114