Den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt grundar sig på klimatlagen. Planen utarbetas en gång per valperiod och innehåller ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen från ansvarsfördelningssektorn. Planen har utarbetats så att den motsvarar den allt stramare EU-förpliktelsen för 2030 och regeringens mål om ett klimatneutralt Finland 2035.

Statsrådet överlämnade klimatplanen till riksdagen i form av en redogörelse den 2 juni 2022. Genomförandet av planen har inletts.

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt har beretts parallellt med klimat- och energistrategin och markanvändningssektorns klimatplan. De tre planerna omfattar tillsammans alla Finlands utsläpp och åtgärderna för att minska dem.

Klimatplanen har beretts i brett samarbete

Utgångspunkten för beredningen av den klimatpolitiska planen var ett öppet förfarande i samråd med allmänheten. Målet var att få fram information och utveckla lösningar till stöd för beredningen av en så rättvis klimatpolitik som möjligt.

Olika parters synpunkter på nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen samlades in till exempel vid ett medborgarråd som bildats genom slumpmässigt urval, vid möten med intressegrupper, vid rundabordsforumet för klimatpolitik, vid möten som gällt rättvisa och jämlikhet och vid Sametingets samrådsmöte. Medborgarnas åsikter om åtgärderna i planen kartlades i början av 2021 genom en webbenkät som fick 18 000 svar. 

Projektet HIISI, som samordnades av VTT, fungerade som stöd vid planens konsekvensbedömning. I projektet analyserade man vilka konsekvenser åtgärderna i planen har för olika utsläppssektorer, branscher, människor och miljön.

Bekanta dig med materialet om beredningen av klimatplanen

Vad är den klimatpolitiska planen på medellång sikt?

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt baserar sig på klimatlagen.

Planen utarbetas en gång per valperiod och ska innehålla ett åtgärdsprogram med åtgärder för minskning av utsläppen inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, alltså den så kallade ansvarsfördelningssektorn. Ansvarsfördelningssektorn omfattar utsläpp från trafiken, jordbruket, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering samt F-gaser.

Genomförandet av planen följs upp i den klimatårsberättelse som årligen ska lämnas till riksdagen och som baserar sig på klimatlagen. Planeringssystemet enligt klimatlagen fungerar nuförtiden parallellt med processen för utarbetande av energi- och klimatstrategin. Energi- och klimatstrategierna omfattar såväl utsläppshandelssektorn och ansvarsfördelningssektorn, som markanvändningssektorn.

Den första klimatpolitiska planen på medellång sikt, Vägen till en klimatsmart vardag, färdigställdes 2017. Den innehåller åtgärder som ska hjälpa Finland att nå målet att fram till 2030 minska utsläppen med 39 procent jämfört med 2005. Den klimatpolitiska planen på medellång sikt preciserar och kompletterar den energi- och klimatstrategi som godkändes 2016.

Mer information

Magnus Cederlöf, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250060   E-postadress: