Finlands politik för biologisk mångfald

Finlands politik för biologisk mångfald baserar sig på den nationella strategin och handlingsprogrammet för biologisk mångfald. I strategin beaktas förutom Finlands nationella mål också målen i FN:s konvention om biologisk mångfald samt EU:s strategi för biologisk mångfald.

Den nya nationella strategin för biologisk mångfald

En ny nationell strategi för biologisk mångfald och ett handlingsprogram fram till 2035 är under beredning. Strategin syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och vända utvecklingen av den biologiska mångfalden mot återhämtning.

​​​​​​​Beredningen inleddes i underarbetsgrupper som var verksamma 2021. Våren 2022 bjöds centrala intressegrupper in för att delta i beredningsarbetet. Strategin och det tillhörande handlingsprogrammet blir klara i början av 2023.

Begäran om utlåtanden kunde lämnas in mellan den 14 december 2022 och den 27 januari 2023.​​​Strategin kommer att preciseras utifrån responsen från utlåtandena, diskussioner inom regeringen och resultaten av partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Målet är att strategin blir klar i början av 2024.

Varför bereds en ny strategi för biologisk mångfald?

Den biologiska mångfalden i Finland fortsätter att försvagas. Försämringen har rentav blivit snabbare om man mäter enligt antalet hotade arter. Målet med strategin är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och vända utvecklingen mot återhämtning före 2030.

Projektet har som mål att

 • effektivisera skyddet av den biologiska mångfalden och främja återhämtningen hos försvagade ekosystem
 • koppla samman målen i den nationella strategin för biologisk mångfald med internationella mål och EU:s nya mål
 • förbättra mätbarheten i fråga om genomförandet och verkningsfullheten av handlingsprogrammets åtgärder
 • utveckla handlingsprogrammets åtgärder så att de omfattar de bakomliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald i tillägg till de direkta orsakerna.

Delta i arbetet

Evenemang under våren och hösten 2022

 • Workshop för forskare 28.3
 • Workshop för unga 4.5
 • Workshop för företag 17.5
 • Workshop för samer 23.5
 • Workshop för kommuner och regioner 25.5
 • Öppet samrådsmöte före remissrundan, tidpunkten preciseras senare
 • Förhandlingar med Sametinget, tidpunkten preciseras senare

Naturrådet

I juni arrangerades Naturrådet, som bestod av en grupp finländare som valts genom slumpmässigt urval. Inbjudan sändes till 5 000 slumpmässigt utvalda finländare. Bland de frivilliga som anmälde sitt intresse valdes 60 personer till Naturrådet så att rådets sammansättning återspeglade Finlands befolkning på ett så representativt sätt som möjligt. Syftet med Naturrådet är att förmedla medborgarnas synpunkter till beredningen av den nationella strategin och det nationella handlingsprogrammet för biologisk mångfald. Naturrådet

 • hjälper till att identifiera vilka saker som är centrala för medborgarna när det gäller förlusten av biologisk mångfald, vad det behövs mer information om och vilka som är de bästa sätten att förmedla information
 • dryftar och tar fram idéer ur medborgarnas synvinkel om rättvisa och effektiva åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Naturrådet sammanträdde virtuellt till två diskussionsmöten. 

Finlands handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden 2013–2020

Det huvudsakliga målet i strategin för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden var att utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland stoppas före 2020. Strategin lyfte fram den biologiska mångfaldens ekonomiska och kulturella värden i beslutsfattandet gällande användningen av naturresurser. 

I strategin betonas det att naturfrågorna ska integreras i hela samhället, att nya aktörer ska fås med i arbetet för att främja naturen, att beslutsfattandet ska basera sig på gedigen forskningsdata samt att Finland, som en del av den internationella gemenskapen, har ett ansvar för världsnaturen. Strategin fastslog också att samernas traditionella kunskap ska införlivas i tryggandet av den biologiska mångfalden.

I strategin beaktades de internationella besluten och de mål som EU har ställt upp. De omfattande nationella utredningarna om den biologiska mångfalden i Finland och hoten mot den lade också grund för strategin.

I början av 2019 hade åtgärderna inom handlingsprogrammets teman kommunikation och utbildning, internationella ärenden och uppföljning haft mest framgång. Åtgärder som gäller skogar och Östersjön hade lyckats bäst när det gäller livsmiljöer. Största delen av åtgärderna inom dessa teman bedömdes vara slutförda eller etablerade.

Trots att flera av åtgärderna var slutförda eller etablerade bedömdes endast var tionde åtgärd ha lett till en klart förbättrad utveckling inom temat. Detta berodde bland annat på att alla åtgärder inte var tillräckligt tydliga och ambitiösa.

De åtgärder som inverkade mest på den biologiska mångfalden omfattade samarbete, självständigt genomförande, tillräcklig egen finansiering samt effektiv informationsproduktion. Handlingsprogrammets viktigaste och till sina verkningar mest omfattande teman bedömdes vara kommunikation och utbildning, ekonomisk styrning, lagstiftning, planläggning och markanvändning samt restaurering och vård av livsmiljöer.

Mer information

Mer information

Olli Ojala, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Telefon:0295250039   E-postadress: