Gentekniklagstiftningen

Genom gentekniklagen stiftas om innesluten användning eller avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer. Med innesluten användning avses närmast forskningsverksamhet som sker i laboratorieutrymmen och växthus samt industriell produktionsverksamhet. Avsiktlig utsättning i miljön täcker både fältprov samt släppande av produkter ut på marknaden inklusive import av produkter.

Syftet med gentekniklagen är att främja en säker och etiskt försvarbar användning och utveckling av gentekniken i enlighet med försiktighetsprincipen samt att skydda människors och djurs hälsa och miljön vid innesluten användning eller avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer.

Den senaste förändringen i gentekniklagen trädde ikraft den 15.9.2004 då man verkställde  Europaparlamentets och rädets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Utöver lagen och förordningen skall man tillämpa även statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen samt social- och hälsovårdsministeriets förordningar och beslut.

EU:s förordningar som gäller genteknik

EG:s förodningar är lagstiftning som gäller som sådan i Finland. EG-förordningar förknippade med användning av genteknik är: