Ändringar i avfallslagen

Ändringar i avfallslagen när det gäller ansvarsfördelning och kommunal avfallshantering i andra hand

De författningsändringar som gäller kommunal avfallshantering i andra hand träder i kraft 1.1.2020

I den andra fasen av revideringen av avfallslagen preciseras de bestämmelser som handlar om kommunal avfallshantering i andra hand. Genom lagen om ändring av avfallslagen (438/2019) tas det in bestämmelser om den dataplattform för avfall och biflöden (Materialtorget) som ska användas för konstaterande av bristande utbud av andra tjänster samt bestämmelser om användningen av plattformen. I lagen föreskrivs också om Motiva Oy:s skyldighet att förvalta och utveckla dataplattformen samt om olika myndigheters rätt att få uppgifter ur dataplattformen. Dessutom preciseras principerna för fastställande av den avfallsavgift som tas ut för kommunal avfallshantering i andra hand. Syftet med lagändringen är att öka transparensen när det gäller kommunal avfallshantering i andra hand och att främja marknaden för avfallshantering och återvinning. I fråga om kommunernas och kommunala avfallshanteringsbolags bokföringsskyldighet görs dessutom vissa ändringar som är nödvändiga med tanke på uppföljningen av hur bestämmelserna om anknutna enheter inom kommunal avfallshantering följs. Ändringen av avfallslagen och den förordning av statsrådet som kompletterar den träder i kraft den 1 januari 2020.

Ändringen av avfallslagen innebär att avfallsinnehavare först ska leta efter marknadsbaserade avfallshanteringstjänster på Materialtorget innan de kan begära service av kommunen på grund av bristande utbud av andra tjänster. Avfallsinnehavaren ska sätta in en annons på Materialtorget om den avfallshanteringstjänst som behövs och invänta anbud under minst 14 dygn. Om det inte kommer in några rimliga anbud, kan avfallsinnehavaren begära service av kommunen via Materialtorget. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla den service som begärs på detta sätt, om det är möjligt inom ramen för den tillgängliga kapaciteten. Avtal om kommunal avfallshantering i andra hand ingås för högst tre år. Annonsen eller begäran om avfallshantering kan på avfallsinnehavarens vägnar upprättas, och avtalet ingås, av en avfallstransportör eller av en annan aktör inom ramen för den avfallshanteringstjänst som aktören tillhandahåller, när begäran gäller behandling av avfall.

Skyldigheten att använda Materialtorget gäller företag och offentliga organisationer som i första hand ska se till att avfallshanteringen ordnas genom privata eller marknadsbaserade avfallshanteringstjänster. De kommunala avfallshanteringstjänsterna är i första hand avsedda för behandling av avfall från boende och avfall som uppkommer i kommunens egen verksamhet, men andra aktörer kan be om kommunal service, om de inte hittar någon skälig privat eller marknadsbaserad tjänst. Avsikten med Materialtorget är att hjälpa att förena de tjänster och behov som finns och vid behov konstatera bristande utbud av andra tjänster på ett transparent sätt. Om företaget eller organisationen redan har kännedom om en privat eller marknadsbaserad avfallshanteringstjänst, förutsätter lagändringen inga ändringar i verksamheten. Skyldigheten att använda Materialtorget gäller endast situationer där aktörerna inte har fått tag i någon tjänst och bedömer att en kommunal tjänst kan behövas.

Skyldigheten att använda Materialtorget gäller inte sådan kommunal avfallshantering i andra hand som underskrider värdet av 2 000 euro per år eller situationer där avfallshantering behövs snabbt på grund av oförutsebar brådska. Då kan avfallsinnehavaren be om den avfallshanteringstjänst som behövs direkt av den kommunala avfallsanläggningen, men även då förutsätts det att inga andra tjänster finns att tillgå. Avfallsinnehavaren ska i god tid förutse sitt behov av service och följa värdet på den avfallshantering som anlitas i andra hand och, om gränsen på 2 000 euro överskrids, sätta in en annons på Materialtorget.

Lagändringen kommer att börja gälla offentliga avfallsinnehavare, dvs. upphandlande enheter, först efter övergångsperioden, alltså från och med den 1 januari 2021.

Ett utkast till regeringens proposition var på remiss 26.6–24.8.2018.

Den första revideringsfasen

I den första fasen av revideringen av avfallslagen ändrades bestämmelserna om ansvarsfördelningen när det gäller hantering av kommunalt avfall i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering så att det ansvar som ålagts kommunerna i huvudsak begränsades till avfall som uppkommer i samband med boende. I lagen gjordes dessutom vissa ändringar med anledning av begränsningen av ansvarsfördelningen när det gäller möjligheten till undantag från skyldigheten att överlämna avfall till kommunalt anordnad avfallshantering. Dessutom föreskrevs det om den försäljningsandel som begränsar verksamheten på marknadsvillkor och som ska tillämpas på anknutna enheter och upphandlande enheter som är verksamma inom området för kommunal avfallshantering. Utifrån regeringens proposition godkändes en ändring (445/2018) av avfallslagen, och denna ändring trädde i kraft vid ingången av 2019.

Den första revideringsfasen baserar sig på ett förslag som den 28 februari 2017 lades fram av den arbetsgrupp som miljöministeriet tillsatt. Arbetsgruppen hade till uppgift att utreda på vilket sätt ansvarsbegränsningen i avfallslagen kan ses över och hur avfallslagen och den reviderade upphandlingslagstiftningen kan samordnas. Miljöministeriet lät dessutom göra en konsekvensbedömning av begränsningen av kommunens ansvar.

Som stöd för arbetsgruppens arbete lät miljöministeriet utredaren Mikko Alkio göra en särskild utredning om hur upphandlingslagen och avfallslagen kan samordnas.

Miljöministeriet beställde dessutom en särskild utredning av advokaten Mika Pohjonen om att öppna den kommunala avfallshanteringsinfrastrukturen för privata aktörer.

Ett utkast till regeringens proposition var på remiss 20.6–15.8.2017.

Miljöministeriet ordnade dessutom den 17 november 2017 ett diskussionsmöte om de ändringar som gjorts i propositionsutkastet under den fortsatta beredningen.

Mer information

Riitta Levinen, miljöråd 
miljöministeriet, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot 0295250162  

Materialtorget