Solkraftsbygge

​​​​​​​Solkraft är en förnybar och nästan utsläppsfri form av energiproduktion. Produktionen av förnybar energi har en nyckelroll när det gäller att bidra till den gröna omställningen och stärka energisjälvförsörjningen och försörjningstryggheten. Produktionen av förnybar energi har också positiva konsekvenser för samhällsekonomin på regional nivå.

Det byggs fler och fler stora solkraftverk. God planering av solparker förebygger eventuella skadliga miljökonsekvenser och bidrar till att använda mer solenergi.

​​​​​​​Enligt regeringsprogrammet är investeringar i solkraft ett sätt att jämna ut variationerna i behovet av el under olika årstider. Utbyggnaden av solenergi styrs till den byggda miljön, tidigare torvutvinningsområden och impedimentmark som är lämpliga med tanke på markanvändningen. Målet är undvika att i alltför stor utsträckning bygga solparker på åker- eller skogsmark. Det säkerställs att lagstiftnings- och tillståndsprocesserna för solparker är enhetliga, flexibla och förutsägbara i hela landet.

I enlighet med regeringsprogrammet ska också processen för investeringstillstånd göras smidigare och mera förutsägbar, vilket är en viktig konkurrensfördel för Finland. Samtidigt slår man vakt om den biologiska mångfalden, ser till att miljökraven uppfylls och att projekten är socialt godtagbara samt säkerställer skyddet för den enskildas egendom.

Solkraftverk - planläggning och tillståndsprocesser

På solkraftbygget tillämpas i regel samma bestämmelser som på annat byggande. Just nu planerar man aktivt solparker. Inte bara inom den kommunala planläggningen utan också i många landskapsförbund har man diskuterat möjligheterna att bygga solkraftverk. Projektens storlek och konsekvenser, kraftverkets läge, områdets planläggning och behovet av att samordna områdesanvändningen avgör vilka planer och tillstånd projekten kräver.

En handbok om planläggning och tillståndsprocesserna för solkraftverk är under arbete

Det finns ännu inte något enhetligt handlingsmönster för tillståndsprocesserna eller planläggningen av områden för solkraftverk i industriell skala. Någon rättspraxis finns det inte heller att tillgå. Handlingsmönster som är flexibla och så enhetliga som möjligt främjar användningen av solenergi.  

En styrgrupp som tillsatts av miljöministeriet arbetar med en handbok som handlar om planläggning och tillståndsprocesser för solkraftverk. Syftet med handboken är att harmonisera handlingsmönstren när det gäller att planlägga områden för och att bygga stora solkraftverk.

Som underlag för handboken har man gjort en bakgrundsutredning som beskriver nuläget i Finland när det rör sig om att planera, planlägga områden, bevilja tillstånd och bedöma konsekvenser för stora solenergiprojekt. Syftet med utredningen är att hjälpa till att identifiera de typiska och viktigaste konsekvenser som byggandet av solkraftverk medför. I utredningen granskas också när man vid byggandet av solkraftverk har utnyttjat planläggningen enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och vilka tillstånd byggandet har krävt.

Miljökonsekvensbedömning av solenergiprojekt

Att bygga ett solkraftverk i industriell skala innebär inte att man automatiskt måste göra en miljökonsekvensbedömning (MKB). En bedömning av solenergiprojekt ger dock information om de typiska konsekvenserna.

Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (2017/252) tillämpas MKB-förfarandet på solkraftsprojekt där överföring och lagring av energi och substanser sker med över 15 kilometer långa 220 kV-kraftledningar ovan markytan.

En konsekvensbedömning kan också behövas om kraftverket anses orsaka miljökonsekvenser som är betydande till sin art och omfattning, också när man beaktar de sammanlagda konsekvenserna av olika projekt. I enskilda fall fattas beslut om behovet av att tillämpa MKB-förfarandet av närings-, trafik- och miljöcentralen i verksamhetsområdet.

Understöd till kommuner och landskapsförbund

Kommuner och landskapsförbund har beviljats understöd för investeringsprojekt som gäller grön omställning, till exempel planläggning som styr storskalig solkraftsproduktion och tillstånd och utredningar. Genom högklassiga utredningar och planläggning som samordnar olika behov och funktioner vill man hitta de områden som bäst lämpar sig för solkraftsbygge. På detta sätt förebygger man de skador som kraftverken orsakar naturen och människorna.

Mer om ämnet

Mer information


Sanna Andersson
miljöråd
tfn 0295 250 063
[email protected]

Antti Irjala
miljöråd
tfn 0295 250 102
[email protected]
​​​​​​​
Understöd till kommuner och landskapsförbund
​​​​​​Miikka Hakkarainen
sakkunnig
tfn ​​​​​0295 250 410
[email protected]