Cirkulär ekonomi inom byggandet

Cirka 50 procent av jordens naturresurser och cirka 40 procent av den oförädlade energin används i byggnader och byggande, och byggnadssektorn producerar globalt cirka 35 procent av alla växthusgasutsläpp och 30 procent av allt avfall. Markanvändningen till följd av byggandet och förbrukningen av råvaror har en betydande inverkan på både naturen och klimatet.

Den cirkulära ekonomin skapar enorma möjligheter för fastighets- och byggbranschen att begränsa klimatförändringen och förebygga förlusten av den biologiska mångfalden. Till exempel återanvändning och återvinning av byggmaterial sparar naturresurser och minskar de utsläpp och det avfall som uppstår vid tillverkningen av nya produkter.

Byggnadens hela livs­cykel ska beaktas

Den cirkulära ekonomin kan främjas under byggnadens hela livscykel, vilket förutsätter att hela byggkedjan och hela byggbranschen förbinder sig till det.

Nya byggnader ska:

  • vara långlivade
  • vara multifunktionella och anpassningsbara
  • vara lätta att underhålla och reparera
  • byggas så att byggnadsdelarna och byggnadsmaterialen kan återanvändas eller återvinnas
  • byggas så att återvunnet material utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Man ska sköta om byggnadens skick genom lämpliga reparations- och underhållsåtgärder i rätt tid. På detta sätt betjänar byggnaden sina användare planenligt och så länge som möjligt. Byggnadens bruks- och underhållsanvisning utgör en bra grund för detta.

Nytt ska byggas bara vid behov. Behovet av ytterligare utrymme ska i första hand tillgodoses genom effektivare användning av redan existerande lokaler och tjänster. Digitala lösningar, såsom elektroniska bokningssystem, underlättar den gemensamma användningen av lokaler och den övriga delningsekonomin inom den byggda miljön.

Materialet ska cirkuleras och informationen ska tas i bruk

Som EU-medlem har Finland förbundit sig att återvinna 70 procent av bygg- och rivningsavfallet före 2020. Vår nuvarande återvinningsgrad är dock fortfarande under 60 procent. Sammanlagt 85 procent av bygg- och rivningsavfallet uppkommer i samband med reparationsprojekt och rivning av byggnader och resterande 15 procent i samband med nybygge.

Ur den cirkulära ekonomins synvinkel är byggnader som rivs materialbanker från vilka det frigörs material som återanvänds eller återvinns. Materialen används för energiproduktion eller bortskaffas endast om de inte kan utnyttjas på något annat sätt.

Betongkross kan till exempel användas som vägbotten, men det är ännu bättre att använda det som råvara för ny betong eller att till och med återanvända det som betongelement. Alternativ återvinning av rivningsmaterial kan förutsätta till exempel betydande bearbetning eller långa transportsträckor, vilket ska beaktas vid bedömningen av klimateffekterna.

Informationen om de material och produkter som används i en byggnad är värdefull och den ska samlas in, hanteras och delas under byggnadens hela livscykel. Informationen gör det möjligt att bedöma byggnadens koldioxidavtryck. Dessutom styr den användningen och underhållet av byggnaden och skapar förutsättningar för utnyttjande av byggnadsmaterialet när byggnaden eller delar av den rivs.

Verktyg

Handledningar om hållbar rivning av byggnader

Miljöministeriets tre handledningar om hållbar rivning påskyndar den cirkulära ekonomin och klimatarbetet inom sektorn. Med handledningarna vill man förbättra kvaliteten på rivningsprojekten och öka återvinningen av bygg- och rivningsmaterial.

Materialtorget

Materialtorget är en mötesplats för dem som producerar och dem som återvinner avfall och biflöden. Tjänsten är gratis.

Åtgärder

Bygglagen

Den nya bygglagen främjar man den cirkulära ekonomin på många sätt:

  • nybyggen ska bli koldioxidsnåla – klimatutsläppen beaktas under byggnadernas hela livscykel och i synnerhet vid valet av material
  • lagen ska innehålla krav på nya byggnaders livscykelegenskaper: livslängd och om hur de kan modifieras, repareras och rivas
  • den som ansöker om bygg- och rivningstillstånd ska kunna redogöra för de material som frigörs när byggnaden rivs
  • digitaliseringen av informationen om byggprojekt ska underlätta återanvändningen och återvinningen av material
  • Bygglagen

Miljöministeriets och Rakli ry:s avtal om hållbar rivning

Avtalet om insamling av plastemballage och användning av återvinningsmaterial

Avtalet om insamling av plastemballage och användning av återvinningsmaterial

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi

Främjande av cirkulär ekonomi inom byggandet i EU

Finland arbetar aktivt tillsammans med de andra nordiska länderna för att den cirkulära ekonomin inom byggandet ska underlättas i Europeiska unionens lagstiftning. EU:s nuvarande byggproduktförordning förutsätter att de produkter som används vid byggande i regel bör vara CE-märkta. Detta är dock i allmänhet inte möjligt när det gäller återanvändbara material och byggnadsdelar.

På initiativ av Finland har EU-kommissionen inlett arbetet med att förtydliga byggproduktförordningen så att det i fortsättningen är möjligt att utnyttja återvunnet material.

Mer information

Harri Hakaste, överarkitekt 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande Telefon:0295250074   E-postadress: