EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv

De viktigaste EU-bestämmelserna om naturskydd är fågeldirektivet och habitatdirektivet.

Habitatdirektivet omfattar den vilda faunan, floran och naturtyperna. Syftet med direktivet är att

  • uppnå och bevara en gynnsam skyddsnivå för vissa arter och naturtyper
  • bevara arten i sin naturliga miljö så att dess naturliga utbredningsområde inte decimeras
  • bevara ett tillräckligt antal sådana livsmiljöer som behövs att trygga populationens framtida livskraft.

Fågeldirektivet omfattar de vilda fåglarna i Europa. Fågeldirektivets allmänna syfte är att upprätthålla vissa fågelstammar på en nivå som uppfyller de ekologiska, vetenskapliga och kulturella kraven.

  • Habitats Directive (habitatdirektiv och bilagor också på svenska) (Europeiska komissionen)
  • Birds Directive (fågeldirektiv och bilagor också på svenska) (Europeiska komissionen)

Ofta preciseras innehållet i fågeldirektivet och habitatdirektivet först i och med avgöranden i EU-domstolen.

Arterna och deras livsmiljöer bör skyddas

Habitatdirektivet och fågeldirektivet förutsätter att såväl arterna som deras livsmiljöer skyddas.

Det är förbjudet att avsiktligt döda, fånga, särskilt under fortplantningstiden störa samt i kommersiellt syfte nyttja djur av de arter som förtecknats i direktiven. Det är dessutom förbjudet att förstöra eller försämra vissa djurarters fortplantnings- och rastplatser. Det är även förbjudet att utrota, samla eller i kommersiellt syfte nyttja vissa växtarter.

Direktiven innehåller också bestämmelser om jakt, förbjudna fångst- och avlivningsmetoder samt handel med arterna. Vissa arter måste anvisas områden med särskilt skydd inom nätverket Natura 2000.

Artbilagor

De arter direktiven gäller är listade i bilagorna. På ymparisto.fi anges arterna och naturtyperna i direktiven samt de arter i direktiven som förekommer särskilt i Finland.

Mer information

Leila Suvantola, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Telefon:0295250433   E-postadress: