Dataskydd och behandling av person­uppgifter vid miljö­ministeriet

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Miljöministeriet
PB 35, 00023 Statsrådet
Telefonväxel 0295 16001
[email protected] 

Dataskyddsombud

Maija Seppälä
[email protected]

Statsrådets kansli och de övriga ministerierna är gemensamt personuppgiftsansvariga när de behandlar personuppgifter i statsrådets gemensamma informationssystem.

Dataombudsmannen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland.

Behandling av personuppgifter vid miljöministeriet

Miljöministeriet respekterar kundernas, samarbetsparternas och personalens integritet och behandlar deras personuppgifter endast om det finns grundad anledning till det. Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, utföra uppdrag av allmänt intresse och i vissa situationer också utifrån att personen själv lämnar sitt samtycke. Vi behöver personuppgifter bland annat för att tillhandahålla våra tjänster, sköta personalfrågor och hålla kontakt med olika intressegrupper.

Vid miljöministeriet behandlas personuppgifter endast av anställda som med stöd av sina arbetsuppgifter har behörig tillgång till uppgifterna och rätt att behandla ärendet i fråga. Dessutom kan uppgifterna behandlas av tjänsteproducenter som utför ett uppdrag för ministeriet och av underleverantörer med vilka ministeriet har ingått avtal om behandling av uppgifterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter som miljöministeriet har om dig, att få information om behandlingen av dina personuppgifter och att begära rättelse av fel som förekommer i uppgifterna. Beroende på situationen kan du också kräva att dina uppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas.

Vi bevarar personuppgifterna antingen enligt statsrådet arkivbildningsplan eller utifrån tjänstens livscykel, eller tills du själv annullerar den tjänst du beställt (nyhetsbrev och publikationer).

Din rätt till dataskydd

Rätt att få information om behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att få veta på vilka sätt och i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter. På vår webbplats har vi på ett så heltäckande sätt som möjligt försökt beskriva hur vi behandlar personuppgifter. Om du behöver ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter vid miljöministeriet, kan du kontakta vårt dataskyddsombud ([email protected]).

Rätt att få tillgång till uppgifterna

Du har rätt att få veta om miljöministeriet behandlar personuppgifter som gäller dig. Om vi gör det, har du rätt att få en kopia av uppgifterna, om det inte finns några lagenliga grunder med stöd av vilka vi kan vägra att tillgodose rättigheten. Du kan be om en kopia genom att sända oss en begäran om information.

Rätt att rätta uppgifter

Om du märker att de uppgifter som vi har om dig är föråldrade eller på annat sätt felaktiga, har du rätt att begära att vi rättar uppgifterna. I sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och förklara på vilket sätt. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter bör ändras eller kompletteras.

Om vi rättar dina uppgifter, är vi skyldiga att i möjligaste mån underrätta alla dem till vilka uppgifterna tidigare överlåtits om rättelsen.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar är felaktiga, om uppgifterna behandlas i strid med lag eller om du har gjort en invändning mot behandling av dina uppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Då kan vi fortsätta behandla dina uppgifter endast med ditt samtycke, med hänsyn till ett allmänt intresse eller för att skydda någon annans rättigheter. Vi kan också behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, är vi skyldiga att i möjligaste mån underrätta alla dem till vilka uppgifterna tidigare överlåtits om begränsningen.

Återkallelse av samtycke

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du lämnat samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar samtycket slutar miljöministeriet behandla dina personuppgifter och raderar de personuppgifter som registrerats om dig.

Rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter

Om behandlingen av dina personuppgifter inte baserar sig på skötseln av en lagstadgad förpliktelse för miljöministeriet, har du rätt att göra en invändning mot behandlingen med hänvisning till ett särskilt skäl som anknyter till din personliga situation. Då slutar miljöministeriet behandla dina uppgifter, förutsatt att det inte finns sådana tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller förutsatt att det inte sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter

Om du upplever att vår behandling av personuppgifter inte motsvarar de krav som lagstiftningen ställer, har du rätt att anföra besvär eller klagomål hos dataombudsmannens byrå. Mer information om anförande av klagomål ges av dataombudsmannens byrå.

Kontrollera dina personuppgifter

Du kan be om att få kontrollera dina personuppgifter genom att kontakta miljöministeriets registratorskontor. Berätta när och i vilka ärenden du har varit i kontakt med ministeriet (till exempel om du sänt ett medborgarbrev eller prenumererat ett nyhetsbrev) så att vi kan hitta dina uppgifter. Uppge också ditt telefonnummer, eftersom vi för att kunna svara på din begäran eventuellt måste be om ytterligare upplysningar.

Vid behov kan du skicka krypterad-epost till miljöministeriets registratorskontor. Du kan också personligen besöka registratorskontorets serviceställe.

Miljöministeriet måste kunna bekräfta din identitet för att kunna garantera uppgifternas konfidentialitet. Därför skickar vi svaret som rekommenderat brev, som du kan avhämta på Postis närmaste serviceställe. Om du avhämtar svaret på miljöministeriets registratorskontor måste du styrka din identitet i samband med besöket.

Kontaktuppgifter till miljöministeriets registratorskontor

Postadress: Registratorskontoret, Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider: mån–fre kl. 8.00–16.15
E-postadress: [email protected]
Telefon: 02952 50300

Dataskyddsbeskrivning