Natur och vatten

En mångsidig natur och livskraftiga vattendrag utgör grunden för människans och naturens välbefinnande och är en förutsättning för all samhällelig verksamhet.

Miljöministeriet har som mål att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden i Finland och att se till att arterna och naturtyperna uppnår en gynnsam bevarandestatus. Vi vill trygga förutsättningarna för ekosystemens funktion och ta hand om älvarnas, sjöarnas, grundvattnets och Östersjöns tillstånd.