Det nordiska samarbetet

De nordiska länderna har en lång tradition av miljösamarbete. Man samarbetar för att

 • främja begränsning av klimatförändringen och främja klimatanpassningen
 • minimera riskerna för människa och miljö orsakade av kemiska ämnen och kemikalier i produkter
 • skydda havet och de marina resurserna
 • trygga den biologiska mångfalden samt
 • främja circulär ekonomi och hållbar konsumtion och produktion.

Dessutom samarbetar man inom regionplanering och byggande.

För miljöministeriets del är regeringsorganisationen Nordiska ministerrådet det viktigaste samarbetsorganet. Nordiska rådet är i sin tur ett samarbetsorgan för ländernas parlament.

I Nordiska ministerrådet är det miljöministrarna som ansvarar för miljöärenden och de sammanträder ungefär två gånger per år. I det nordiska samarbetet deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt Åland, Färöarna och Grönland.

Det nordiska miljösamarbetet bygger på Samarbetsprogrammet för miljö- och klimat samt strategin för hållbar utveckling i Norden och dess närområde.

Sex fasta arbetsgrupper har tillsats för miljösamarbetet:

 • Nordisk arbetsgrupp för cirkulär ekonomi (NCE)
 • Nordisk arbetsgrupp för klimat och luft (NKL)
 • Nordisk arbetsgrupp för kemikalier, miljö och hälsa (NKE)
 • Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald (NBM)
 • Nordisk arbetsgrupp för hav och kust (NHK)
 • Nordisk arbetsgrupp för miljö och ekonomi (NME) (gemensam med finanssektorn)

Miljöpriset och miljömärkning

Nordiska rådets miljöpris utdelas varje år till en person eller organisation som gjort en insats för miljöarbetet. Prisets ändamål ändras varje år.

Med hjälp av det nordiska miljömärket Svanen försöker man ge så opartisk information som möjligt om den miljöbelastning som är förknippad med konsumtionsprodukter och tjänster. Märket är det första internationella miljömärket.

Nordiskt samarbete i Ryssland, de baltiska staterna och det arktiska området

Det är viktigt för de nordiska länderna att hitta lösningar också för närområdets miljöfrågor. Nordiska ministerrådet är observatör i Arktiska rådet och deltar i Barents euro-arktiska råd. Nordiska ministerrådet, Arktiska rådet och Barents euro-arktiska råd deltar genom sitt närområdessamarbete i förverkligandet av EU:s handlingsplan för den nordliga dimensionen.

Nordiska ministerrådets verksamhet i de arktiska områdena styrs av den nordiska strategin för Arktis.

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och Nordiska Investeringsbanken (NIB) finansierar miljöprojekt i närområdena.

Gränssamarbete, regionplanering och byggande

Nordiska ministerrådet har gränsöverskridande miljösamarbete inom Kvarken-rådet och Nordkalottrådet. Finland har länge haft avtal om gemensamma gränsvattendrag med Ryssland, Sverige och Norge.

Myndigheterna som ansvarar för regionplanering och byggande sammanträder årligen

 • Nordiskt planmöte
 • Nordiskt byggmyndighetsmöte NBM
 • Nordic Built.

Nordregio är en nordisk forskningscentral som koncentrerar sig på regional utveckling och planläggning.

Mer information

Kaarina Saramäki, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Hallinto- ja kansainväliset asiat, internationella ärenden och EU-frågor 0295250362