Finlands politik för biologisk mångfald

En ny nationell strategi för biologisk mångfald och ett handlingsprogram fram till 2030 bereds för närvarande. I strategin beaktas förutom Finlands nationella mål, också målen i FN:s konvention om biologisk mångfald samt EU:s nya strategi för biologisk mångfald.

En ny nationell strategi för biologisk mångfald

Beredningen av den nationella strategin för biologisk mångfald inleddes i underarbetsgrupper som arbetade 2021. Miljöministeriet sammanställer för närvarande ett strategiutkast utgående från underarbetsgruppernas arbete.

Målet är att den nationella strategin för biologisk mångfald är färdig hösten 2022. Handlingsprogrammet med syfte att genomföra strategin inleds snart efter detta.

Strategin effektiviserar skyddet av den biologiska mångfalden och främjar återhämtningen av försvagade ekosystem. Dessutom utvecklas mätbarheten av åtgärderna och deras effektivitet. Strategin och handlingsprogrammet blir en del av de internationella målen och de mål som EU har ställt upp.

En ny strategi för biologisk mångfald är under beredning eftersom den biologiska mångfalden i Finland fortsätter att försvagas. Försämringen har rentav blivit snabbare om man mäter enligt antalet hotade arter. Målet med strategin är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och vända utvecklingen mot återhämtning före 2035.

Våren 2022 bjuds centrala intressegrupper in för att delta i beredningsarbetet

I maj ordnas evenemang om strategin för olika intressegrupper:

  • Workshop för unga den 4 maj kl. 16.30–19.00
  • Workshop för företag den 17 maj kl. 13.00–16.00
  • Workshop för samer den 23 maj kl. 13.00–16.00
  • Workshop för kommuner och regioner den 25 maj kl. 9.00–12.00
  • Öppet diskussionsmöte i juni, tidpunkten preciseras
  • Förhandlingar med Sametinget i juni, tidpunkten preciseras

Naturrådet

I juni ordnas ett medborgarråd vars medlemmar väljs genom slumpmässigt urval. Syftet med rådet är att förmedla medborgarnas synpunkter till beredningen av den nationella strategin och det nationella handlingsprogrammet för biologisk mångfald. Naturrådet

  • hjälper till att identifiera vilka saker som är centrala för medborgarna när det gäller förlusten av biologisk mångfald, vad det behövs mer information om och vilka som är de bästa sätten att förmedla informationen
  • dryftar och tar fram idéer ur medborgarnas synvinkel om rättvisa och effektiva åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Naturrådet sammanträder virtuellt till två diskussionsmöten.

Finlands handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden 2013–2020

Det huvudsakliga målet i strategin för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden var att utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland stoppas före 2020. Strategin lyfte fram den biologiska mångfaldens ekonomiska och kulturella värden i beslutsfattandet gällande användningen av naturresurser. 

I strategin betonas det att naturfrågorna ska integreras i hela samhället, att nya aktörer ska fås med i arbetet för att främja naturen, att beslutsfattandet ska basera sig på gedigen forskningsdata samt att Finland, som en del av den internationella gemenskapen, har ett ansvar för världsnaturen. Strategin fastslog också att samernas traditionella kunskap ska införlivas i tryggandet av den biologiska mångfalden.

I strategin beaktades de internationella besluten och de mål som EU har ställt upp. De omfattande nationella utredningarna om den biologiska mångfalden i Finland och hoten mot den lade också grund för strategin.

I början av 2019 hade åtgärderna inom handlingsprogrammets teman kommunikation och utbildning, internationella ärenden och uppföljning haft mest framgång. Åtgärder som gäller skogar och Östersjön hade lyckats bäst när det gäller livsmiljöer. Största delen av åtgärderna inom dessa teman bedömdes vara slutförda eller etablerade.

Trots att flera av åtgärderna var slutförda eller etablerade bedömdes endast var tionde åtgärd ha lett till en klart förbättrad utveckling inom temat. Detta berodde bland annat på att alla åtgärder inte var tillräckligt tydliga och ambitiösa.

De åtgärder som inverkade mest på den biologiska mångfalden omfattade samarbete, självständigt genomförande, tillräcklig egen finansiering samt effektiv informationsproduktion. Handlingsprogrammets viktigaste och till sina verkningar mest omfattande teman bedömdes vara kommunikation och utbildning, ekonomisk styrning, lagstiftning, planläggning och markanvändning samt restaurering och vård av livsmiljöer.

Mer information

Mer information

Olli Ojala, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250039