Rikt­linjerna för det internationella samarbetet stöder miljö­ministeriets strategi

Riktlinjerna för miljöministeriets internationella samarbete stärker såväl den internationella dimensionen av strategins prioriteringar som ministeriets internationella inflytande och profil. I centrum för riktlinjerna står tio effektmål som bygger på de tre målen i miljöministeriets strategi: en god miljö och biologisk mångfald, ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle och hållbar stadsutveckling.

Målet är att miljöministeriet ska vara en aktiv och stark påverkare i sådana prioriterade internationella frågor som gäller miljö- och naturvård och den byggda miljön. Effektmålen grundar sig på vetenskapens och forskningens budskap om hur brådskande och nödvändiga åtgärderna är och identifierar dels framväxande miljöfrågor, såsom de underliggande orsakerna till pandemier orsakade av virus som sprider sig från djur till människor, dels behovet av att satsa på en grön och socialt rättvis omställning inom ekonomin.

Genom miljöministeriets påverkansarbete vill man uppnå en grundläggande kursändring i riktning mot ett hållbart samhälle och en hållbar värld. Genom att förverkliga enskilda mål kan man samtidigt lösa flera globala miljöutmaningar. För att målen ska förverkligas krävs det också att flera aktörer och sektorer vidtar likriktade och ambitiösa åtgärder.

Riktlinjerna stöder regeringsprogrammets mål för ett Finland som är större än sin storlek i världen när det gäller att främja miljö- och klimatåtgärder och hållbar utveckling. Riktlinjerna sträcker sig till utgången av statsminister Sanna Marins regeringsperiod 2023.

Mer information