Årliga statsunderstöd som Miljöförvaltningen beviljar

Miljöförvaltningen beviljar årligen statsunderstöd för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, verksamhet inom bostads- och byggnadsbranschen, vård av byggnadsarvet, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt genomförande av programmet för effektiverat vattenskydd.

Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Närmare information, anvisningar och blanketter publiceras i samband med att understöden utlyses. Understöden utlyses i allmänhet i oktober varje år.

Understöd som miljöministeriet beviljar

Miljöministeriet beviljar understöd

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer
 • till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden och
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden.

Understöd till riksomfattande nationella naturskydds- och miljöorganisationer samt till organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen

Understöd beviljas i form av allmänna understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer samt till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för deras basverksamhet. 

Blanketter och anvisningar för understödstagare

Mer information

Naturvård och miljö
Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Den byggda miljön och bostads- och byggbranschen
Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Understöd för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

Understöd beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefull verksamhet som förbättrar avfallshanteringen i skärgårdsområden, såväl till havs som i inlandet, liksom även informationen om miljövård. Den verksamhet som stöds ska bidra till förebyggande av nedskräpning av Finlands havsområden, inlandsvatten, stränder och skärgårdsområden samt till rena, trivsamma och säkra områden och möjligheter till friluftsaktiviteter och båttrafik. Det kan vara fråga om en konkret avfallshanteringsinsats, allmän miljöinformation eller utvecklingsprojekt som genomförs med tanke på ovannämnda mål.

Mer information

Sirje Stén
0295 250 276
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden

Understöd beviljas till kommuner och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden.

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd som beviljas av NTM-centralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd för

 • vård av byggnadsarvet,
 • miljövård i skärgården,
 • utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden och
 • genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Enskilda närings-, trafik- och miljöcentraler beviljar dessutom centraliserat understöd för följande teman:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 • för nationellt eller regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

 • för åtgärder som främjar vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket och det samarbete som utgår från avrinningsområdena.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

 • för minskning av utsläppen av skadliga ämnen i hanteringen av vatten i städerna och i vattendragen genom att minimera överströmning i avloppsnätet.

Närmare information finns på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats.

Mer information om understöd som beviljas för restaurering av vattendrag och för vattenhantering inom jord- och skogsbruket finns också på miljöministeriets webbplats. På sidan finns NTM-specifika kontaktuppgifter.