Den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt bygger på klimatlagen. Planen utarbetas en gång per valperiod och ska innehålla ett åtgärdsprogram med åtgärder för minskning av utsläppen inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, alltså den så kallade ansvarsfördelningssektorn.

Ansvarsfördelningssektorn omfattar utsläpp från trafiken, jordbruket, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering samt F-gaser.

Planens genomförande följs i en klimatårsberättelse som årligen lämnas till riksdagen. Planeringssystemet, som baserar sig på klimatlagen, fungerar nuförtiden parallellt med processen för utarbetande av energi- och klimatstrategin. Energi- och klimatstrategierna omfattar såväl utsläppshandelssektorn och ansvarsfördelningssektorn, som markanvändningssektorn.

Beredningen av en ny klimatpolitisk plan har nu inletts. Det ordnas informationsmöten för alla intresserade om hur beredningen framskrider.

Den föregående klimatpolitiska planen lämnades till riksdagen den 2 juni 2022 i form av en redogörelse av statsrådet. Den klimatpolitiska planen på medellång sikt har beretts parallellt med klimat- och energistrategin och markanvändningssektorns klimatplan. De tre planerna omfattar tillsammans alla Finlands utsläpp och åtgärderna för att minska dem.

Mer information

Magnus Cederlöf, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250060   E-postadress: