Klimatavtalet från Paris

Klimatavtalet från Paris är ett internationellt, juridiskt bindande avtal om klimatförändringen. Målen i avtalet är att den globala medeltemperaturhöjningen ska hållas klart under två grader jämfört med förindustriell tid och att parterna ska vidta åtgärder för att uppvärmningen ska begränsas till under 1,5 grader. Avtalet ingicks den 12 december 2015 och trädde i kraft den 4 november 2016.

Avtalet kompletterar FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som ingicks 1992. 

Parisavtalets mål

Målet med Parisavtalet är att få de globala växthusgasutsläppen att minska så snart som möjligt. Strävan är att växthusgasutsläpp orsakade av människan och jordens kolsänkor, som binder utsläpp, är i balans mot slutet av detta århundrade.

Utöver utsläppsminskningsmålen har det i avtalet också ställts upp ett långsiktigt mål för anpassningen till klimatförändringen och ett mål om att göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling.
Enligt avtalet ska framstegen i förhållande till målen granskas vart femte år. Den första utvärderingen görs 2023.

Det krävs att alla parter som anslutit sig till Parisavtalet vidtar ambitiösa, och med tiden allt striktare, åtgärder för att minska utsläppen, främja en anpassning till klimatförändringen, öka klimatfinansieringen, utveckla och överföra teknik, stärka aktionsberedskapen och öka transparensen. Parisavtalet innehåller inga kvantitativa åtaganden för utsläppsminskning, utan parterna förbinder sig i avtalet att bereda, meddela och upprätthålla de nationellt fastställda bidragen. De nationella åtagandena ska uppdateras med fem års mellanrum, och det nyaste målet ska alltid vara mer ambitiöst än det föregående.

De åtaganden som parterna meddelat förs in i det offentliga register som förs av sekretariatet för FN:s klimatkonvention. De nationella bidrag som hittills lämnats finns i det tillfälliga register som förs av sekretariatet för FN:s klimatkonvention.

Genomförandet av Parisavtalet

Vid den 24:e partskonferensen för FN:s klimatkonvention, som hölls i Katowice i december 2018, godkändes en regelbok för genomförande av Parisavtalet. Reglerna är omfattande och gemensamma för alla avtalsparter, även om det har avtalats om viss flexibilitet för utvecklingsländerna.

I regelboken för genomförande av Parisavtalet kom parterna bland annat överens om
•    en mekanism som skärper utsläppsminskningsmålen, det vill säga en global utvärdering
•    närmare anvisningar om de nationella åtagandena
•    anvisningar om rapportering, översyn och utvärdering
•    regler för rapporteringen i anslutning till klimatfinansieringen
•    genomförandet när det gäller utveckling och överföring av teknik
•    anvisningar i meddelandena om anpassningen och
•    regler för den kommitté som ska främja genomförandet och efterlevnaden av avtalet.

Förhandlingarna om genomförandet av marknadsmekanismerna under Parisavtalet fortsätter.
Med tanke på ett framgångsrikt genomförande av Parisavtalet är det viktigt att alla parter skärper sin klimatpolitik, eftersom de mål och åtgärder som hittills har meddelats när det gäller att minska utsläppen inte räcker till för att begränsa temperaturökningen i enlighet med målet i Parisavtalet.

Paris Agreement (pdf, på engelska) PDF 174 kB
Klimatkonventionens sekretariat: De parter som anslutit sig till avtalet (på engelska)
Klimatkonferensen i Glasgow COP26

Mer information

Marjo Nummelin, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250227