Green deal för cirkulär ekonomi

Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi påskyndar samhällets omställning till verksamhetssätt som är förenliga med cirkulär ekonomi. Det består av gemensamma ramar och kriterier och de deltagande parternas åtaganden att främja cirkulär ekonomi och låga koldioxidutsläpp. Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi är frivilligt, och det är inte något egentligt avtal som skrivs under.

Med hjälp av green deal-avtalet för cirkulär ekonomi kan de aktörer som deltar identifiera de åtgärder som i deras verksamhet effektivast främjar cirkulär ekonomi. Den kunskap som tas fram under beredningen finns tillgänglig för dem vid utveckling av arbetet och vid beslutsfattande. Deltagarna förutsätts bland annat förbinda sig till att samla in data från sin egen bransch och att samarbeta. Dessutom förutsätts det att de som förbundit sig till det slutliga green deal-avtalet rapporterar om hur de egna åtagandena genomförs och framskrider.

Aktuellt

Hur bereds green deal-avtalet för cirkulär ekonomi?

Green deal-avtalet bereds genom nära samarbete mellan de deltagande aktörerna, ministerierna och forskningsinstituten.
Det skapas genom två processer som stöder varandra:

  • I det scenarioarbete som leds av forskningsinstituten (Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Naturresursinstitutet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Statistikcentralen) skapas en lägesbild av förbrukningen av naturresurserna och dess konsekvenser för miljön och ekonomin. Dessutom utarbetas forskningsbaserade scenarier om den cirkulära ekonomins möjligheter att främja välfärd och hållbar ekonomi.
  • Ministerierna (miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet) och de deltagande aktörerna samarbetar för att bereda utgångspunkter och spelregler för green deal-avtalet för cirkulär ekonomi. Utifrån scenarioarbetet utformar ministerierna, forskningsinstituten och de deltagande aktörerna de mål och åtgärder som ska ingå i åtagandena i green deal-avtalet för cirkulär ekonomi. Ministerierna svarar för att fastställa kriterierna för åtagandena med beaktande av respons från forskningsinstituten och de deltagande aktörerna.

Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi och det tillhörande scenarioarbetet innehåller flera faser. Avtalsparterna och ministerierna samarbetar för att sätta upp de kriterier, mål och åtgärder som ska ingå i green deal-avtalet. Först samlas intresserade parter. Ministerierna bjuder in kommuner, städer, landskap, branschorganisationer och företag. De som är intresserade av green deal-avtalet och scenarioarbetet förbinder sig att delta i processen. Sedan utarbetar ministerierna spelregler för processen och minimikriterier för de mål och åtgärder som ska ingå i åtagandena. Det görs utifrån respons från de deltagande aktörerna och forskningsinstituten. Utformandet av målen och åtgärderna inleds tillsammans med de deltagande parterna. I den gemensamma utvecklingsprocessen tar avtalsparterna tillsammans med ministerierna och forskningsinstituten fram listor över möjliga mål och åtgärder som beaktar olika typer av aktörer. På basis av listorna utformar de deltagande aktörerna sina egna åtaganden i enlighet med minimikriterierna.  Därefter är det dags att genomföra, följa upp och rapportera om åtgärderna. Arbetet med green deal-avtalet för cirkulär ekonomi och de materialflödesanalyser och scenarier som stöder det pågår till sommaren eller hösten 2023.

Beredningens faser och tidsplan

Beredningen av green deal-avtalet för cirkulär ekonomi inleddes våren 2022. 

Våren 2022 bjöd ministerierna in branschorganisationer, företag, landskap, städer, kommuner och andra intresserade parter att delta i arbetet. Till beredningen anmälde sig över 80 representanter, som omfattar största delen av landskapen i Finland, de största städerna, centrala företags- och branschorganisationer, de största företagen inom skogsindustrin och ett stort antal aktörer inom byggsektorn. De förbinder sig endast till att delta i processen och ännu inte till att ingå ett egentligt åtagande.

År 2023 fokuserades arbetet på de fem mest verkningsfulla förändringsområden som identifierats i samarbetet med intressentgrupperna:

  1. Resurssmart byggd miljö
  2. Resurssmart produktion och materialåtervinning
  3. Affärsverksamhet och delningsekonomi inom hållbar konsumtion
  4. Resurssmart energiproduktion
  5. En förnybar livsmedelskedja 

Aktörerna fattar beslut om att ansluta sig till green deal-avtalet för cirkulär ekonomi genom egna åtaganden utifrån den kunskap och det stöd som tagits fram under scenarioarbetet. De preliminära resultaten av scenarioarbetet offentliggjordes i Musikhuset den 24 november 2023. Rapporten om det slutförda scenarioarbetet kan läsas i början av 2024. Modellen för green deal-avtal för cirkulär ekonomi blir klar i januari 2024 och de första åtagandena förväntas ingås i år.

Green deal-avtalet för cirkulär ekonomi består av tre delar. För det första finns en gemensam vision, gemensamma spelregler samt kriterier för de mål och åtgärder som ska ingå i åtagandena. För det andra består det av branschernas, företagens, regionernas och kommunernas urval av åtgärder och mål. Den tredje helheten är själva de åtaganden genom vilka branscherna, företagen, regionerna och kommunerna kan ansluta sig till green deal-avtalet för cirkulär ekonomi.

 

En inledande workshop om green deal för cirkulär ekonomi hölls den 24 maj 2022 och åtgärdsworkshoppar hölls den 1 november 2022 och den 14 april 2022. Här kan du bekanta dig med inspelningar och material från workshopparna:

Mer information

Taina Nikula, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Miljörådet  Telefon:0295250202   E-postadress:


Sari Tasa, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka, Kiertotalous ja hiilineutraalius Telefon:0295048242   E-postadress: