Utbyggnad av vind­kraft

Vindkraft är en förnybar och nästan utsläppsfri form av energiproduktion. Vindkraft är också en nationellt självförsörjande form av energi som är relativt snabb och förmånlig att producera. Att öka vindkraften spelar en viktig roll när det gäller att uppnå Finlands klimatmål.

Cirka 9 procent av vår årliga elförbrukning kommer från vindkraft. Vid utgången av 2021 hade Finland nästan tusen vindkraftverk med en kapacitet på sammanlagt över 3 200 megawatt. Vindkraftsbyggandet ökar kraftigt, och 2021 byggdes 141 nya vindkraftverk. Samtidigt har vindkraftverken blivit större, och de vindkraftverk som planeras nuförtiden blir 250–300 meter höga.

I planeringen av områdesanvändningen förbereder man sig på att använda Finlands vindkraftpotential i omfattande utsträckning i enlighet med den nationella klimat- och energistrategin (2016). Den nya klimat- och energistrategin blir färdig 2022.

Hur vindkraftverken inverkar på bland annat naturen och människans livsmiljö beror i stor utsträckning på var de är belägna och på miljövärdena i området. Utbyggnaden av vindkraft förutsätter anpassning till den omgivande markanvändningen och att vindkraftverkens skadliga effekter beaktas i tillräcklig utsträckning. Vindkraften måste också ha lokalt godkännande.

Vindkrafts­rådgivning i frågor kring planering och byggande av vindkraft

Vindkraftsrådgivningen är en riksomfattande sakkunnigtjänst inom styrningen av utbyggnaden av vindkraft. Tjänsten tillhandahåller experthjälp och rådgivning till kommuner, landskapsförbund, närings-, trafik- och miljöcentraler, verksamhetsutövare och medborgare i frågor som gäller vindkraftsbyggande. Rådgivningstjänsten tillhandahålls av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och finansieras av miljöministeriet.

Plan­läggning och utbyggnad av vindkraft

Vid vindkraftsutbyggnad tillämpas i huvudsak samma bestämmelser som vid annat byggande. Uppförandet av stora vindkraftverk ska i huvudsak basera sig på markanvändnings- och bygglagen, alltså fastställs de områden som lämpar sig för vindkraftverk i en plan.

Vindkraftsområden planläggs för närvarande aktivt. Flera generalplaner som direkt styr utbyggnaden av vindkraft är under beredning. Också de nuvarande landskapsplanerna och landskapsplaner som är under beredning möjliggör en betydande utbyggnad av vindkraften.
Ett vindkraftsprojekt förutsätter alltid bygglov. Uppförandet av ett vindkraftverk kan, beroende på läget, också förutsätta till exempel flyghindertillstånd enligt luftfartslagen, tillstånd enligt vattenlagen eller miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, eftersom frågor som omfattas av speciallagstiftning inte kan avgöras genom planläggning.

Handledning för planering av vindkraftsutbyggnad

I handledningen för planering av vindkraftsutbyggnad behandlas tillämpningen av den lagstiftning som gäller vid utbyggnad av vindkraft samt vindkraftsutbyggnadens konsekvenser och bedömningen av konsekvenserna.

Handledningen går närmast att tillämpa vid styrningen av uppförandet av stora vindkraftverk av industriell storleksklass, men den är i tillämpliga delar användbar också vid styrningen av byggandet av mindre kraftverk.

Handledningen är i första hand avsedd för sakkunniga som vid kommuner, landskapsförbund och NTM-centraler arbetar med planläggning, konsekvensbedömning och tillståndsförfaranden för vindkraftsutbyggnad. Också vindkraftsproducenter kan ha nytta av den.

Utredning av förutsättningarna för att utveckla övervakningen av utbyggnad och planering av vindkraft

I utredningen bedöms metoderna för övervakning av utbyggnad och planering av vindkraftverk så att informationen om vindkraft är tillgänglig på ett kostnadseffektivt och mångsidigt sätt. I arbetet har man kartlagt bland annat nivåerna av planläggning, byggnadstillstånden, miljötillstånden, miljökonsekvensbedömningarna och det material som gäller redan existerande vindkraftverk.

Buller från vindkraftverk

Vid planeringen av vindkraftverkens placering och utbyggnad samt vid tillståndsförfarandena och övervakningen tillämpas statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk. Med riktvärdena strävar man efter att säkerställa att det finns ett tillräckligt avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse och att bullret inte orsakar olägenheter för hälsan eller försämrar trivseln i livsmiljön.

Riktvärdet för medelljudnivån av vindkraftsbuller under dagtid i områden med fast bosättning, fritidsbosättning, vårdinrättningar och campingplatser är högst 45 decibel. Motsvarande riktvärde för medelljudnivån under nattetid är 40 decibel. I områden med läroanstalter och i rekreationsområden är riktvärdet under dagtid 45 decibel. För nationalparker gäller ett riktvärde på 40 decibel både dagtid och nattetid.

Vid placeringen av vindkraftverk ska också hälsoskyddslagens bestämmelser om inomhusljud i byggnader beaktas.

Anvisningar för modellering och mätning av buller från vindkraftverk

Miljöministeriets tre anvisningar stöder verkställandet av förordningen om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk.

Genom anvisningen för modellering av buller från vindkraftverk dimensioneras skyddsavståndet mellan vindkraftverket och det objekt som utsätts för buller (till exempel ett bostadsområde). Med hjälp av modelleringen kan man beräkna bullerzonerna och bullernivåerna som orsakas av vindkraftverken vid olika observationspunkter.

Genom anvisningen för mätning av vindkraftverkens bullernivå kan man utreda om bullernivån överskrider de bestämda riktvärdena eller gränsvärdena. Anvisningen kan utnyttjas som sådan eller tillsammans med andra ljudtekniska myndighetsanvisningar när bullret från vindkraftverk orsakar olägenheter i omgivningen eller inne i byggnader.

Anvisningen för mätning av bullerutsläpp från vindkraftverk kan användas för att verifiera tillverkarens garantivärde för vindkraftverkets ljudstyrka. Mätningsanvisningen kan också tillämpas vid mätning av de utgångsvärden som används vid modellering av vindkraftsbuller.

Bedömning av vindkrafts­utbyggnadens konsekvenser för landskapet

De konsekvenser som vindkraftsbyggandet har för landskapet samt hur konsekvenserna behandlas i planläggningen och i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utreds i publikationen Bedömning av vindkraftsutbyggnadens konsekvenser för landskapet. Publikationen syftar till att förbättra kvaliteten på utredningarna och konsekvensbedömningarna i anslutning till vindkraftsutbyggnad och att på så sätt bidra till att bevara landskapsvärdena.

Bedömning av konsekvenser för fåglar vid vindkrafts­utbyggnad

Vindkraftsutbyggnadens konsekvenser för fågelbeståndet och utredningen och bedömningen av dem vid planläggningen och bedömningen av miljökonsekvenserna utreds i publikationen Bedömning av konsekvenser för fåglar vid vindkraftsbygge. Målet med publikationen är att förbättra kvaliteten på de utredningar och konsekvensbedömningar som hänför sig till konsekvenserna för fågelbeståndet i samband med vindkraftsutbyggnad och att på så sätt bättre beakta fågelbeståndet i planeringen av vindkraftsutbyggnad.

Övrig information som ger riktlinjer för beaktande av vindkraftsbyggandets konsekvenser för fågelbeståndet fås bland annat från materialet om fåglarnas viktigaste flyttvägar i Finland. I materialet behandlas de viktigaste flyttvägarna för stora fågelarter samt faktorer som påverkar flyttvägarna och variationerna i dem. Materialet är främst avsett för dem som arbetar med planläggning och miljökonsekvensbedömning i samband med utbyggnad av vindkraft.

Understöd till kommuner och landskaps­förbund

Landskapsförbunden och kommunerna har blivit beviljade understöd för planläggning och tillstånd som styr utbyggnaden av vindkraft och utredningar i anslutning till dem. Genom högklassiga utredningar och planläggning som samordnar olika behov och funktioner vill man hitta de områden som bäst lämpar sig för vindkraft. På detta sätt förebyggs de olägenheter som kraftverken orsakar naturen och människorna.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 fastställdes ett anslag på cirka två miljoner euro för understöd för vindkraftsutbyggnad.

Miljöministeriet har under tre ansökningsomgångar åren 2020–2022 finansierat 34 projekt med sammanlagt cirka 1,6 miljoner euro. Den fjärde ansökningsomgången ordnas enligt uppskattning under 2022.

Läs mer

Ytterligare information

Sanna Jylhä
Miljöråd
0295 250 233
[email protected]

Vindkraftsbuller
Ari Saarinen
Miljöråd
0295 250 257
[email protected]

Understöd till kommuner och landskapsförbund
Miikka Hakkarainen
0295 250 410
[email protected]