Årliga statsunderstöd som Miljöförvaltningen beviljar

Miljöförvaltningen beviljar årligen statsunderstöd för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, verksamhet inom bostads- och byggnadsbranschen, vård av byggnadsarvet, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt genomförande av programmet för effektiverat vattenskydd.

Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Närmare information, anvisningar och blanketter publiceras i samband med att understöden utlyses. Understöden utlyses i allmänhet i oktober varje år.

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2021 kan inte längre sökas. Understöden kunde sökas 15.10–30.11.2020.

Mer information, utlysning och anvisningar
 

Understöd som miljöministeriet beviljar

Miljöministeriet beviljar understöd

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer
 • till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden och
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden.

Understöd till riksomfattande nationella naturskydds- och miljöorganisationer samt till organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen

Blanketter och anvisningar för understödstagare

Mer information

Naturvård och miljö
Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Den byggda miljön och bostads- och byggbranschen
Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Understöd för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

Understöd beviljas för verksamhet som avser att förbättra avfallshanteringen och miljövårdsupplysningen i skärgårdsområden, såväl till havs som i inlandet.

Mer information

Sirje Stén
0295 250 276
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden

Understöd beviljas till kommuner och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden.

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd som beviljas av NTM-centralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar understöd

 • för vård av byggnadsarvet,
 • för miljövård i skärgården,
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden,
 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Dessutom beviljar enskilda NTM-centraler centraliserat understöd enligt följande:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 • Nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 • Verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

 • Åtgärder som främjar vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket och samarbetet i fråga om avrinningsområden och som understöds i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

 • Hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen (ansökningstiden november–december 2020, avviker från övriga ansökningstider).

Närmare information om de understöd som NTM-centralerna beviljar samt anvisningar, kontaktuppgifter och ansökningsblanketter publiceras på NTM-centralernas webbsidor.