Klimatet

Mänskliga aktiviteter leder till att klimatet värms upp, och det har allvarliga konsekvenser. För att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad måste det genomföras kraftiga och snabba utsläppsminskningar. Trots begränsningsåtgärder värms klimatet upp, och därför måste vi också anpassa oss till förändringen.

I Finland koordinerar miljöministeriet de klimatförhandlingar som förs under FN:s klimatkonvention samt Europeiska unionens förhandlingar om klimatfrågor. Inom den nationella klimatpolitiken ansvarar miljöministeriet för samordningen och för beredning och rapportering.

Vi ansvarar också till exempel för markanvändnings- och regionplaneringspolitiken, byggandet, avfallspolitiken och främjandet av cirkulär ekonomi, som alla har nära samband med minskningen av utsläpp och anpassningen till klimatförändringen. Till vårt ansvarsområde hör också biologisk mångfald, och förlusten av biologisk mångfald är kopplad till klimatförändringen.

Klimatlagens revidering

Finland har som mål att bli klimatneutralt senast 2035. Klimatlagen måste revideras för att målet ska kunna uppnås.

Klimatlagens revidering

Kommunernas klimatlösningar

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar påskyndar det klimatarbete som utförs lokalt och regionalt i Finland. Målet är att kommunernas och landskapens växthusgasutsläpp ska minska så mycket, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt, och på ett godtagbart sätt.

Program kommunernas klimatlösningar

Regeringens klimatpolitik

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Klimatneutralt Finland

Europeiska unionens klimatpolitik

Genom EU:s klimatpolitik styrs både de gemensamma åtgärderna och medlemsländernas egna åtgärder så att vi ska kunna begränsa klimatförändringen och anpassa oss till den.

Europeiska unionens klimatpolitik

Klimatavtalet från Paris

Målen i avtalet är att den globala medeltemperaturhöjningen ska hållas klart under två grader jämfört med förindustriell tid och att parterna ska vidta åtgärder för att uppvärmningen ska begränsas till under 1,5 grader.

Klimatavtalet från Paris

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Den klimatpolitiska planen utarbetas en gång per valperiod och ska innehålla ett åtgärdsprogram med åtgärder för minskning av utsläppen inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, alltså den så kallade ansvarsfördelningssektorn.

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Cirkulär ekonomi

Finland ska få ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi, som ska sträcka sig till 2035. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin.

Cirkulär ekonomi

Koldioxidsnålt byggande

Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste också utsläppen från byggsektorn minska.

Koldioxidsnålt byggande

Markanvändnings- och bygglagen

Markanvändnings- och bygglagen revideras. Målet är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet, stödja medborgarnas möjligheter att påverka den planering och beslutsfattande som rör deras egen livsmiljö.

Markanvändnings- och bygglagen