Årliga stats­understöd som Miljö­förvaltningen beviljar

Utlysning

Statsunderstöd för 2024 inom miljöministeriets förvaltningsområde kan sökas 17.10–30.11.2023. Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som miljöministeriet ställt för ansvarsområdets samhälleliga effekter i statsbudgeten. 

Understöd som miljö­ministeriet beviljar

Miljöministeriet beviljar understöd

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer
 • till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden och
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden
 • för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador.

Understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer

Understöd beviljas i form av allmänna understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer för deras basverksamhet. 

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Den byggda miljön
Heli Mäntylä

0295 250 189
[email protected]

Understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen

Understöd beviljas i form av allmänna understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för deras basverksamhet. 

Mer information

Heli Mäntylä
0295 250 189
[email protected]

Understöd för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

Understöd beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefull verksamhet som förbättrar avfallshanteringen i skärgårdsområden, såväl till havs som i inlandet, liksom även informationen om miljövård. Den verksamhet som stöds ska bidra till förebyggande av nedskräpning av Finlands havsområden, inlandsvatten, stränder och skärgårdsområden samt till rena, trivsamma och säkra områden och möjligheter till friluftsaktiviteter och båttrafik. Det kan vara fråga om en konkret avfallshanteringsinsats, allmän miljöinformation eller utvecklingsprojekt som genomförs med tanke på ovannämnda mål.

Mer information

Eini Lemmelä 
0295 250 032
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden (kontinuerlig ansökan)

Understöd beviljas till kommuner och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden.

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador

Med understöden stöds frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador. De frivilliga har en viktig roll om det inträffar allvarliga olje- eller kemikalieolyckor på Östersjön eller till exempel i Saimens vattendragsområde. De frivilliga bistår myndigheterna i sådana situationer med att till exempel rengöra stränder som förorenats av olja. Understödet kan till exempel användas för att ordna utbildning om oljebekämpning eller dess inverkan på den finska naturen, eller för de frivilligas deltagande i en myndighetsledd oljebekämpningsoperation.

Mer information

Kati Leskinen
0295 250 090
[email protected]

Understöd som miljöministeriet beviljar: ansökningsblankett och anvisningar

Understöd som beviljas av NTM-centralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar understöd

 • för vård av byggnadsarvet,
 • för miljövård i skärgården,
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden,
 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen
 • för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur.

Mer information om understöd som beviljas för Genomförandet av vatten- och havsvårdsåtgärder finns även på miljöministeriets webbplats: Miljöministeriet: Ny skjuts åt vattenvården

Dessutom beviljar enskilda NTM-centraler centraliserat understöd enligt följande:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 • Nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 • Verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Understöd som beviljas av NTM-centralerna: ansökningsblankett och anvisningar

Närmare information om de understöd som NTM-centralerna beviljar samt anvisningar, kontaktuppgifter och ansökningsblanketter publiceras på NTM-centralernas webbsidor.