Natur och vatten

En mångsidig natur och livskraftiga vattendrag utgör grunden för människans och naturens välbefinnande och är en förutsättning för all samhällelig verksamhet.

Miljöministeriet har som mål att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden i Finland och att se till att arterna och naturtyperna uppnår en gynnsam bevarandestatus. Vi vill trygga förutsättningarna för ekosystemens funktion och ta hand om älvarnas, sjöarnas, grundvattnets och Östersjöns tillstånd.

 • EU:s strategi för biologisk mångfald »

  Målet för EU:s strategi för biologisk mångfald är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända dess utveckling i en positiv riktning före 2030.

 • Livsmiljö­programmet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller

 • Programmet för effektiverat vattenskydd »

  Miljöministeriet har inlett programmet för att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. Programmet samlar aktörer, säkerställer att åtgärderna får finansiering och skapar kontinuitet i vattenskyddet.

 • Naturens mångfald »

  Naturens mångfald måste skyddas och upprätthållas för att vi ska kunna trygga förutsättningarna för liv på jorden. Det är nödvändigt med skydd eftersom många organismer och livsmiljöer är hotade på grund av skadliga förändringar orsakade av människan.

 • Vad är den gröna omställningen? »

  Med grön omställning avses en övergång till ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser utan på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

 • Markskydd »

  EU-kommissionen publicerade för ett år sedan EU:s markstrategi, vars mål är att uppnå god markhälsa senast 2050.