Arbete för naturen får viktig roll tack vare strategi

I december 2012 godkände statsrådet genom ett principbeslut strategin för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Strategin, som går under namnet ”För naturen – till nytta för människan”, har som huvudsakligt mål att sätta stopp för utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland före år 2020. I och med strategin förflyttas den biologiska mångfaldens ekonomiska och kulturella värden till beslutsfattandets absoluta centrum när det gäller nyttjande av naturresurserna.

Genom strategin och tillhörande handlingsprogram verkställs konventionen om biologisk mångfald.

Naturstrategin har en stark internationell förankring. Genom den genomförs de internationella besluten som fattades för två år sedan och som rör en effektivisering av genomförandet av konventionen globalt. I strategin har även EU:s mål beaktats.  Strategin baserar sig dessutom på omfattande nationella utredningar om den biologiska mångfalden i Finland och de hot som påverkar den aktuella situationen.

Mer information

Kristiina Niikkonen, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250198  


Olli Ojala, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250039