Kompensationsregistret

Registret över frivillig ekologisk kompensation kan från och med den 26 juni 2023 användas för att lämna in ansökningar i miljöförvaltningens e-tjänst.

I e-tjänsten finns följande ansökningar:

Ansökan om kompensationsplan för produktion av naturvärden för användning som ekologisk kompensation

Tjänsten är avsedd för markägare som producerar naturvärden enligt 11 kap. i naturvårdslagen för användning som ekologisk kompensation. På denna blankett söks närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande enligt 103 § i naturvårdslagen om den kompensationsplan som utarbetats om produktionen av naturvärden.

Ansökan om utlåtande om kvaliteten på och kvantiteten av de naturvärden som produceras

Tjänsten är avsedd för markägare som producerar naturvärden enligt 11 kap. i naturvårdslagen för användning som ekologisk kompensation. På denna blankett begärs närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande enligt 103 § i naturvårdslagen om kvaliteten på och kvantiteten av de naturvärden som producerats genom åtgärderna enligt en tidigare godkänd kompensationsplan.

Ansökan om beslut om huruvida kompensationen ersätter försämringen

En aktör som i sin verksamhet försämrar naturvärden kan kompensera den försämring som verksamheten orsakar en naturtyp eller en arts livsmiljö genom naturvärden som producerats med kompensationsåtgärder. På denna blankett kan den som orsakar en försämring ansöka om närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt 104 § i naturvårdslagen om ersättning för försämring. 

Register över producerade och använda ekologiska kompensationer

Avsikten är att före utgången av 2023 till registret foga ett avsnitt som innehåller de producerade naturvärden som står till buds och de ekologiska kompensationer som använts som kompensation för en försämring. När funktionen tas i bruk finns det en länk till den i e-tjänsten.

Mer information

Leila Suvantola, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Telefon:0295250433   E-postadress: