Årliga statsunderstöd som Miljöförvaltningen beviljar

Statsunderstöd för 2023 inom miljöministeriets förvaltningsområde kan sökas 18.10–30.11.2022. Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som miljöministeriet ställt för ansvarsområdets samhälleliga effekter i statsbudgeten. 

Understöd som miljöministeriet beviljar

Miljöministeriet beviljar understöd

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer
 • till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden och
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden.

Understöd för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador utlyses senare och tidtabellen meddelas separat.

Understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer

Understöd beviljas i form av allmänna understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer för deras basverksamhet. 

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Den byggda miljön
Tuija Mikkonen

0295 250 184
[email protected]

Understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen

Understöd beviljas i form av allmänna understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för deras basverksamhet. 

Mer information

Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Understöd för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

Understöd beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefull verksamhet som förbättrar avfallshanteringen i skärgårdsområden, såväl till havs som i inlandet, liksom även informationen om miljövård. Den verksamhet som stöds ska bidra till förebyggande av nedskräpning av Finlands havsområden, inlandsvatten, stränder och skärgårdsområden samt till rena, trivsamma och säkra områden och möjligheter till friluftsaktiviteter och båttrafik. Det kan vara fråga om en konkret avfallshanteringsinsats, allmän miljöinformation eller utvecklingsprojekt som genomförs med tanke på ovannämnda mål.

Mer information

Sirje Stén
0295 250 276
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden (kontinuerlig ansökan)

Understöd beviljas till kommuner och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden.

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd som miljöministeriet beviljar: ansökningsblankett och anvisningar

Understöd som beviljas av NTM-centralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar understöd

 • för vård av byggnadsarvet,
 • för miljövård i skärgården,
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden,
 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Dessutom beviljar enskilda NTM-centraler centraliserat understöd enligt följande:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 • Nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 • Verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

 • Åtgärder som främjar vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket och samarbetet i fråga om avrinningsområden och som understöds i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

 • Hantering av vattnet i städerna och minskning av utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen genom att utveckla samarbetet inom planeringen av områdesanvändning och vattentjänster.

Understöd som beviljas av NTM-centralerna: ansökningsblankett och anvisningar

Närmare information om de understöd som NTM-centralerna beviljar samt anvisningar, kontaktuppgifter och ansökningsblanketter publiceras på NTM-centralernas webbsidor.

Utlysning