Den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Klimatplanen på medellång sikt baserar sig på klimatlagen, som trädde i kraft 2015. Planen utarbetas en gång per valperiod och innehåller ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen från ansvarsfördelningssektorn. Planen uppdateras så att den motsvarar den allt stramare EU-förpliktelsen för 2030 och regeringens mål om ett klimatneutralt Finland 2035.

Så här framskrider beredningen av klimatplanen

Som stöd för utarbetandet av planen tillsattes i oktober 2020 en arbetsgrupp med representanter från de centrala ministerierna och från Finlands klimatpanel i egenskap av sakkunnigorgan.

Ett utkast till plan ska färdigställas hösten 2021. Därefter sänds utkastet på remiss som är öppen för alla. Responsen från remissbehandlingen beaktas vid den slutliga beredningen av klimatplanen.
Statsrådet har för avsikt att överlämna klimatplanen i form av en redogörelse till riksdagen i januari 2022.

Klimatplanen bereds samordnat med den nya energi- och klimatstrategin. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för utarbetningen av strategin. I enlighet med regeringsprogrammet ska också klimatlagen uppdateras.

Lagen har beretts genom omfattande samarbete

Utgångspunkten för beredningen av den klimatpolitiska planen var ett öppet förfarande i samråd med allmänheten. Målet var att få fram information och utveckla lösningar till stöd för beredningen av en så rättvis klimatpolitik som möjligt.

Intressentgrupperna fick information om hur beredningen framskrider vid evenemanget Klimatplanen 2035, som hölls den 19 januari 2021. Olika parters synpunkter har också samlats in under våren 2021 vid Sametingets samrådsmöte, i ett medborgarråd som bildats genom slumpmässigt urval, från rundabordsforumet för klimatpolitik samt vid tillställningar om rättvisa och jämlikhet. En webbenkät riktad till allmänheten samlade in fantastiska 18 000 svar i början av 2021.

Projektet HIISI, som samordnas av VTT, har fungerat som stöd vid planens konsekvensbedömning. I projektet har man analyserat vilka konsekvenser åtgärderna i planen har för olika utsläppssektorer, branscher, människor och miljön. Samma kunskapsbas utnyttjas också i klimat- och energistrategin.

Bekanta dig med materialet om beredningen av klimatplanen

Vad är den klimatpolitiska planen på medellång sikt?

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt baserar sig på klimatlagen, som trädde i kraft 2015.

Planen utarbetas en gång per valperiod och ska innehålla ett åtgärdsprogram med åtgärder för minskning av utsläppen inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, alltså den så kallade ansvarsfördelningssektorn. Ansvarsfördelningssektorn omfattar utsläpp från trafiken, jordbruket, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering samt F-gaser.

Genomförandet av planen följs upp i den klimatårsberättelse som årligen ska lämnas till riksdagen och som baserar sig på klimatlagen. Planeringssystemet enligt klimatlagen fungerar nuförtiden parallellt med processen för utarbetande av energi- och klimatstrategin. Energi- och klimatstrategierna omfattar såväl utsläppshandelssektorn och ansvarsfördelningssektorn, som markanvändningssektorn.

Den första klimatpolitiska planen på medellång sikt, Vägen till en klimatsmart vardag, färdigställdes 2017. Den innehåller åtgärder som ska hjälpa Finland att nå målet att fram till 2030 minska utsläppen med 39 procent jämfört med 2005. Den klimatpolitiska planen på medellång sikt preciserar och kompletterar den energi- och klimatstrategi som godkändes 2016.

Mer information

Magnus Cederlöf, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250060