Klimatet

Mänskans verksamhet leder till att klimatet värms upp, och uppvärmningen har allvarliga konsekvenser. I FN:s klimatförhandlingar har man ställt upp ett mål att begränsa höjningen av den globala temperaturen till två grader, och sträva efter att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. För att lyckas med det behövs kraftiga och snabba utsläppsminskningar. Trots begränsningsåtgärder värms klimatet upp, och därför måste vi också anpassa oss till förändringen.

I Finland leder miljöministeriet de klimatförhandlingar som förs under FN:s klimatkonvention samt Europeiska unionens förhandlingar om klimatfrågor. Inom den nationella klimatpolitiken ansvarar miljöministeriet för samordningen av ministerierna och för sin del för den beredning och rapportering som hänför sig till klimatpolitiken. Miljöministeriet är också sekretariat för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

Vi ansvarar också till exempel för markanvändnings- och regionplaneringspolitiken, byggandet, avfallspolitiken och främjandet av cirkulär ekonomi, som alla har nära samband med minskningen av utsläpp och anpassningen till klimatförändringen. Till vårt ansvarsområde hör också biologisk mångfald, och förlusten av biologisk mångfald är kopplad till klimatförändringen.

 • Klimat­lagstiftningen »

  Finland har som mål att bli klimatneutralt senast 2035. Klimatlagen måste revideras för att målet ska kunna uppnås.

 • Europeiska unionens klimatpolitik »

  Genom EU:s klimatpolitik styrs både de gemensamma åtgärderna och medlemsländernas egna åtgärder så att vi ska kunna begränsa klimatförändringen och anpassa oss till den.

 • Klimat­avtalet från Paris »

  Klimatavtalet från Paris är ett internationellt, juridiskt bindande avtal om klimatförändringarna. Målen i avtalet är att den globala medeltemperaturhöjningen ska hållas klart under två grader jämfört med förindustriell tid

 • Vad är den gröna omställningen? »

  Med grön omställning avses en övergång till ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser utan på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

 • Koldioxidsnålt byggande »

  Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste också utsläppen från byggsektorn minska.

 • Klimatårs­berättelsen »

  Varje år bereds en klimatårsberättelse under miljöministeriets ledning. I berättelsen sammanställs information om utsläppsutvecklingen i Finland, hur klimatpolitiken genomförts och hur utsläppsmålen uppnåtts.