Den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt baserar sig på klimatlagen, som trädde i kraft 2015. Planen utarbetas en gång per valperiod och ska innehålla ett åtgärdsprogram med åtgärder för minskning av utsläppen inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, alltså den så kallade ansvarsfördelningssektorn. Ansvarsfördelningssektorn omfattar utsläpp från trafiken, jordbruket, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering samt F-gaser.

Genomförandet av den klimatpolitiska planen på medellång sikt följs upp i den klimatårsberättelse som årligen ska lämnas till riksdagen och som baserar sig på klimatlagen. Planeringssystemet enligt klimatlagen fungerar nuförtiden parallellt med processen för utarbetande av energi- och klimatstrategin. Energi- och klimatstrategierna omfattar såväl utsläppshandelssektorn, ansvarsfördelningssektorn som markanvändningssektorn.

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt banar väg för ett klimatneutralt Finland 2035

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppdateras så att den motsvarar regeringens mål om ett klimatneutralt Finland 2035.

Som stöd för utarbetandet av planen tillsattes i oktober 2020 en arbetsgrupp med representanter från de centrala ministerierna och från Finlands klimatpanel i egenskap av sakkunnigorgan.

Ett utkast till plan ska färdigställas hösten 2021 och överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse senare under samma höst.

Den nya klimatpolitiska planen på medellång sikt bereds samordnat med den nya energi- och klimatstrategin 2020–2021. I enlighet med regeringsprogrammet ska också klimatlagen uppdateras.

Allmänheten hörs för att sätta fart på beredningen av den klimatpolitiska planen

Utgångspunkten för beredningen av den klimatpolitiska planen var ett öppet förfarande i samråd med allmänheten. Olika intressentgrupper har fått information om hur beredningen framskrider vid evenemanget Klimatplanen 2035, som hölls den 19 januari, och dessutom samlade en klimatenkät som riktades till allmänheten fantastiska 18 000 svar. Olika parters synpunkter har också samlats in under våren vid sametingets samrådsmöte, i ett medborgarråd som bildats genom slumpmässigt urval, genom att ämnet har behandlats av rundabordsforumet för klimatpolitik samt vid tillställningar om rättvisa och jämlikhet.

Målet har varit att producera information och utveckla lösningar för att stödja beredningen av en så rättvis klimatpolitik som möjligt. När utkastet till den klimatpolitiska planen har färdigställts har alla möjlighet att yttra sig skriftligen om det.

Materialet från de samråd som hittills genomförts finns på följande webbplats:

Den första planen färdigställdes år 2017

Den första klimatpolitiska planen på medellång sikt, Vägen till en klimatsmart vardag, färdigställdes 2017. Den innehåller åtgärder som ska hjälpa Finland att nå målet att fram till 2030 minska utsläppen med 39 procent jämfört med 2005. Den klimatpolitiska planen på medellång sikt preciserar och kompletterar den energi- och klimatstrategi som godkändes 2016.

Mer information

Magnus Cederlöf, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250060