Green deal för cirkulär ekonomi

Green deal för cirkulär ekonomi är ett frivilligt strategiskt åtagande där de som deltar åtar sig att minska användningen av naturresurser, att ställa upp verkningsfulla mål och att vidta åtgärder som främjar en koldioxidsnål cirkulär ekonomi.

Åtgärderna ska bidra till naturresursmålen i programmet för cirkulär ekonomi, till koldioxidneutralitet och till främjandet av en hållbar ekonomi före 2035. Genom åtagandena vill man minska användningen av råvaror, förlänga materialens och produkternas livslängd, skapa fler miljövänliga alternativ som ökar naturkapitalet samt utveckla nya verksamhets- och affärsmodeller som är förenliga med cirkulär ekonomi.

Green deal riktar sig till företag, branschorganisationer, kommuner och landskap.

Aktuellt

Evenemang: 

Bakgrundsinformation:

Så här kommer green deal till

Omställningen till en cirkulär ekonomi sker inom fem förändringsområden:

En resurssmart byggd miljö

  1. En industri som bygger på cirkulär ekonomi
  2. Hållbar konsumtion och affärsverksamhet
  3. Ett materialeffektivt energisystem
  4. Ett regenerativt livsmedelssystem
  5. Förändringsområdena är indelade i åtgärdsområden som beskrivs i green deal-presentationsmaterialet.

I åtagandeprocessen

  1. väljer organisationen åtgärder från minst två åtgärdsområden
  2. konkretiserar och preciserar företaget vilka åtgärder det vidtar inom de valda åtgärdsområdena
  3. ger en utvärderingsgrupp bestående av forskare ministeriet en rekommendation om huruvida åtagandet kan godkännas eller om det behöver korrigeras
  4. godkänns åtagandet av det högsta beslutande organet i organisationen 
  5. rapporterar organisationen vart tredje år om hur åtgärderna framskrider på plattformen Åtagende2050.

Styrgruppen för green deal för cirkulär ekonomi följer upp och sparrar genomförandet av åtagandena.

Genom att gå med i green deal för cirkulär ekonomi integrerar organisationen åtgärderna i sin egen strategi och sitt eget klimatarbete och/eller naturarbete. Den som gör ett åtagande säkerställer att alla parter i värdekedjan som är väsentliga för att fullgöra åtagandet deltar. Organisationen åtar sig att utveckla ledningen av sin organisation, arbetstagarnas kompetens och informationshanteringen så att de stöder en cirkulär ekonomi.

Varför lönar det sig att vara med i green deal?

Green deal för cirkulär ekonomi är ett aktörsorienterat sätt att tillsammans ta ett kliv mot en cirkulär ekonomi och en marknad för cirkulär ekonomi. De centrala ministerierna bidrar till omställningen i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner och landskap.

Green deal ger en långsiktig strategisk syn på hur utvecklingsbanan ser ut, vilket till exempel kan bidra till sådana investeringar som behövs inom en cirkulär ekonomi. Green deal hjälper organisationer att identifiera de åtgärder som effektivast främjar cirkulär ekonomi och att sporra sin egen verksamhet och hela branschen till miljövänligare verksamhetssätt. Cirkulära åtgärder medför ofta också besparingar och stärker självförsörjningen och konkurrenskraften. Verksamhetsmodellen kan bli en ”exportprodukt” som företagen och de offentliga aktörerna utvecklar tillsammans och som kan marknadsföras på såväl EU-arenor som internationella arenor.

De som är med i green deal får stöd, information och sparring både genom dialog med ministerierna och i de ”hemmabaser” som inrättas. Dessa stöder åtgärderna, sparrar, främjar samarbete och hjälper till att hitta finansieringskällor. Genom att delta kan organisationerna visa att de är föregångare i att främja cirkulär ekonomi och får en möjlighet att bilda nätverk och utveckla samarbetet med andra aktörer som strävar mot en cirkulär ekonomi.

Så här har green deal förberetts

Beredningen av green deal för cirkulär ekonomi inleddes våren 2022. Våren 2022 bjöd ministerierna in branschorganisationer, företag, landskap, städer, kommuner och andra intresserade parter att delta i arbetet. Största delen av landskapen i Finland, de största städerna, centrala företags- och branschorganisationer, de största företagen inom skogsindustrin och ett stort antal aktörer inom byggsektorn beredde tillsammans med miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet spelreglerna för green deal. 

I det scenarioarbete som leddes av forskningsinstituten (Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Naturresursinstitutet, Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet och Statistikcentralen) skapades en lägesbild av förbrukningen av naturresurserna och dess konsekvenser för miljön och ekonomin. Dessutom utarbetades forskningsbaserade scenarier om den cirkulära ekonomins möjligheter att främja välfärd och hållbar ekonomi. Resultaten från scenarioarbetet publicerades den 12 mars 2024.

Mer information

Taina Nikula, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Miljörådet  Telefon:0295250202   E-postadress:


Heikki Sorasahi, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250080   E-postadress:


Riikka Yliluoma, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250165   E-postadress:


Sari Tasa, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka, Kiertotalous ja hiilineutraalius Telefon:0295048242   E-postadress: