Det nordiska samarbetet

De nordiska länderna har en lång tradition av samarbete för att skydda miljön. I det nordiska samarbetet deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt Åland, Färöarna och Grönland. Man samarbetar för att

 • främja begränsning av klimatförändringen och främja klimatanpassningen
 • minimera riskerna för människa och miljö orsakade av kemiska ämnen och kemikalier i produkter
 • skydda havet och de marina resurserna
 • trygga den biologiska mångfalden samt
 • främja circulär ekonomi och hållbar konsumtion och produktion.

Dessutom samarbetar man inom regionplanering och byggande.

För miljöministeriets del är regeringsorganisationen Nordiska ministerrådet det viktigaste samarbetsorganet. Nordiska rådet är i sin tur ett samarbetsorgan för ländernas parlament. I Nordiska ministerrådet är det miljöministrarna som ansvarar för miljöärenden och de sammanträder ungefär två gånger per år.

Det nordiska miljösamarbetet bygger på Samarbetsprogrammet för miljö- och klimat samt strategin för hållbar utveckling i Norden och dess närområde.

Sex fasta arbetsgrupper har tillsats för miljösamarbetet:

 • Nordisk arbetsgrupp för cirkulär ekonomi (NCE)
 • Nordisk arbetsgrupp för klimat och luft (NKL)
 • Nordisk arbetsgrupp för kemikalier, miljö och hälsa (NKE)
 • Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald (NBM)
 • Nordisk arbetsgrupp för hav och kust (NHK)
 • Nordisk arbetsgrupp för miljö och ekonomi (NME) (gemensam med finanssektorn)

Miljöpriset och miljömärkning

Nordiska rådets miljöpris utdelas varje år till en person eller organisation som gjort en insats för miljöarbetet. Prisets ändamål ändras varje år.

Med hjälp av det nordiska miljömärket Svanen försöker man ge så opartisk information som möjligt om den miljöbelastning som är förknippad med konsumtionsprodukter och tjänster. Märket är det första internationella miljömärket.

Nordiskt samarbete i Ryssland, de baltiska staterna och det arktiska området

Det är viktigt för de nordiska länderna att hitta lösningar också för närområdets miljöfrågor. Nordiska ministerrådet är observatör i Arktiska rådet och deltar i Barents euro-arktiska råd. Nordiska ministerrådet, Arktiska rådet och Barents euro-arktiska råd deltar genom sitt närområdessamarbete i förverkligandet av EU:s handlingsplan för den nordliga dimensionen.

Nordiska ministerrådets verksamhet i de arktiska områdena styrs av den nordiska strategin för Arktis.

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och Nordiska Investeringsbanken (NIB) finansierar miljöprojekt i närområdena.

Gränsregionalt samarbete och fysisk planering

Vid Nordiska ministerrådet bedrivs gränsregionalt samarbete inom 12 kommittéer. Finland deltar i sex av dessa kommittéer (Kvarkenrådet, Nordkalottrådet, Mittnordenkommittén, Tornedalsrådet, Bottenviksbågen, Nordiska Skärgårdssamarbetet). Inom det gränsregionala samarbetet genomförs också miljöprojekt. Finland har länge haft gemensamma överenskommelser om gränsvattendrag med Ryssland, Sverige och Norge.

De nordiska planläggningsmyndigheterna har samarbetat länge. De årliga mötena har bland annat haft teman som områdesanvändning och planläggning i de nordiska länderna, urbaniseringen, boendet samt urbaniseringen och markanvändnings- och bygglagstiftningen.
Det nordiska regionalpolitiska programmet fokuserar på frågor där nordiskt samarbete tillför behandlingen av ärendet mervärde. Ett av samarbetsprogrammets kärnområden är hållbara städer och stadsutveckling. 

Nordregio är en nordisk forskningscentral som koncentrerar sig på regional utveckling och planläggning.

Byggande

De ministrar som ansvarar för samarbetet kring byggande och boende har på senare år sammanträtt årligen. Ministrarna har i sina ställningstaganden framhållit betydelsen av koldioxidsnålt byggande och cirkulär ekonomi. Våren 2020 inrättades en nordisk styrgrupp med uppdrag att samordna arbetet för harmonisering av byggbestämmelserna. De nordiska länderna har också beslutat att stärka samarbetet och inflytandet inom EU i frågor som gäller byggande.

Miljöministeriet deltar aktivt i det nordiska tjänstemanna- och intressegruppssamarbetet inom koldioxidsnålt byggande.

Mer information

Bo Storrank, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Internationella ärenden och EU-ärenden Telefon:0295250346   E-postadress: