Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden

Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Programmet bidrar samtidigt till att begränsa klimatförändringen och främja vår anpassning till förändringen.

Programmet hjälper oss att genomföra verkningsfulla insatser för den biologiska mångfalden:

  • Vi skyddar och restaurerar myrar.
  • Vi restaurerar fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden.
  • Vi sköter vårdbiotoper.
  • Vi vårdar skogliga livsmiljöer, såsom lundar och solexponerade områden.
  • Vi vårdar och restaurerar naturen på stränder och i vatten, exempelvis sandstränder.

Programmet är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland. Åtgärderna i programmet ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i vårt land.

Mera information om arbetena i alla teman:

Arbetet inom livsmiljöprogrammet Helmi har påbörjats i skyddsområdena

År 2020 har man upprättat åtgärdsplaner, gjort utredningar och inventeringar samt vidtagit skydds- och restaureringsåtgärder. Forststyrelsens Naturtjänster och närings-, trafik- och miljöcentralerna inledde skötsel- och restaureringsåtgärderna i skyddsområdena.

Hittills har man bland annat skyddat 3 000 hektar myrar och också restaureringen av myrar har framskridit enligt planerna. Trots den milda vintern uppnådde man 2020 års mål på 1 800 hektar. När det gäller restaurering av fågelvatten har åtgärdsplaneringen inletts på mer än 50 områden. Dessutom har man gjort undersökningar av fågelbeståndet (på 90 områden) samt gjort provfisken och skött strandängar på sammanlagt cirka 25 områden. Man har också inventerat vårdbiotoper och börjat restaurera dem. Utöver det har man börjat planera vård- och restaureringsåtgärder också i fråga om skogar och småvatten. I skogliga livsmiljöer har man också börjat restaurera lundar och till exempel skogar där den vitryggiga hackspetten lever.

År 2020 ordnades också den första ansökningsomgången för Kommun-Helmi-specialunderstöd, via vilken man med cirka tre miljoner euro har understött kommunernas arbete för att främja den biologiska mångfalden i de livsmiljöer som omfattas av Helmi-programmet.
Jord- och skogsbruksministeriets projekt Sotka är en del av Helmi-programmet. Projektet går ut på att anlägga våtmarker, bygga ett nätverk av rastplatser, restaurera myrar och avrinningsområden samt att fånga små rovdjur.

Helmi-programmet utvidgas fram till 2030

Från och med 2021 kommer den grupp aktörer och de verksamhetsområden som hör till Helmi-programmet att utvidgas också utanför skyddsområdena. För beredningen av de mål och det innehåll som sträcker sig fram till 2030 har man tillsatt en brett sammansatt styrgrupp som består av intressentgrupper och en arbetsgrupp som består av aktörer inom förvaltningen. I arbetsgruppen ingår miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster, närings-, trafik- och miljöcentralen, Finlands skogscentral, Finlands viltcentral, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet.

Helmi-programmet har beretts av en arbetsgrupp som under arbetets gång har hört Finlands toppexperter och som två gånger under beredningen har bett om skriftliga kommentarer från expertgrupper. Arbetet har styrts av en brett sammansatt styrgrupp som består av representanter för intressentgrupper. Dessutom har man redan i utkastfasen begärt kommentarer om programmet, utifrån vilka programtexten har utvecklats. Vid årsskiftet kommenterades programutkastet i tjänsten Dinåsikt. Dessutom har man hållit möten för intressentgrupper som stöd för beredningen.

Grupperna blev färdiga med sitt förslag till mål och åtgärder i mars 2021. Utifrån detta sammanställer miljöministeriet ett beslut om Helmi-programmet som ska överlämnas till statsrådet för godkännande våren 2021. Helmi-programmet är på remiss tills den 12 maj 2021.

Mer information:

Programchef Päivi Gummerus-Rautiainen, tfn 0295 250 240, [email protected]

Specialsakkunnig Hanna-Leena Keskinen, tfn 0295 250 096, [email protected]