Lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning

Bedömning av miljökonsekvenserna av olika projekt

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt som kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser.  Sådana projekt är exempelvis motorvägar, stora hamnprojekt, flygfält för tung trafik samt stora hönsgårdar och svinhus. Miljökonsekvensbedömning kan genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen i enskilda fall även tillämpas på projekt som sannolikt har betydande skadliga miljökonsekvenser.

Ytterligare information:

Konsultativ tjänstemän Seija Rantakallio, tfn. 0295 250 246, [email protected]

Bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

Vid sidan av enskilda projekt skall även myndigheternas planer och program bedömas, om de kan ha betydande konsekvenser för miljön.

Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program trädde i kraft 1.6.2005. Syftet med lagen är att främja

  • bedömningen och beaktandet av miljökonsekvenser när myndigheters planer och program bereds och skall godkännas,

  • allmänhetens tillgång till information och påverkningsmöjligheter samt

  • en hållbar utveckling.

I lagen stadgas om en allmän skyldighet att utreda och bedöma miljökonsekvenserna samt noggrannare bestämmelser om bedömningens innehåll och metoder när det gäller särskilda planer och program.

Den nya lagstiftningen grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (det s.k. SEA-direktivet, (EG) N:o 42/2001/42) samt ECE-kommissionens (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa) protokoll om strategisk miljöbedömning, vilka förutsatte ändringar även i markanvändnings- och bygglagen resp. -förordningen. 

Bestämmelser om bedömning av miljökonsekvenserna av förvaltningsplaner ingår i lagen om vattenvårdsförvaltningen.