Natur och vatten

Miljöministeriet har som mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland, uppnå och bibehålla en gynnsam skyddsnivå för arter och naturtyper, trygga ekosystemens funktion och säkerställa att åar, älvar, sjöar, grundvatten och Östersjön har minst god miljöstatus.

En mångsidig natur och livskraftiga vattendrag utgör grunden för människans och naturens välbefinnande och är en förutsättning för all samhällelig verksamhet.

Naturens mångfald

Naturens mångfald måste skyddas och upprätthållas för att vi ska kunna trygga förutsättningarna för liv på jorden. Det är nödvändigt med skydd eftersom många organismer och livsmiljöer är hotade på grund av skadliga förändringar orsakade av människan.

Naturens mångfald

Revideringen av naturvårds­lagstiftningen

Miljöministeriet har börjat revidera naturvårdslagstiftningen. Lagstiftningen ses över för att vi bättre ska kunna bevara naturen och den biologiska mångfalden i Finland.

Revideringen av naturvårdslagstiftningen

Internationell politik för biologisk mångfald

Finland har länge deltagit i det internationella samarbetet kring miljövård. Finland har också förbundit sig till flera internationella överenskommelser som eftersträvar att trygga den biologiska mångfalden.

Internationell politik för biologisk mångfald

Friluftsliv

Med friluftsliv avses att man på fritiden rör sig och vistas i naturen i rekreationssyfte.

Friluftsliv

Livsmiljö­programmet Helmi

Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller

Livsmiljöprogrammet Helmi

Programmet för effektiverat vattenskydd

Miljöministeriet har inlett programmet för att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. Programmet samlar aktörer, säkerställer att åtgärderna får finansiering och skapar kontinuitet i vattenskyddet.

Programmet för effektiverat vattenskydd