Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden

Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Programmet bidrar samtidigt till att begränsa klimatförändringen och främja vår anpassning till förändringen.

Programmet hjälper oss att genomföra verkningsfulla insatser för den biologiska mångfalden:

  • Vi skyddar och restaurerar myrar.
  • Vi restaurerar fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden.
  • Vi sköter vårdbiotoper.
  • Vi vårdar skogliga livsmiljöer, såsom lundar och solexponerade områden.
  • Vi vårdar och restaurerar naturen på stränder och i vatten, exempelvis sandstränder.

Mera information om arbetena i alla teman:

Programmet är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland. Programmet innehåller 40 åtgärder för att påskynda restaureringen, vården och skyddet av olika livsmiljöer. Åtgärderna i programmet ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i vårt land.

Helmi-programmets beredning

Grupperna blev färdiga med sitt förslag till mål och åtgärder i mars 2021. Utifrån detta sammanställde miljöministeriet ocj jord- och skogsbruksministeriet ett beslut om Helmi-programmet som överlämnades till statsrådet för godkännande. Statsrådet fattade ett principbeslut om Helmi-programmer den 27 maj 2021.

Programmet genomförs i brett samarbete

Helmi-programmet är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program. Programmet genomförs i samarbete mellan båda ministeriernas förvaltningsområden, kommuner och organisationer. Åtgärder vidtas både inom och utanför skyddsområdena. Åtgärderna i programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Ett centralt mål med Helmi-programmet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. Iståndsättnings- och vårdåtgärderna ska centraliseras så att de är så verkningsfulla som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden.

Jord- och skogsbruksministeriets projekt Sotka är en del av Helmi-programmet. Projektet går ut på att anlägga våtmarker, bygga ett nätverk av rastplatser, restaurera myrar och avrinningsområden samt att fånga små rovdjur.

Arbetet inom livsmiljöprogrammet Helmi påbörjades i skyddsområdena år 2020

År 2020 upprättades åtgärdsplaner, gjordes utredningar och inventeringar samt vidtogs skydds- och restaureringsåtgärder. Forststyrelsens Naturtjänster och närings-, trafik- och miljöcentralerna inledde skötsel- och restaureringsåtgärderna i skyddsområdena.

Hittills har man bland annat skyddat 3 000 hektar myrar och också restaureringen av myrar har framskridit enligt planerna. Trots den milda vintern uppnådde man 2020 års mål på 1 800 hektar. När det gäller restaurering av fågelvatten har åtgärdsplaneringen inletts på mer än 50 områden. Dessutom har man gjort undersökningar av fågelbeståndet (på 90 områden) samt gjort provfisken och skött strandängar på sammanlagt cirka 25 områden. Man har också inventerat vårdbiotoper och börjat restaurera dem. Utöver det har man börjat planera vård- och restaureringsåtgärder också i fråga om skogar och småvatten. I skogliga livsmiljöer har man också börjat restaurera lundar och till exempel skogar där den vitryggiga hackspetten lever.

Understöd för projekt inom Kommun- och Organisation-Helmi

Helmi-programmets åtgärder genomförs också i kommuner och organisationer. Projekt som förbättrar livsmiljöers tillstånd kan beviljas understöd via ansökningsomgångar för understöd för Kommun-Helmi och Organisation-Helmi.

Under Helmi-programmet öppnas ansökningsomgångar för understöd vid behov med ca 2–3 års mellanrum. Ansökningsomgången för 2021 öppnade den 22 oktober. 

År 2020 ordnades också den första ansökningsomgången för Kommun-Helmi-specialunderstöd, via vilken man med cirka tre miljoner euro har understött kommunernas arbete för att främja den biologiska mångfalden i de livsmiljöer som omfattas av Helmi-programmet.

Understöd kan beviljas projekt som förbättrar tillstånden i kommuners, föreningars, stiftelsers och vattenandelslags livsmiljöer. De projekt som understöds ska vara konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder som förbättrar tillståndet i livsmiljöer. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan inkluderas i de projekt som ska understödas om konkreta iståndsättningsåtgärder vidtas under samma projekt eller om annan finansiering och tidsplan har säkerställts för sådana. Även åtgärder som gäller kommunikation eller utbildning kan ingå i projekten.

NTM-centralen i Nyland fattar beslut om statsunderstöd för projekt inom Kommun-Helmi och Organisation-Helmi.

Mer information

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen 0295250240