Klimat­barometern

Klimatbarometern är en enkät riktad till medborgarna som undersöker finländarnas åsikter om och attityder till klimatförändringen och dess effekter. I klimatbarometern undersöks medborgarnas åsikter om klimatpolitiken och om begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen. Genom enkäten kartläggs dessutom medborgarnas beredskap för klimatåtgärder i den egna vardagen.

Undersökningen görs vart fjärde år inför riksdagsvalet. Det är styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation som beställer undersökningen. Klimatbarometern har tidigare publicerats 2015 och 2019. Klimatbarometern 2023 publiceras i Tankehörnan den 27 februari kl. 12–14

Resultaten från tidigare barometrar

Klimatbarometern genomförs av styrgruppen för klimat­kommunikation

Klimatbarometern har planerats av styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation. Syftet med enkäten är att ge i synnerhet beslutsfattarna information om medborgarnas åsikter om klimatförändringen.

Styrgruppen för klimatkommunikation är ett av statsförvaltningens kommunikatörer bestående samarbetsnätverk till vilket hör miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, finansministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, statsrådets kansli, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Motiva, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finlands Akademi, Kommunförbundet, Demos Helsinki, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Business Finland och Utbildningsstyrelsen.

Mer information

Laura Kotila, kommunikationsexpert 
miljöministeriet, Resultatområdet för kommunikation Telefon:0295250405   E-postadress: