Livsmiljö­programmet Helmi stärker den biologiska mångfalden

Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Programmet bidrar samtidigt till att begränsa klimatförändringen och främja vår anpassning till förändringen.

Programmet hjälper oss att genomföra verkningsfulla insatser för den biologiska mångfalden:

  • Vi skyddar och restaurerar myrar.
  • Vi restaurerar fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden.
  • Vi sköter vårdbiotoper.
  • Vi vårdar skogliga livsmiljöer, såsom lundar och solexponerade områden.
  • Vi vårdar och restaurerar naturen på stränder och i vatten, exempelvis sandstränder.

Mera information om arbetena i alla teman:

Programmet är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland. Programmet innehåller 40 åtgärder för att påskynda restaureringen, vården och skyddet av olika livsmiljöer. Åtgärderna i programmet ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i vårt land.

Programmet genomförs i brett samarbete

Helmi-programmet är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program. Programmet genomförs i samarbete mellan båda ministeriernas förvaltningsområden, kommuner och organisationer. Åtgärder vidtas både inom och utanför skyddsområdena. Åtgärderna i programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Ett centralt mål med Helmi-programmet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. Iståndsättnings- och vårdåtgärderna ska centraliseras så att de är så verkningsfulla som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden.

Jord- och skogsbruksministeriets projekt Sotka är en del av Helmi-programmet. Projektet går ut på att anlägga våtmarker, bygga ett nätverk av rastplatser, restaurera myrar och avrinningsområden samt att fånga små rovdjur.

Understöd för projekt inom Kommun- och Organisation-Helmi

Helmi-programmets åtgärder genomförs också i kommuner och organisationer. Projekt som förbättrar livsmiljöers tillstånd kan beviljas understöd via ansökningsomgångar för understöd för Kommun-Helmi och Organisation-Helmi.

Under Helmi-programmet öppnas ansökningsomgångar för understöd vid behov med ca 2–3 års mellanrum.

Understöd kan beviljas projekt som förbättrar tillstånden i kommuners, föreningars, stiftelsers och vattenandelslags livsmiljöer. De projekt som understöds ska vara konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder som förbättrar tillståndet i livsmiljöer. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan inkluderas i de projekt som ska understödas om konkreta iståndsättningsåtgärder vidtas under samma projekt eller om annan finansiering och tidsplan har säkerställts för sådana. Även åtgärder som gäller kommunikation eller utbildning kan ingå i projekten.

NTM-centralen i Nyland fattar beslut om statsunderstöd för projekt inom Kommun-Helmi och Organisation-Helmi.

Helmi-kluster

Ett viktigt mål med Helmi-programmet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. Iståndsättnings- och vårdåtgärderna fokuseras på ett sådant sätt att de är så verkningsfulla som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden.

Helmi-kluster är områden som är regionalt viktiga för den biologiska mångfalden. I dessa områden finns många identifierade behov att restaurera livsmiljöer, både i och utanför naturskyddsområdena. Allt deltagande i Helmi-programmets verksamhet är alltid frivilligt för markägarna.

Helmi-klustren identifieras så att restaurerings-, återställnings- och vårdåtgärderna inom Helmi-programmet kan riktas till större helheter som även stöder varandra. Genom koncentrationerna är det möjligt att även höja kostnadseffektiviteten.

Mer information

Maaret Väänänen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250370   E-postadress:


Inka Keränen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250403   E-postadress: