Forskning och utveckling

Miljöministeriets strategi 2030 ”En bättre miljö för kommande generationer” ställer upp mål för ministeriets verksamhet: vi arbetar för en god miljö och biologisk mångfald, ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle och hållbar stadsutveckling. För att målen ska nås krävs det gedigen forskning och utveckling (FoU). Miljöministeriet har år 2020 utarbetat en FoU-strategi för att styra denna verksamhet. FoU-strategin stöder ministeriets mål genom att systematiskt och proaktivt utnyttja FoU-information som stöd för lagberedningen och beslutsfattandet samt framhålla vikten av aktiv påverkan i nätverk för forskning och forskningspolitik. Arbetet med ministeriets FoU-strategi baserar sig på flera färska utvärderingar och undersökningar som alla innehåller en tydlig rekommendation om att främja utnyttjandet av forskningsinformation.

Framsyn när det gäller forskningsbehoven och strategiskt arbete bidrar till långsiktighet i forsknings- och utvecklingsverksamheten och ökar verksamhetens effekt och genomslagskraft. Ministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet är en omfattande helhet som bland annat inbegriper påverkan på andra aktörer inom FoU-fältet och ministeriets inhämtande av information. I helheten ingår också forskning och utveckling i anslutning till försöksprojekt samt utnyttjande av forskning och tillhörande kompetens vid ministeriet.

Fullskalig användning av informationen

Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid ministeriet producerar information som betjänar förvaltningen med tanke på olika ändamål, såsom prognostisering, utvärdering och beslutsfattande samt utveckling och verkställande av den nationella och internationella miljöpolitiken och miljölagstiftningen. Genom verksamheten stärks FoU-samarbetet med andra förvaltningsområden, näringslivet och andra finansiärer. Verksamheten skapar och stärker också ministeriets kunskapsbaserade ledning och expertis och de samhälleliga verkningarna.

Miljöministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet omfattar bland annat utredningar, utvärderingar, synteser och kommunikation där resultaten utnyttjas, såsom webbportaler och seminarier. Ministeriet fastställde år 2020 att ministeriet också ska ta fram nya former för ordnande av informationsstöd i beredningen.

Vid ministeriet stöder forsknings- och utvecklingsverksamheten vid avdelningarna de olika kärnprocesserna, såsom lagstiftningen och styrningen. Prioritet ges åt projekt som påverkar beredningen av nationell lagstiftning och EU-lagstiftning och bindande internationella avtal liksom även de obligatoriska verkställighetsskyldigheterna. Centrala teman som överskrider avdelningsgränserna är klarläggande av förhållandet mellan olika lagar på miljöområdet, smidigare processer, utveckling av konsekvensbedömningen och uppföljningen av miljöns tillstånd samt utveckling av processerna för utnyttjande av forskningsrön och gemensam prognostisering.

Målen för miljöministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet

1. Miljöministeriet utnyttjar FoU-information systematiskt och proaktivt och tar utifrån behoven fram arbetsformer för att säkerställa ett tillräckligt informationsunderlag för lagberedningen och beslutsfattandet.

  • Ministeriet skapar täta band mellan forskningsverksamheten och prognostiseringen för att kunna identifiera och förutse centrala forskningsbehov.
  • Ministeriet framhåller i allt högre grad vikten av prognostisering och utnyttjande av forskningsinformation som stöd för beslutsfattandet och styrningen på strategisk nivå.
  • Ministeriet utvecklar utifrån föreliggande behov nya interaktiva former av forskarsamarbete och introducerar dem genom försök. Vid ministeriet anlitas också externa resurser och tjänster.
  • Ministeriet skapar strukturer och kommunikationskanaler inom ministeriet för att kompetensen i anslutning till forskningsverksamheten ska förbättras, information förmedlas, forsknings- och utvecklingsverksamhetens roll bli tydligare och verksamhetsformerna etableras.

2. Miljöministeriet är en aktiv påverkare inom forskning och forskningspolitik för att de forskningspolitiska strukturerna ska kunna bidra till lösningar på komplexa miljöproblem.

  • Ministeriet påverkar aktivt den nationella och internationella forskningsfinansieringen och hur den allokeras till frågor som är viktiga för miljön och för ministeriet.
  • Ministeriet främjar tillgången till och utnyttjandet av datalager och befintlig forskning.
  • Ministeriet deltar i arbetet med att ta fram interaktiva förfaranden för forskarsamarbete i samverkan med forskningsprojekt eller projekt kring forskningsbaserad rådgivning.

Mer information

Tanja Suni, tutkimusjohtaja 
miljöministeriet, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250013