Datasystemet för den byggda miljön

Datasystemet för den byggda miljön skapas inom ramen för Ryhti-projektet vid miljöministeriet åren 2020–2023. Arbetet hänför sig till den pågående reformen av markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL), som kommer att medföra ändringar bland annat i hur planinformation ska behandlas i fortsättningen. Avsikten är att de bestämmelser som datasystemet förutsätter ska överlämnas till riksdagen samtidigt som den reviderade markanvändnings- och bygglagen i slutet av 2021. Datasystemet kommer att testas under 2021 och tas i bruk 2022.

Ryhti-projektet har en koppling till flera pågående projekt som syftar till kompatibla uppgifter om den byggda miljön. Miljöministeriet samarbetar intensivt med bland annat Kommunförbundet, Lantmäteriverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Datasystemet för den byggda miljön byggs upp i samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Redan i det inledande skedet kommer branschaktörer att höras.

Understöd

Anslut dig till sändlistan för Ryhti-projektet genom att lämna dina kontaktuppgifter så får du i fortsättningen information om arbetet med datasystemet för den byggda miljön.

Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön 0295250075  


Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön 0295250223